Rooms Katholieke Basisschool Het Baken

Oudelandselaan 139 2652 CJ Berkel en Rodenrijs

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Het Baken

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij hanteren een vergelijking met ongecorrigeerde eindtoetsscores zoals ze zijn behaald door onze leerlingen. Het afgelopen jaar scoorden onze 71 groep 8 leerlingen een gemiddelde score van 535,6. Het landelijk gemiddelde was 534,7.

Landelijk gezien wordt er een ondergrens en bovengrens gehanteerd: de ondergrens was 534,6 en de bovengrens 538,6 (bron: inspectie van het onderwijs) Wij vallen dus (en dat geven bovenstaande grafieken ook weer) in het gebied waarin wij conform de leerlingenpopulatie zouden moeten scoren.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden door ons gemeten middels het CITO-LVS. Verantwoording wordt afgelegd in ons Jaarverslag, dat op onze website staat. Daarin worden ook de sterke- en ontwikkelpunten omschreven.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Wij zijn in maart 2012 voor het laatst gevisiteerd door de inspectie. Dat bezoek bestond uit diverse groepsbezoeken, een analyse van de (tussen) opbrengsten en een gesprek met inspecteur, schoolleiding en de voorzitter van het CVB van de Laurentiusstichting.

Wij kunnen ons prima vinden in de rapportage die hier te openen is. Het rapport laat zien dat we op een goede manier gedifferentieerd les geven, dat onze opbrengsten conform verwachting zijn en dat onze zorgstructuur van goede kwaliteit is.

Op basis van de huidige (tussen) resultaten hebben wij ook in 2013 wederom een basisarrangement toegewezen gekregen van de inspectie. Dit geeft aan dat er vanuit de inspectie 'geen zorgen zijn over de kwaliteit van het onderwijs op onze school'.

Terug naar boven