Basisschool De Parel

Schoolstraat 1 5258 CJ Berlicum

  • Schoolfoto van Basisschool De Parel
  • Schoolfoto van Basisschool De Parel
  • Schoolfoto van Basisschool De Parel
  • Schoolfoto van Basisschool De Parel
  • De leerkracht stuurt het leerproces waar nodig aan, maar de leerling is zoveel mogelijk eigenaar van zijn eigen leerproces

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De cognitieve ontwikkeling van kinderen volgen we met behulp van het cito leerlingvolgsysteem en met onze methodegebonden toetsen. Kinderen worden (vanaf groep 3) twee maal per jaar getoetst met methodeonafhankelijke toetsen en aantal keren per jaar worden methodetoetsen afgenomen. Met de resultaten van deze toetsen krijgt de leerkracht een goed overzicht van de sterke en zwakke kanten van de kinderen in zijn of haar groep. Een leerkracht kan dus bepalen, of de doelstellingen over een bepaalde periode behaald zijn, en welke kinderen nog extra ondersteuning nodig hebben. Daarnaast geeft het systeem duidelijk aan, aan welke vakgebieden wij als school extra aandacht moeten besteden.

Naast de cognitieve ontwikkeling wordt ook gekeken naar de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hiervoor gebruiken we het volgsysteem “ZIEN”. Een observatie instrument dat twee keer per jaar wordt ingevuld. Door dit instrument in te vullen krijgen de leerkrachten zicht op hun groep en kan er gericht gewerkt worden aan verbeteren van de sociale competenties van de groep en individuele kinderen.

Naar aanleiding van onder andere de cognitieve resultaten bepaalt de leerkracht welke kinderen voor de komende periode meer instructie nodig hebben (instructie afhankelijke kinderen), welke kinderen voldoende hebben aan de basisinstructie (instructiegevoelige kinderen) en welke kinderen minder instructie nodig hebben om de doelen te halen (instructie onafhankelijkekinderen). De organisatie en doelstellingen voor de groep worden vastgelegd in een groepsplan. Dit groepsplan wordt twee maal per jaar besproken met het zorgteam van school.

In het logboek (de map waarin alle belangrijke gegevens van de groep worden bewaard en waar de planning in terug te vinden is) houden de leerkrachten bij welke doelen er die dag centraal staan. Zo kan er heel flexibel (dynamisch) met het groepsplan worden omgesprongen. De leerkracht kan snel overzien welke leerlingen de doelen al behaald hebben en welke nog niet. Dit beeld wordt bevestigd door methodetoetsen die we cyclisch (vaak maandelijks) afnemen.

Kinderen in groep 8 maken een eindtoets. Deze heet “Route 8” en is een adaptieve, digitale toets. Zo krijgen al onze leerlingen het gevoel dat ze worden uitgedaagd, maar niet worden overvraagd. De eindtoets is een wettelijke verplichting. Deze onafhankelijke toets wordt enerzijds gebruikt ter ondersteuning van het advies voortgezet onderwijs en anderzijds voor het maken van een zelfanalyse van onze school. Hierdoor kunnen wij een aantal speerpunten voor ons onderwijs formuleren.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven