Openbare Basisschool Meester Haye

Beets 52 1475 JD Beets

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Meester Haye
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Meester Haye
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Meester Haye
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Meester Haye
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Meester Haye

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

April 2021 is de IEP-eindtoets afgenomen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2022/2023 en 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Binnen Het Kwartet hanteren wij een protocol opbrengstanalyse waarin de cyclus van de toets-trendanalyse op school-, groep- en leerling niveau is geborgd. Er is een effectieve en planmatige zorgstructuur. Alle leerkrachten werken volgens de zorgcyclus zoals steeds aan het begin van het schooljaar wordt vastgesteld door de IB-ers. De leerkrachten stemmen hun leerstofaanbod, instructie en verwerking af op de leerbehoeftes van de leerlingen. Zij maken groeps-en individuele plannen n.a.v. de toets & trend analyses. Er worden klassenbezoeken afgenomen door directie en IB.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Aan het eind van groep 7 krijgen de leerlingen een voorlopig advies. Aan het begin van groep 8 krijgen alle leerlingen een Nederlandse Intelligentie test voor Onderwijsniveau (NIO) en een drempelonderzoek ( begrijpend lezen, rekenen, spelling). Op deze manier brengen wij in beeld of het voorlopige advies passend is bij de capaciteiten van de leerling. Na de midden groep 8 (M8) CITO toetsen worden de definitieve adviezen in samenwerking met leerkracht/IB en soms directie bepaald. Niet alleen de CITO toetsen volgens het Leerling Volg Systeem (LVS) worden hierin meegenomen maar ook zaken als werkhouding, huiswerk maken etc.

De eindtoets van de  basisschool gaat doorstroomtoets heten. Leerlingen uit groep 8 van de basisschool maken vanaf schooljaar 2023-2024 al in februari een doorstroomtoets. Ze moeten zich dan eind maart aanmelden voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur. En op het voor hen best passende niveau. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wat is de visie van uw school op sociale opbrengsten?

Binnen Het Kwartet heerst over het algemeen een uitstekend pedagogisch klimaat. Kinderen voelen zich veilig en prettig binnen de school. 

Om structureel te werken aan een veilig pedagogisch klimaat en te zorgen voor een doorgaande lijn, zijn we vorig jaar gestart, in samenwerking met Klaarr het traject:"Bouwen aan een positieve school". We besteden aandacht aan de groepsvorming en de waarden en normen van een groep. Centraal staat een veilig pedagogisch klimaat wat een positief effect zal hebben op de leerresultaten. 

We gaan starten met een leerlingenraad waarin leerlingen vanaf groep 4 meedenken en beslissen over ontwikkelingen in de groep en de school.

De ouderbetrokkenheid vinden wij van groot belang.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Plezier
  • Vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2018 heeft de inspectie obs Meester Haye op alle onderdelen een voldoende gegeven.

Terug naar boven