De Biezenkamp

Roerdompstraat 2 6573 BH Beek (Gem. Berg en Dal)

Schoolfoto van De Biezenkamp

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging leerkrachten worden (bij voorkeur) vervangen door leerkrachten die affiniteit hebben met ons onderwijssysteem en die bekend zijn met de school. Bij langdurige vervangingen worden ouders geïnformeerd. Indien er geen vervanging geregeld kan worden kan het voorkomen dat een groep wordt opgesplitst of dat een stagiaire wordt ingezet.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens (ontvangen).

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Biezenkamp is een school met een leerlingenaantal van ongeveer 325 leerlingen. De laatste jaren hebben we 14 of 15 groepen kunnen vormen, waarbij we streven naar een groepsgrootte van niet meer dan 32 leerlingen. Het kan voorkomen dat er combinatieklassen zijn. Per schooljaar wordt er gekeken welke organisatorische mogelijkheden er zijn om groepen te combineren en/of te splitsen. Hierbij is bijvoorbeeld de groepsgrootte een belangrijke factor. Ook de formatie (het aantal uren dat ingezet kan worden per leerkracht) is een gegeven. Deze factoren vormen een kader waarbinnen er gekeken wordt naar de best mogelijke samenstelling. Bij de uiteindelijke samenstelling spelen verschillende overwegingen mee: de leeftijd van de kinderen; de ontwikkeling van de kinderen en de sociale processen binnen groepen. Bij doorstroming wordt in een teamvergadering bepaald in welke groep de kinderen geplaatst worden. De groepen 1 en 2 worden altijd gecombineerd. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het wettelijk aantal uren is 7520. Gemiddeld zijn de onderwijsuren op De Biezenkamp ruim boven de wettelijke norm.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Passend onderwijs (ingang 1 aug. 2014) heeft de gang van zaken in school veranderd. Voorheen was het zo dat kinderen die extra ondersteuning nodig hadden, een indicatie voor speciaal (basis)onderwijs konden krijgen. Dit onderwijs werd óf op een speciale school gevolgd, óf - met een rugzakje - op een reguliere school. Per 1 augustus 2014 is dit veranderd. Het indiceren wordt niet langer door een aparte commissie gedaan. Het toewijzen van ondersteuning en de middelen hiervoor wordt de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband Stromenland. (Zie schoolplan voor meer informatie) De juiste ondersteuning, zo tijdig en dichtbij mogelijk en in overleg met ouders en school realiseren, dat is de ambitie van De Biezenkamp. Handelingsgericht arrangeren heet de werkwijze waarvoor De Biezenkamp gekozen heeft. Door deze vorm van trajectbegeleiding is een ingewikkelde en uitgebreide bureaucratie overbodig. Het draait vooral om de vraag: wat heeft dit kind nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen? De extra ondersteuning die een kind nodig heeft, wordt vastgelegd in een arrangement. Zo’n arrangement kan bijvoorbeeld bestaan uit de kennis van een deskundige, specifiek lesmateriaal, of de inrichting van een aangepaste werkplek voor een kind. Dat kan op de reguliere school of op een school voor speciaal onderwijs. Samen met leerkracht, kinderen, ouders en ondersteunende deskundigen gaan we op zoek naar de beste ondersteuning op de school en in het gezin In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben wij in kaart gebracht wat wij aan mogelijkheden, grenzen en ambities hebben ten aanzien van de ondersteuning van kinderen met extra onderwijsbehoeften.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven