Openbare Basisschool Meester Haye

Beets 52 1475 JD Beets

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Meester Haye
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Meester Haye
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Meester Haye
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Meester Haye
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Meester Haye

Het team

Toelichting van de school

Het team van Obs Meester Haye bestaat uit 1 directeur, 1 coordinator, 5 leerkrachten, 1 intern begeleiders (IB), 1 leerkrachtondersteuner, 3 vakleerkrachten, 1 managementassistent en een ICT coördinator.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij vervanging in verband verlof of ziekte van het personeel putten wij uit de invalpool van ons schoolbestuur OPSPOOR. Door de enorme personeelstekorten in het onderwijs lukt het ons niet altijd via deze pool vervanging te vinden. Soms moeten wij dan andere maatregelen nemen, zoals het inzetten van ondersteunend personeel, het verdelen van de groepen of in het ergste geval kinderen naar huis sturen. Uiteraard worden onze ouders ingelicht als er sprake is van ziekte of verlof en over de wijze waarop de vervanging wordt geregeld. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepen

Wij werken met de volgende combinatiegroepen: groep 1/2, 3/4/5 en groep 6/7/8. Voor bepaalde instructie en activiteiten zijn kinderen van verschillende leeftijden op niveau gegroepeerd. Op deze manier komen wij tegemoet aan de leerbehoeften van de kinderen en maken wij slim gebruik van de leerkrachten. Dit gaan wij in de komende jaren steeds meer uitbreiden. Door te werken met verschillende leeftijden binnen een groep stimuleren wij het zelfstandig werken en vergroten wij de sociale redzaamheid.

Ons team

Wij werken als team zeer nauw samen met de vier scholen binnen Het Kwartet en leren wij van en met elkaar. Dat maakt ons onderwijs efficiënt en waardevol. We bereiden gezamenlijk de thema's voor en maken gebruik van elkaars expertises. Wij werken met leerteams, zo verbeteren en vernieuwen wij voortdurend ons onderwijs.

Ons team bestaat uit 1 directeur, 4 bevlogen coördinatoren, 2 intern begeleiders (IB), enthousiaste leerkrachten en onderwijsassistenten, vakleerkrachten, een managementassistente en een ICT coördinator.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Kleutervisie obs Het Kwartet

Het uitdragen van onze schoolvisie start bij onze basis, de kleuters. Vanaf het moment dat uw kind bij ons binnenkomt staat veiligheid en vertrouwen voorop. Zodra uw kind zich bij ons op school veilig en vertrouwd voelt, kan er geleerd gaan worden.In de kleutergroep gebeurt dit op speelse wijze. In diverse hoeken en met variërende materialen kunnen kinderen door middel van spel de wereld ervaren en beleven. Door spel leren kinderen de wereld op een veilige manier ontdekken om er steeds beter zelf in te functioneren. De taak van onze leerkracht is om uw kind hierbij te begeleiden, kansen te creëren, te sturen en ook ruimte te geven.Er wordt in de kleutergroep thematisch gewerkt. Bij het invullen van het thema neemt de leerkracht de input van de kinderen mee. De thema's sluiten aan bij de belevingswereld van onze kinderen. De omgeving van de school speelt hierbij een belangrijke rol.

Naast de keuzemogelijkheden zijn er ook gestuurde activiteiten door de leerkracht. Er wordt dagelijks geobserveerd en geregistreerd welke vorderingen de kinderen maken. Onze school maakt hierbij gebruik van KIJK!, een instrument voor het in kaart brengen van de ontwikkeling van kinderen. Vanuit observaties krijgt de leerkracht inzicht in hoe kinderen omgaan met het aanbod en stemt hier het activiteitenaanbod op af.Om tegemoet te komen aan de bewegingsdrang doen we veel aan beweging in de groepen. Dit gebeurt door activiteiten in de kring zoals bewegingsspelletjes, dans en muziek. En er wordt dagelijks bewogen bij het buitenspelen of bij de gymles. Door beweging worden de kinderen zich bewust van de capaciteiten van hun lichaam.

Op een dag komen er verschillende werkvormen aan bod.In de kring worden er liedjes gezongen en bespreken wij het dagritme. Verder worden in de kring o.a. gesprekken gevoerd, plannen gemaakt, voorgelezen en reken- en taalspelletjes gedaan. Ook hebben we kleine kringen waarbij een deel van de groep een activiteit kan hebben. Zo zijn er meerdere kringen op een dag.Na de kring volgt de speelwerktijd. Dit is het moment dat de kinderen vrij in de hoeken mogen spelen of een taak mogen doen welke is aangegeven door de leerkracht.

Aan het eind van groep 2 gaan de kleuters goed voorbereid naar groep 3. Zij hebben kennis gemaakt met beginnende geletterdheid en gecijferdheid. Op spelende en bewegende wijze hebben ze al kennis gemaakt met cijfers, letters, woordjes, klappen, tellen en voorbereidende schrijfoefeningen.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

's Ochtends krijgen de kinderen voor de vakken spelling, (begrijpend) lezen en rekenen instructies aan de hand van moderne lesmethoden (zie boekenkast Basisonline)). In de middag werken wij al dan niet groep doorbrekend thematisch en komen vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, ICT, creativiteit en sociale redzaamheid aan de orde. Waar mogelijk organiseren wij excursies passend bij het thema. We starten een thema gezamenlijk en sluiten deze ook samen af. Daarbij presenteren de kinderen wat zij hebben geleerd.

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wat is het schoolondersteuningsprofiel?

In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor beschikbaar heeft. Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke-of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

Het volgen van de ontwikkeling

In de klas volgen de leerkrachten de ontwikkeling van uw kind. Tussentijds nemen ze toetsen af, observeren ze, bespreken ze de resultaten met de intern begeleider en rapporteren ze de vorderingen. De vorderingen worden ingevoerd in het leerlingvolgsysteem waardoor we beschikken over nauwkeurige, geobjectiveerde overzichten van de ontwikkeling van ieder kind. aan de hand van landelijke cijfers kunnen we bepalen of de prestaties van het kind voldoende in lijn liggen met die van Nederlandse leeftijdsgenoten. Vervolgens bieden we leerstof aan die passen bij de mogelijkheden van het kind.

Speciale begeleiding

Soms is de probleemstelling complex en hebben wij hulp van buiten af nodig. We kunnen dan met toestemming van de ouders een beroep doen op bijvoorbeeld schoolmaatschappelijk werk of de schoolarts. Ook kunnen we om ondersteuning vragen bij het regionale Samenwerkingsverband Waterland. Het ondersteuningsarrangement geeft het antwoord op de vraag wat een leerling, de school en ouders nodig hebben, zodat de leerling zich optimaal kan ontwikkelen. Als de ondersteuningsbehoefte buiten de mogelijkheden van de school valt, zal plaatsing op het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs aangevraagd worden, altijd in op overeenstemming gericht overleg met ouders/verzorgers.

Hoe werkt het bij meer dan gemiddelde begaafdheid?

Uw kind ontwikkelt zich heel snel en makkelijk? Heeft hij/zij belangstelling en kennis die leeftijdsgenootjes nog lang niet hebben? Voor leerlingen met een grote ontwikkelingsvoorsprong bieden wij extra stimulans en uitdaging , omdat wij ons er van bewust zijn dat zij onderwijs nodig hebben dat aansluit bij hun leerbehoeftes, tempo en leerstijl. Dit betekent dat de leerling minder aandacht besteedt aan het reguliere werk en uitdagender werk krijgt aangeboden met behulp van Levelwerk (methode voor meerbegaafden). Indien wij onvoldoende uitdaging kunnen bieden, bestaat de mogelijkheid om een dagdeel onderwijs te volgen in de Bovenschoolse Plusklas Vostok. een onafhankelijke toelatingscommissie bepaalt of de door school aangemelde leerling wordt toegelaten.

Alle teamleden hebben een rol in de basisondersteuning en/of extra ondersteuning binnen de structuur van opbrengstgericht werken. Daarnaast hebben wij binnen ons team ,Kwartet breed, de volgende expertises om zorg te dragen voor de extra ondersteuning.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is bestemd voor jonge kinderen die een grote kans hebben om een onderwijsachterstand op te lopen. Om te voorkomen dat kinderen met een (taal)achterstand starten op de basisschool, krijgen deze kinderen via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling. Wij werken samen met de gemeente Edam Volendam en de scholen uit deze gemeente. Ook ons bestuur is betrokken bij de ontwikkeling VVE.

Terug naar boven