De Wilgenhoek

Pastoor Velthuijsestraat 4 2651 GR Berkel en Rodenrijs

  • Een functioneel gebouw met veel speelmogelijkheden
  • Schoolfoto van De Wilgenhoek
  • Schoolfoto van De Wilgenhoek
  • De drie kleuterlokalen zijn d.m.v. schuifwanden aan elkaar te koppelen, waardoor er veel speel- en werkruimte ontstaat.
  • Ook buiten de lokalen is er veel speelruimte voor de kinderen.

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

De Wilgenhoek heeft de afgelopen vijf jaar op de Cito Eindtoets ruim voldoende gescoord. 

In 2019 is de Route 8 Eindtoets voor het eerst afgenomen.

Hier scoren wij 214,8. Het landelijk gemiddelde ligt op 204. Dit betekent dat wij ruim boven het landelijk gemiddelde scoren. 

Door de grote inzet van de leerkrachten hebben wij dit prachtige resultaat kunnen halen. 

Wij zijn heel trots op onze school. 


Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

De tussenresultaten in het onderwijsproces worden verkregen door methode gebonden toetsen en de midden- en eindtoetsen van CITO.

De methode gebonden toetsen worden afgenomen na ieder blok van het vakgebied. Hierbij kan de leerkracht direct anticiperen op de resultaten. 

De resultaten van de CITO toetsen geven een duidelijke lijn aan in de ontwikkeling van de leerling, het zgn. leerling volg systeem (LVS).

De analyses van de resultaten worden verwerkt in een groepsoverzicht. Hierbij spelen de observaties van de leerkracht uiteraard ook een belangrijke rol. In deze overzichten worden de pedagogische en didactische behoeften van de leerling opgenomen.

N.a.v. de groepsoverzichten worden de groepsplannen gemaakt voor de vier basisvakken: rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen. De leerlingen worden per vakgebied ingedeeld in drie niveaugroepen: aanpak 3 (sterke leerlingen), aanpak 2 (gemiddelde leerling) en aanpak 1 (zorgleerlingen). In het groepsplan zijn de pedagogische behoeftes van leerlingen opgenomen en staat vermeld op welke gebieden de leerlingen extra aandacht nodig hebben of extra uitdaging krijgen.

De tussenresultaten van alle toetsen, de Entreetoets in groep 7 en de CITO eindtoets (het LVS) geven een duidelijke indicatie naar welke vorm van voortgezet onderwijs de leerlingen kunnen gaan. Op deze gegevens, samen met de observaties van de leerkracht rond de werkhouding, baseert de leerkracht het advies van de leerling voor de vorm van voortgezet onderwijs. Uiteraard is er ook overleg met de leerkrachten van groep 6 en 7.

 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

Wanneer uw kind in groep 8 zit, adviseren de groepsleerkracht en de directie, na overleg met andere teamleden, over de meest geschikte vorm van onderwijs na de basisschool. Dit schooladvies is gebaseerd op de kennis en de ervaring die de basisschool met uw kind gedurende de schoolloopbaan heeft opgedaan. Het schooladvies wordt u schriftelijk in januari overhandigd. U wordt voor een oudergesprek uitgenodigd waarin de groepsleerkracht het advies zal toelichten. Op onze school maken wij gebruik van de Route 8 Eindtoets. De resultaten van deze toets geven de ouders door aan de school van het voortgezet onderwijs waar de keuze op gevallen is. Over de procedure rond de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs en de Route 8 toets worden de ouders op een ouderavond geïnformeerd. U als ouder bepaalt bij welke school u uw kind aanmeldt.
Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven