Kindcentrum De Wilgeroos

Wilgenhoflaan 2 1944 TD Beverwijk

Schoolfoto van Kindcentrum De Wilgeroos

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Om te komen tot een gefundeerde verwijzing naar het voortgezet onderwijs hanteert de Wilgeroos, evenals de tien andere scholen van Stichting Fedra, in groep 8 een andere toetsingsprocedure. We werken daarbij samen met het Kennemer College in Beverwijk en het Clusius College in Castricum. Een onafhankelijk bureau neemt twee toetsen bij de leerlingen af: de NIO (een intelligentietest) en de LMT (de Leer Motivatie Test). Twee keer per jaar meten we hoe de leerlingen presteren in verhouding tot het landelijk gemiddelde. We gebruiken hiervoor de toetsen van het CITO LOVS ( Leerling en Onderwijs Volg Systeem). Met dit systeem kunnen we de ontwikkeling van de kinderen over een langere periode volgen en toetsen we het niveau van de individuele leerling aan objectieve normen. We gebruiken het CITO LOVS ook om in groep 8 het advies te onderbouwen voor het voortgezet onderwijs.

De inspectie ziet toe op de kwaliteit van de school. Jaarlijks bespreekt de inspectie met het bestuur van Stichting Fedra (waar de school onder valt) de kwaliteit van de scholen. Er wordt gekeken of de opbrengsten voldoende zijn en of de school voldoende werkt aan haar schoolontwikkeling. Daarnaast beoordeelt de inspectie of de eindopbrengsten van de school voldoende zijn. Daarvoor kijkt zij naar de resultaten van de afgenomen eindtoets in groep 8. Voor de Wilgeroos is dat sinds schooljaar 2015-2016 de IEP-toets (Ice Eindevaluatie Primair onderwijs). Deze toets wordt jaarlijks afgenomen in de maand april.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wat zijn de tussentijdse resultaten van de school?

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.

We werken voortdurend aan de kwaliteit van ons onderwijs. Een belangrijk onderdeel hiervan is het gebruik van de resultaten van zowel toetsen die horen bij de lessen uit de methodes (methodegebonden toetsen), als die van onafhankelijke toetsen zoals CITO, NIO en (incidenteel) het drempelonderzoek. De resultaten uit deze toetsen verzamelen we in ons leerlingvolgsysteem. Zo volgen we, gedurende de hele basisschoolperiode, de persoonlijke ontwikkeling van iedere leerling op de voet.  

De resultaten van de toetsen worden besproken door directie, leerkrachten en de zorgcoördinator. De grafieken worden gevoegd bij het rapport en bij de oudergesprekken worden de resultaten van ieder kind besproken. De resultaten van het CITO leerlingvolgsysteem worden ook op groeps- en schoolniveau geanalyseerd.  

De leerkrachten verwerken de gegevens vanuit de toetsen en observaties in een didactisch groepsoverzicht. In een didactisch groepsoverzicht (DGO) worden de ondersteuningsbehoeften van alle kinderen per vak in kaart gebracht. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Bij het schooladvies voor het vervolgonderwijs, nodigen wij zowel de ouders als het betreffende kind uit om met elkaar het schooladvies te bespreken. Onze ervaring is dat een zorgvuldige procedure tot een goed advies leidt. Met het Voortgezet onderwijs worden alle individuele leerlingen persoonlijk doorgesproken. Dit noemen wij een warme overdracht. In de praktijk blijkt dat de adviezen zorgvuldig onderbouwd zijn en ook na een aantal jaar blijkt dat de kinderen op het juiste niveau zijn aangemeld.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • we leren van en met elkaar
  • we werken met elkaar samen
  • we hebben echte belangstelling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 12 januari 2021 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen De Wilgeroos en de inspectie. N.a.v. dit gesprek en de aangeleverde gegevens is het basisarrangement door de inspectie toegekend. 

Terug naar boven