Basisschool De Parel

Schoolstraat 1 5258 CJ Berlicum

  • Schoolfoto van Basisschool De Parel
  • Schoolfoto van Basisschool De Parel
  • Schoolfoto van Basisschool De Parel
  • Schoolfoto van Basisschool De Parel
  • De leerkracht stuurt het leerproces waar nodig aan, maar de leerling is zoveel mogelijk eigenaar van zijn eigen leerproces

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool De Parel verzorgt het onderwijs in Kindcentrum De Schatkist.

Samen met de kinderopvang van Het Berenhuis staan wij in ons kindcentrum garant voor een ononderbroken ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

In ons onderwijs proberen wij alle mogelijkheden van de kinderen te benutten. Hierbij houden wij rekening met het niveau van het kind. We overvragen kinderen niet, maar vragen meer dan het kind aankan. Naast onderwijs in taal en rekenen (de instrumentele vaardigheden) vinden wij een goede emotionele ontwikkeling en sociale redzaamheid belangrijk. Wij besteden hier dan ook veel aandacht aan. Respect, verantwoordelijkheid, zorgzaamheid, eigenheid en betrokkenheid zijn onze kernwaarden.
Ons streven is, dat ieder kind op het einde van de basisschoolperiode beschikt over een positieve levenshouding om de toekomst tegemoet te treden en over voldoende vaardigheden beschikt om succesvol aan het vervolgonderwijs te kunnen deelnemen. Het benutten van je talenten is voor ons een belangrijk uitgangspunt.Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Betrokkenheid
  • Eigenheid
  • Zorgzaamheid
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We trachten elk jaar kleine groepen te realiseren, zoveel mogelijk homogeen geformeerd. Onze groepen komen nooit boven de 30 leerlingen uit. Op dit moment hebben we 8 groepen. 

Het aannamebeleid is als volgt:
* Broertjes en zusjes van leerlingen die al op school zitten worden in principe geplaatst. Dat wil zeggen dat er (net als bij alle andere aanmeldingen) gekeken wordt of  de school de zorg kan bieden die het kind nodig heeft.
* Een vooraanmelding kan gedaan worden vanaf iedere leeftijd. Deze heeft puur een administratieve functie en geeft geen recht op plaatsing. Aanmelden kan vanaf 3 jaar.
* U krijgt binnen 6 weken vanaf datum aanmelding bericht of uw kind geplaatst kan worden of niet. Deze termijn kan, mits aan ouders is meegedeeld, met maximaal 4 weken worden verlengd. Alle ouders die hun kind aangemeld hebben krijgen dus uiterlijk binnen 6 of 10 weken te horen of hun kind geplaatst kan worden. Let op! Dit geldt niet bij een vooraanmelding (jonger dan 3 jaar).
* Als de school van mening is dat zij niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van het kind, zal de directeur/intern begeleider  met de ouders bespreken welke mogelijkheden er zijn of welke andere school een passend aanbod kan leveren. De school houdt hierbij zoveel mogelijk rekening met de wensen van de ouders, maar beslist zelf. 


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
156
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven