basisschool Het Molenveld

Wilhelminasingel 78 5351 CC Berghem

Een uitdagende leesomgeving voor onze leerlingen in het hart van de school

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij zien dat alle kinderen zich ontwikkelen op onze school en uitstromen naar passende scholen voor het Voortgezet Onderwijs. Wel zijn we van mening dat we de komende jaren kritisch moeten blijven kijken naar ons onderwijsaanbod om te zien hoe wij onze kinderen mogelijk nog verder kunnen begeleiden.

In het schooljaar 2021-2022 zijn we in alle groepen 3 tot en met 8 gestart met het verder ontwikkelen van de executieve functies bij kinderen. Daarmee werken we aan de leervoorwaarden om te kunnen komen tot optimale ontwikkeling. Dit onderdeel van onderwijs zal de komende jaren bewust op onze agenda blijven staan.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tijdens hun schoolloopbaan volgen wij de ontwikkeling van onze kinderen in de volle breedte; dus ook op onderwerpen die niet in getallen meetbaar zijn zoals sociale redzaamheid, samenwerken, initiatief nemen en zichzelf presenteren. Ook toetsen wij kinderen op een aantal vakgebieden. Dit laatste doen we met ingang van dit schooljaar middels het IEP leerlingvolgsysteem. Alle geobserveerde en getoetste aspecten hebben een rol bij het bewaken van de kwaliteit en het vormgeven van ons onderwijsaanbod: doen we de goede dingen op de goede manier en met het gewenste resultaat.

De verzamelde data worden zowel op school-, groeps- en individueel niveau besproken binnen het team en middels groepsbesprekingen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Om tot een goed schooladvies te komen wordt door de leerkracht(en) van een kind, de intern begeleider en de directie gekeken naar diverse aspecten van een kind. Naast de toetsresultaten van de laatste jaren wordt ook meegenomen hoe de werkhouding, concentratie en motivatie van een kind is. Deze laatste aspecten spelen, naast cognitieve capaciteiten, een belangrijke rol in het succes op het Voortgezet Onderwijs.

Het schooladvies wordt door de leerkracht, namens school, met ouders en kinderen gedeeld. Ook vindt er voor iedere leerling een warme overdracht plaats met het Voortgezet Onderwijs. Tijdens deze gesprekken worden de resultaten, kindkenmerken én onze adviezen ten aanzien van optimale begeleiding van ieder kind gedeeld.

Mocht uit de doorstroomtoets blijken dat een kind een hoger uitstroomniveau laat zien dan het schooladvies, dan zal school hierover contact opnemen met ouders. Het resultaat van de doorstroomtoets zal nooit leiden tot het verlagen van het uitgebrachte schooladvies.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Middels onze schoolbrede aanpak met de Gouden en Zilveren weken werken wij bewust aan het klassenklimaat en het als groep samen goed te hebben.

Ook de inzet van Fides als sociale weerbaarheidsmethodiek draagt bij aan het gevoel van veiligheid en (zelf)vertrouwen. Door zicht te krijgen in jezelf en de ander en daar sociale interacties aan te koppelen krijgen kinderen zicht op en inzicht in hun eigen handelen en dat van de ander. Door deze inzichten leren zij vorm te geven aan hun eigen interactie met de wereld en de wijze waarop zij dit, op een voor hen en hun omgeving, passende manier ontwikkelen.

Afgelopen schooljaar hebben twee collega's zich geschoold in het geven van Rots en Water trainingen. Deze zullen, met ingang van schooljaar 2023-2024, zowel preventief als curatief ingezet gaan worden voor onze kinderen. In deze trainingen wordt een link gelegd naar de reeds binnen onze school toegepaste aanpak van Fides.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • veiligheid
  • (zelf)vertrouwen
  • samen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven