IKC BentelWijz

Burg Buijvoetsplein 70 7497 LD Bentelo

Schoolfoto van IKC BentelWijz

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van IKC BentelWijz te Bentelo. Dit SchoolVenster biedt u actuele informatie over IKC BentelWijz. Deze gegevens zijn afkomstig van het Integrale Kindcentrum (de school en de kinderopvang), de landelijke overheid (middels DUO) en de Inspectie voor het primair onderwijs. Waar nodig geeft IKC BentelWijz afdeling school een toelichting bij de school gerelateerde cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties en -gegevens.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Dynamisch en modern
  • Veilig en vernieuwend
  • Leren en ontwikkelen
  • Plezier, uitdaging en bloei
  • Betrokkenheid, respect, talent

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal laat de laatste jaren een zeer stabiele lijn zien. De verwachting is dat het leerlingenaantal zich in de nabije toekomst ook rond de huidige 180 zal stabiliseren. Samen met de kinderopvang telt IKC BentelWijz ruim 220 kinderen. Hierbij is de BSO (Buitenschoolse opvang) niet meegenomen, omdat dat veelal de schoolgaande kinderen zijn.

De kinderen die IKC BentelWijz afdeling school bezoeken zijn verdeeld over 8 groepen; de gemiddelde groepsgrootte is ongeveer 23. 

Het voedingsgebied van waaruit de kinderen IKC BentelWijz bezoeken is redelijk groot. Het betreft de dorpskern Bentelo en het gebied daarom heen, Ambt Delden. Globaal is het voedingsgebied halverwege de route richting Hengevelde, halverwege richting Beckum en richting Delden. Een enkel kind komt uit de gemeente Hengelo. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
174
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De opvang tijdens vrije (mid)dagen en schoolvakanties wordt uitgevoerd de BSO WonderWijz. 

BSO WonderWijz is een onderdeel van IKC BentelWijz.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Om het pesten tegen te gaan, en indien pestgedrag toch plaatsvindt dit te bestrijden, wordt er op IKC BentelWijz gewerkt met een pestprotocol. Dit pestprotocol maakt deel uit van het beleidsstuk ‘De veilige school’ en ligt ter inzage bij de directie en staat integraal op de website. Pestgedrag wordt niet getolereerd en daar waar mogelijk zal BentelWijz maatregelen nemen, die nodig zijn om pestgedrag te voorkomen of te bestrijden. Het hanteren van de schoolregels en het toepassen van waarden en normen moeten mede bijdragen dat pestgedrag wordt geminimaliseerd of geheel wordt uitgebannen.

Terug naar boven