De Sterrenboog

Mariaplein 8 7156 MG Beltrum

  • samen werken, onderzoeken en leren
  • onderzoeken en leren in doelgerichte hoeken
  • leren in een betekenisvolle context
  • Schoolfoto van De Sterrenboog
  • Schoolfoto van De Sterrenboog

In het kort

Toelichting van de school

Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. Deze schoolgids is bedoeld voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids leest u hoe we ons onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we belangrijk vinden, waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen en wat u van ons mag verwachten. Ook vindt u praktische informatie over o.a. schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolafspraken en opvang. 

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de MR.

Wij wensen u veel leesplezier,

Namens het team van basisschool De Sterrenboog.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigenaarschap
  • Verbinden
  • Ontdekken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De komende jaren blijft ons leerlingenaantal vrijwel gelijk. Beltrum heeft de laatste jaren veel geïnvesteerd in het realiseren van woningen voor jongeren. Hierdoor zijn er meer jonge gezinnen. Ook zien we dat het aantal verhuizingen naar een woning in Beltrum toeneemt. Hierdoor krijgen we te maken met nieuwe aanmeldingen in verschillende groepen. Dat we onze visie op onderwijs zichtbaar kunnen maken in een geheel gerenoveerd gebouw heeft een positieve aantrekkingskracht.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
165
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Rook- en Alcoholbeleid.

Wij vinden een gezonde leef- leeromgeving van groot belang. Onze school heeft met instemming van de MR gekozen voor een rook- en alcoholbeleid. Vanaf augustus 2020 heeft De Sterrenboog een rookvrij schoolterrein. Het is niet toegestaan om in de school en op het schoolplein te roken. Op De Sterrenboog wordt geen alcohol geschonken bij buitenschoolse activititeiten, waar ouders met hun kind(eren) aanwezig zijn.    

Terug naar boven