Basisschool De Parel

Schoolstraat 1 5258 CJ Berlicum

  • Schoolfoto van Basisschool De Parel
  • Schoolfoto van Basisschool De Parel
  • Schoolfoto van Basisschool De Parel
  • Schoolfoto van Basisschool De Parel
  • De leerkracht stuurt het leerproces waar nodig aan, maar de leerling is zoveel mogelijk eigenaar van zijn eigen leerproces

Het team

Toelichting van de school

Wij hebben vanuit de NPO gelden (dat is een incidentele financiering vanuit de overheid) een vakleerkracht gym, een vakleerkracht handvaardigheid en een vakleerkracht muziek ingehuurd. Naast de klassenverkleining, de extra begeleiding op meer- en hoogbegaafdheid en het begeleiden van leerlingen die leren door doen, bieden we op onze school een zo breed mogelijk aanbod en kunnen leerkrachten zich focussen op het primaire proces; het verbeteren van leren.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De Parel heeft een vast team met 13 leerkrachten en 1 directeur. We hebben 7 fulltimers in dienst en 7 parttimers, (2 mannen en 12 vrouwen). We streven ernaar zoveel mogelijk rust in de groepen te creëren door het aantal gezichten voor de groep te beperken. Dit doen we door de kortdurende vervanging die nodig is, zoveel mogelijk intern op te vangen. Als dat niet mogelijk is, dan maken we gebruik van de VIP (vervangings- en invallerspool). Dat is een vaste groep mensen die ingezet worden voor losse vervangingen of langdurige vervangingen voor meerdere stichtingen in de omgeving. 
Soms is het niet meer mogelijk om iemand uit de VIP in te zetten. Bijvoorbeeld als er een griepgolf heerst of als er uitzonderlijk veel inval nodig is voor bijvoorbeeld leerkrachten die in quarantaine moeten. Als er geen invalleerkracht is, zijn we genoodzaakt om noodgrepen te doen. Dan kan het voorkomen dat er een groep niet naar school kan komen. We informeren ouders altijd minimaal 1 dag van te voren als dat het geval is. Als er thuis geen opvang mogelijk is dan kan in overleg met de directeur gekeken worden naar een oplossing. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Tijdens de kringactiviteiten en spelen/ werken staan de volgende ontwikkelgebieden centraal:
- Taal- en rekenvoorwaarden
- Wereldoriëntatie
- Expressie
- Zintuigelijke/ ruimtelijke oefening
- Sociale redzaamheid
- Sociaal-emotionele ontwikkeling

Tijdens buitenspel/ gym staat het volgende centraal:
- Grote motoriek
- Spel
- Sociale redzaamheid/ sociaal emotionele ontwikkeling

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De onderwijstijd is in deze tabel verdeeld over de verschillende vakgebieden. Gedurende het lesprogramma zorgt de leerkracht voor een evenwichtig verdeeld programma met veel afwisseling in werkvormen. Ook is het zo dat verwerking van de lesstof meetelt in de tijd die ervoor staat. Afhankelijk van de zelfstandigheid van leerlingen mogen ze dit zelf inplannen tijdens het zelfstandig werken.   

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?

In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden en welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

In principe is ieder kind welkom op onze school, mits wij de zorg kunnen bieden die het nodig heeft. Er is veel expertise op het gebied van gedrag. Ook hebben we een goede samenwerking met Kentalis, zodat kinderen met een taal-spraakprobleem ook goed begeleid kunnen worden. In ons SOP (te vinden op de website en als bijlage bij deze schoolgids) kunt u lezen wat wij als school kunnen bieden en waar wij expertise in hebben.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven