De Wilgenhoek

Pastoor Velthuijsestraat 4 2651 GR Berkel en Rodenrijs

  • Een functioneel gebouw met veel speelmogelijkheden
  • Schoolfoto van De Wilgenhoek
  • Schoolfoto van De Wilgenhoek
  • De peuter/kleuterlokalen zijn d.m.v. schuifwanden aan elkaar te koppelen, waardoor er veel speel- en werkruimte ontstaat.
  • Ook buiten de lokalen is er veel speelruimte voor de kinderen.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Wilgenhoek heeft de afgelopen vijf jaar op de Cito Eindtoets ruim voldoende gescoord. 

In 2019 is de Route 8 Eindtoets voor het eerst afgenomen.

Hier scoren wij 214,8. Het landelijk gemiddelde ligt op 204. Dit betekent dat wij ruim boven het landelijk gemiddelde scoren. 

Door de grote inzet van de leerkrachten hebben wij dit prachtige resultaat kunnen halen. 

Wij zijn heel trots op onze school. 


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten in het onderwijsproces worden verkregen door methode gebonden toetsen en de midden- en eindtoetsen van CITO.

De methode gebonden toetsen worden afgenomen na ieder blok van het vakgebied. Hierbij kan de leerkracht direct anticiperen op de resultaten. 

De resultaten van de CITO toetsen geven een duidelijke lijn aan in de ontwikkeling van de leerling, het zgn. leerling volg systeem (LVS).

De analyses van de resultaten worden verwerkt in een groepsoverzicht. Hierbij spelen de observaties van de leerkracht uiteraard ook een belangrijke rol. In deze overzichten worden de pedagogische en didactische behoeften van de leerling opgenomen.

N.a.v. de groepsoverzichten worden de groepsplannen gemaakt voor de vier basisvakken: rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen. De leerlingen worden per vakgebied ingedeeld in drie niveaugroepen: aanpak 3 (sterke leerlingen), aanpak 2 (gemiddelde leerling) en aanpak 1 (zorgleerlingen). In het groepsplan zijn de pedagogische behoeftes van leerlingen opgenomen en staat vermeld op welke gebieden de leerlingen extra aandacht nodig hebben of extra uitdaging krijgen.

De tussenresultaten van alle toetsen, de Entreetoets in groep 7 en de CITO eindtoets (het LVS) geven een duidelijke indicatie naar welke vorm van voortgezet onderwijs de leerlingen kunnen gaan. Op deze gegevens, samen met de observaties van de leerkracht rond de werkhouding, baseert de leerkracht het advies van de leerling voor de vorm van voortgezet onderwijs. Uiteraard is er ook overleg met de leerkrachten van groep 6 en 7.

 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wanneer uw kind in groep 8 zit, adviseren de groepsleerkracht en de directie, na overleg met andere teamleden, over de meest geschikte vorm van onderwijs na de basisschool. Dit schooladvies is gebaseerd op de kennis en de ervaring die de basisschool met uw kind gedurende de schoolloopbaan heeft opgedaan. Het schooladvies wordt u schriftelijk in januari overhandigd. U wordt voor een oudergesprek uitgenodigd waarin de groepsleerkracht het advies zal toelichten. Op onze school maken wij gebruik van de Route 8 Eindtoets. De resultaten van deze toets geven de ouders door aan de school van het voortgezet onderwijs waar de keuze op gevallen is. Over de procedure rond de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs en de Route 8 toets worden de ouders op een ouderavond geïnformeerd. U als ouder bepaalt bij welke school u uw kind aanmeldt.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft op 9 juni 2015 een afrondend inspectiebezoek afgenomen op de Wilgenhoek.

Hierbij sprak de inspectie zijn waardering uit voor de enorme sprong die de school gemaakt heeft.

De inspectie heeft derhalve besloten de Wilgenhoek een basisarrangement te geven. Dit betekent dat wij niet meer aangemerkt worden als zwakke school en niet meer onder toezicht staan van de inspectie. Het inspectierapport zal binnenkort gepubliceerd worden. 

De resultaten van de CITO Eindtoets zijn voldoende. De tussenresultaten van de middentoetsen liggen in alle groepen en bij alle vakken op tot ruim boven het landelijk gemiddelde. Ook de Entree toets in groep 7 geeft een boven landelijk gemiddelde te zien.

De inspectie heeft in de groepen uitdagende  lessen gezien, waarbij de leerlingen actief deelnamen aan de les. Er werd gebruik gemaakt van diverse coöperatieve werkvormen en materialen. Zij zagen een levendige school, waar de leerlingen op verschillende niveaus  begeleid werden. De informatie in de groepsplannen zagen zij duidelijk terug in de lessen. De documenten zagen er prima uit. Wij kregen een compliment voor alle informatie en overzichten en de cyclische opzet van het procesmatig werken.

Wij gaan met deze sterke beoordeling de toekomst met veel vertrouwen tegemoet.  


Terug naar boven