Kindcentrum De Koningsberger

Kanaalweg-West 58 7691 CA Bergentheim

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Koningsberger
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Koningsberger
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Koningsberger
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Koningsberger
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Koningsberger

Het team

Toelichting van de school

In schooljaar 2023-2024 starten we met 8 groepen. Hieronder vindt u de groepsbezetting en de inzet van het onderwijsondersteunend personeel.

Groep 1/2a: Irene Bronk en Elleke van Ludolphij

Groep 1/2b: Aafke Broekroelofs en Heleen Habers

Groep 3: Janny Serné en Greetje de Putter

Groep 4: Gert Gerrits en Heleen Habers

Groep 5: Leonie Mannessen  en Evelien van der Pijl

Groep 5/6: Hermien Middag en Klaasjan Pullen

Groep 7: Herman Bril en Leonie Mannessen 

Groep 8: Harrald Schonewille en Leonie Mannessen 

IB: Kitty Koiter

Plusklas: Irene Bronk

Conciërge: Johan Zweers

Administratief medewerkster: Anja Kampherbeek

Vrijwilliger tuinonderhoud: Dieks Oldegberts

Directie: Julian Tijhof

Plaatsvervangend directeur: Kitty Koiter

In ons team hebben we 7 geschoolde BHV-ers. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Onze stichting Chrono heeft een eigen A-Pool. Hierin zitten vaste medewerkers, die worden ingezet voor de vervangingen van personeel op ons kindcentrum de Koningsberger. Het lerarentekort is ook bij ons zichtbaar. Daardoor lukt het niet altijd om vervanging te kunnen regelen. In het uiterste geval kan het gebeuren, dat een groep geen onderwijs kan volgen en thuis moet blijven. De procedure en volgorde van stappen wanneer er geen vervanging is, verloopt als volgt: 

1. De eerste dag wordt intern op het kindcentrum opgelost. Ouders worden op de hoogte gesteld.

2. Wanneer er op de 2e dag geen vervanging is, worden ouders uiterlijk om 17.00uur 's avonds van te voren geïnformeerd dat hun kind de volgende dag thuis blijft.

3. Wanneer er langdurig (meer dan drie dagen) geen vervanging is voor de groep wordt er gerouleerd met de groepen. Ze blijven dan om de beurt een dag thuis, zodat niet dezelfde groep langer dan twee dagen thuis moet blijven.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De kernvakken rekenen, taal/spelling en (begrijpend) lezen staan centraal in ons onderwijs. We geven de kinderen de benodigde basiskennis- en vaardigheden mee om goed te kunnen functioneren in de maatschappij en in het vervolgonderwijs.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In dit schoolondersteuningsprofiel beschrijft de school welke ondersteuning de school kan bieden en op welke manier de ondersteuning is georganiseerd. De school moet minimaal de basisondersteuning die in het samenwerkingsverband is afgesproken realiseren.

Op het kindcentrum De Koningsberger wordt ernaar gestreefd om de kinderen dat onderwijs te bieden wat zij nodig hebben. Daarbij kijken we zowel naar de leerdoelen als naar het sociaal emotioneel welbevinden. Door zorgvuldig te werken met oog voor ieder kind, is een verzoek aan de CAT om een toelaatbaarheidsverklaring voor het SBO of SO een zeldzaamheid. Thuisnabij onderwijs voor elk kind in onze buurt streven wij na.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze ambitie is het vormen van een kindcentrum, waardoor de doorgaande lijn in begeleiding en aanbod van 0 t/m 12 jaar gedurende de dag gewaarborgd wordt. Onze doelstelling is om dit in schooljaar 2023-2024 te realiseren. De voorbereidingen zijn in volle gang. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In schooljaar 2021-2022 zijn we gestart met de voorbereiding om te komen tot een kindcentrum. Daarvoor zal het gebouw tijdens de renovatie aangepast worden en zal er een inhoudelijke afstemming met kindcentrumpartner Welluswijs plaatsvinden om te komen tot een kindcentrumplan. We streven er naar om in 2025 ons totaal gerenoveerde kindcentrum te kunnen openen. Vanaf schooljaar 2023-2024 starten we al wel vast met de BSO. De dagopvang wordt op dit moment georganiseerd door gastouders en kinderopvangorganisatie De Dassenburcht.

Terug naar boven