basisschool Het Molenveld

Wilhelminasingel 78 5351 CC Berghem

Een uitdagende leesomgeving voor onze leerlingen in het hart van de school

Het team

Toelichting van de school

Wij werken op onze school in principe alleen bij de kleuters met combinatiegroepen. Voor het schooljaar 2023-2024 zijn de volgende groepen geformeerd:

 • 1/2a juf Nikki
 • 1/2b juf Kelly
 • 3a    meester Michael
 • 3b    juf Annelieke & juf Franka
 • 4a    juf Suzanne & juf Franka
 • 4b    juf Ellen & juf Melinda
 • 5a    juf Inge & juf Maicke
 • 5b    juf Marloes & juf Mandy
 • 6a    meester Hans
 • 6b    juf Laura
 • 7a    juf Angela & juf Mieke
 • 7b    juf Margreet & juf Marloes
 • 8a    juf Mirjam & juf Pleun
 • 8b    meester Joris

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een collega afwezig is vanwege bijvoorbeeld ziekte of professionalisering willen we het onderwijs natuurlijk zoveel mogelijk door laten gaan. We kunnen in zulke gevallen een beroep doen op collega’s die flexibel inzetbaar zijn. Zij zijn ook verbonden aan onze school (of één van de andere scholen in het cluster waar onze school bij hoort) en zijn dus bekend met hoe wij werken.

Daarnaast maken we in tijden van arbeidskrapte ook gebruik van parttime collega's die een extra dag komen werken of gepensioneerde collega's die nog één of enkele dagen komen werken. Het is fijn om te merken hoe betrokken iedereen is om vervangingsuitdagingen gezamenlijk op te willen lossen.

Op het moment dat we de vervanging van een collega niet ingevuld krijgen zullen we kijken of het verdelen van de kinderen over andere groepen voor de eerste dag mogelijk is. In tijden van corona is dit echter niet altijd een optie. In uiterste nood zullen we ouders moeten vragen hun kinderen thuis op te vangen. Als school bieden we dan noodopvang voor ouders die werkzaam zijn in de cruciale beroepen. Uiteraard hopen we geen gebruik van dit scenario te hoeven maken. Mocht dit onverhoopt toch nodig zijn dan zullen ouders via een urgent bericht in Social Schools hiervan op de hoogte worden gebracht.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De groepen 1/2 zijn heterogeen, zodat kinderen van 4 tot 6 jaar van en met elkaar kunnen leren. Dit bevordert de sociale ontwikkeling. We werken met een herkenbare dagindeling. Er wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in hoeken, in de speelzaal en op de speelplaats. Kleuters leren veel tijdens hun spel. We zorgen voor veel leerzaam materiaal. Activiteiten hebben een relatie met de werkelijkheid. Door te werken met thema’s gaan we in op de ervaringswereld van het kind en worden de verschillende leer- en vormingsgebieden verwerkt. De doelen zijn ontleend aan de leerling volgmethodiek Kijk! Achter elke activiteit zit een doel. Zo is een kind dat speelt in de poppenhoek bezig met taalontwikkeling. Een kind dat werkt met de lotto leert getallen of kleuren. Als op een vel papier golven van de zee worden getekend, is het kind bezig met voorbereidend schrijven.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Aanbod/methoden Nederlandse taal,Rekenen en Wereldoriëntatie:

 • Taal: Taal Actief
 • Spelling: Zo Leer je Kinderen Lezen en Spellen voor groep 3, Staal-spelling voor de groepen 4 t/m 8
 • Technisch lezen: Veilig Leren Lezen (Kim versie) voor groep 3, Zo Leer je kinderen Lezen en Spellen voor de groepen 3 t/m 8
 • Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip XL
 • Rekenen: Getal & Ruimte junior
 • Wereldoriëntatie: Blink wereld geïntegreerd

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Passend Onderwijs is onderwijs bieden dat aansluit bij de ontwikkeling van kinderen, ook als een kind meer of andere ondersteuning of begeleiding nodig heeft. Vaak kan de leraar de ondersteuning zelf bieden, met advies van de intern begeleider die verantwoordelijk is voor de coördinatie en uitvoering van het ondersteuningsbeleid op de school. We noemen dat de ‘basisondersteuning’ die de school kan bieden. Over wat elke school minimaal moet bieden aan ondersteuning hebben schoolbesturen afspraken gemaakt. Passend Onderwijs gebeurt vooral in de eigen klas, bij de eigen leraar en op de eigen school. Ook zijn afspraken gemaakt waaraan extra ondersteuning moet voldoen: zo snel mogelijk, zo licht mogelijk, zo thuis nabij mogelijk, op de meest adequate manier, samen met ouders en ketenpartners in (jeugd)hulp.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Naast de eerder genoemde specialisten hebben we ook een collega die zich gespecialiseerd heeft in de ontwikkeling van het jonge kind en twee collega die zich gaan scholen op het gebied van NT2, Nederlands als tweede taal.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school werkt samen met het peuterwerk dat door AVEM in ons gebouw wordt aangeboden. Er vindt overleg plaats tussen de pedagogische medewerkers en onze intern begeleider(s). Ook worden thema's tussen peuter- en kleutergroepen op elkaar afgestemd. Op deze manier hopen we de overgang naar de basisschool voor kinderen zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Terug naar boven