Kindcentrum De Koningsberger

Kanaalweg-West 58 7691 CA Bergentheim

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Koningsberger
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Koningsberger
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Koningsberger
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Koningsberger
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Koningsberger

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In 2019-2020 is er geen eindtoets afgenomen in verband met corona.

In 2020-2021 is de Route 8 eindtoets afgenomen. De resultaten worden niet meegenomen in de beoordeling door de inspectie. De eindtoets is in dit schooljaar op onvoldoende niveau gemaakt. Zoals elk jaar maakt de school ook dit jaar een analyse van de opbrengsten en neemt de bevindingen mee naar volgend schooljaar.

In 2021-2022 is de Route 8 eindtoets afgenomen. Met een score van 202 ligt dit resultaat hoger dan het landelijk gemiddelde van 200 op de Route 8 eindtoets.

In 2022-2023 zijn we overgestapt naar de DIA eindtoets. Hier hebben we voor gekozen, omdat we ook de DIA-volgtoetsen gebruiken. De scores op de eindtoets in 2022-2023 waren naar tevredenheid.  

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar worden de DIA-toetsen afgenomen. Deze toetsen zijn digitaal en geven goed weer op welk niveau leerlingen presteren en hoe ze groeien ten opzichte van zichzelf. De toetsen zijn digitaal. Er worden analyses gemaakt en de leerkracht verklaart de resultaten vanuit leerkrachtgedrag, leerlinggedrag en omgevingsfactoren. Ook wordt de koppeling gemaakt met de NSCCT. We vergelijken het leerpotentieel van het kind met de behaalde resultaten. Samen met de intern begeleider en de collega's uit dezelfde bouw wordt gekeken naar een goede aanpak voor de groep en voor individuele kinderen voor de volgende periode.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op ons kindcentrum adviseren we kansrijk. De eindtoetsresultaten liggen doorgaans op hetzelfde niveau als het gegeven schooladvies. 

Na acht jaar gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. Ze hebben de keuze uit vele vormen van voortgezet onderwijs. De schoolkeuze is vrij, het instroomniveau wordt bepaald door het advies van de basisschool en de toelatingseisen van het voortgezet onderwijs.  Voor het advies worden gegevens uit het leerlingvolgsysteem meegenomen, samen met de NSCCT en het sociaal-emotioneel welbevinden. Deze gegevens worden besproken met de ouders en de leerling. Samen wordt er dan een goede keuze gemaakt.  Over alle leerlingen die aangemeld worden, is contact tussen een vertegenwoordiger van het voortgezet onderwijs  en de groepsleerkracht van groep 8. Wanneer het resultaat van de eindtoets hoger is dan het advies, wordt met alle betreffende ouders en kinderen contact gezocht. Samen wordt overlegd of het advies verhoogd moet worden. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Naast  het leren  van  vakken  als  taal  en  rekenen  is  het  leren  van  sociaal  gedrag  van  even  groot belang.  Het  ontwikkelen  van  een  positief  zelfbeeld  en  het  kunnen  functioneren  in  een  groep zijn  belangrijke  aspecten  van  de  sociale  en  emotionele  ontwikkeling.  Op  onze school  werken  we  met  een  preventieve  aanpak,  waarbij  we  de  kinderen  helpen  zich op  een  positieve  manier  sociaal-emotioneel  te  ontwikkelen.  Dit  doen  we  met  behulp  van  de principes  van  PBS:  Positive  Behaviour  Support.  

Kansencoach

Naast deze preventieve schoolbrede aanpak hebben we een kansencoach. Zij heet Jeanet van Dam. Als onderdeel van de aanpak voor kansengelijkheid hebben we de mogelijkheid gekregen via de gemeente om haar ook voor dit schooljaar elke week vijf uur in te zetten voor het welzijn van kinderen en ter ondersteuning van het educatief partnerschap met ouders. Jeanet kan na toestemming van ouders gesprekken voeren met kinderen, maar kan ook in de thuissituaties helpend zijn door het geven van opvoedkundige en educatieve adviezen. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Rust
  • Openheid
  • Samen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven