De Sterrenboog

Mariaplein 8 7156 MG Beltrum

  • samen werken, onderzoeken en leren
  • onderzoeken en leren in doelgerichte hoeken
  • leren in een betekenisvolle context
  • Schoolfoto van De Sterrenboog
  • Schoolfoto van De Sterrenboog

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht niet aanwezig kan zijn, probeert de school dit op een zo goed mogelijke wijze op te lossen. De vervanging wordt geregeld door het OBT mobiliteitscentrum in Borne, waarbij onze stichting is aangesloten. Helaas is het vinden van een geschikte oplossing niet altijd gemakkelijk. Indien er geen oplossing gevonden wordt, geldt het protocol “Naar huis sturen van leerlingen”. Dit protocol is in deze schoolgids opgenomen als bijlage.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Sterrenboog behandelen we in een schooljaar een bepaalde hoeveelheid leerstof met de leerlingen. Dit noemen wij het leerstofjaarklassensysteem. Ons leerstofaanbod is afgestemd op de einddoelen en de referentieniveaus, die door de overheid zijn vastgesteld voor het basisonderwijs. Doorstroom naar de volgende groep wordt samen met ouders, leerling en leerkracht besproken. We kijken daarbij naar de vorderingen, mogelijkheden en ontwikkeling van elke leerling. De Sterrenboog biedt een veilige, uitdagende omgeving met duidelijke structuren, regels en afspraken. In onze school werken we in alle groepen thematisch. In de ochtend werken we zoveel mogelijk binnen de eigen groep aan de basisvakken. In de middag werken we in de themaweken regelmatig groepsdoorbrekend bij de creatieve vakken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op de Sterrenboog laten we elk kind stralen. We zien de talenten van het kind en kijken met een open blik naar kansen en mogelijkheden om optimale groei te bevorderen. Het kan zijn dat de ontwikkeling van een kind niet gaat, zoals verwacht. Wanneer een kind een extra ondersteuningsbehoefte heeft onderzoeken we samen met het kind, de ouders, de leerkracht en de intern begeleider wat nodig is om zo goed mogelijk af te stemmen op deze ondersteuningsbehoefte.  

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Sterrenboog werkt samen met verschillende kinderopvangorganisaties. Kindercentrum 't Belhameltje biedt peuteropvang en naschoolse opvang aan in onze school. Er vindt met alle kinderopvangorganisaties een goede overdracht plaats, wanneer kinderen bij ons op school starten. De visie op het onderwijs aan het jonge kind is Keenderbreed vastgesteld en geeft ons een kader van waaruit wij werken. Onze visie op het onderwijs aan het jonge kind is op dit moment volop in ontwikkeling en wordt afgestemd op onze kernwaarden. We bieden een vertrouwde omgeving waar kinderen zich in een doorgaande lijn optimaal kunnen ontwikkelen. We stimuleren de nieuwsgierige, onderzoekende houding van het jonge kind door doelgerichte, betekenisvolle hoeken in te richten waar kinderen leren, spelen en ontdekken. We gebruiken hierbij de leer- en ontwikkelingslijnen van ParnasSys om de ontwikkeling van de kinderen te volgen.    


Terug naar boven