BS Koningsbergerschool

Kanaalweg-West 58 7691 CA Bergentheim

  • Schoolfoto van BS Koningsbergerschool
  • Schoolfoto van BS Koningsbergerschool
  • Schoolfoto van BS Koningsbergerschool
  • Schoolfoto van BS Koningsbergerschool
  • Schoolfoto van BS Koningsbergerschool

Het team

Toelichting van de school

In schooljaar 2021-2022 starten we met 9 groepen. Hieronder vindt u de groepsbezetting en de inzet van het onderwijsondersteunend personeel.

Groep 1/2a: Irene Bronk en Jos Versteeg

Groep 1/2b: Aafke Broekroelofs en Elleke van Ludolphij

Groep 3a: Janny Serné en Jos Versteeg

Groep 3b: Janine Roepers en Gert Gerrits

Groep 4: Hermien Middag

Groep 5: Leonie Mannessen en Greetje de Putter

Groep 6: Nicole Visser en Evelien van der Pijl

Groep 7: Herman Bril, Greetje de Putter en Klaasjan Pullen (leraarondersteuner)

Groep 8: Harrald Schonewille en Evelien van der Pijl

IB: Kitty Koiter

RT: Sanne Breukelman

Plusklas: Janine Roepers

Conciërge: Johan Zweers

Administratief medewerkster: Lilian Huisman

Vrijwilligers: Betsy Veldhuizen en Dieks Oldegberts

Directie: Julian Tijhof

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Onze stichting Chrono heeft een eigen A-Pool. Hierin zitten vaste medewerkers, die worden ingezet voor de vervangingen van personeel op onze school. Het lerarentekort is ook bij ons zichtbaar. Daardoor lukt het niet altijd om vervanging te kunnen regelen. In het uiterste geval kan het gebeuren, dat een groep geen onderwijs kan volgen en thuis moet blijven. De procedure en volgorde van stappen wanneer er geen vervanging is, verloopt als volgt: 

1. De eerste dag wordt intern op school opgelost. Ouders worden op de hoogte gesteld.

2. Wanneer er op de 2e dag geen vervanging is, worden ouders uiterlijk om 17.00uur 's avonds van te voren geïnformeerd dat hun kind de volgende dag thuis blijft.

3. Wanneer er langdurig (meer dan drie dagen) geen vervanging is voor de groep wordt er gerouleerd met de groepen. Ze blijven dan om de beurt een dag thuis, zodat niet dezelfde groep langer dan twee dagen thuis moet blijven.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De kernvakken rekenen, taal/spelling en (begrijpend) lezen staan centraal in ons onderwijs. We geven de kinderen de benodigde basiskennis- en vaardigheden mee om goed te kunnen functioneren in de maatschappij en in het vervolgonderwijs.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In dit schoolondersteuningsprofiel beschrijft de school welke ondersteuning de school kan bieden en op welke manier de ondersteuning is georganiseerd. De school moet minimaal de basisondersteuning die in het samenwerkingsverband is afgesproken realiseren.

Op de Koningsbergerschool wordt ernaar gestreefd om de kinderen dat onderwijs te bieden wat zij nodig hebben. Daarbij kijken we zowel naar de leerdoelen als naar het sociaal emotioneel welbevinden. Door zorgvuldig te werken met oog voor ieder kind, is een verzoek aan de CAT om een toelaatbaarheidsverklaring voor het SBO of SO een zeldzaamheid. Thuisnabij onderwijs voor elk kind in onze buurt streven wij na.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven