De Biezenkamp

Roerdompstraat 2 6573 BH Beek (Gem. Berg en Dal)

Schoolfoto van De Biezenkamp

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanwege een uitwisselingsproblematiek met ParnasSys is het resultaat van de eindtoets 2016 /2017 gebaseerd op maar 12 leerlingen (van de 48). Het resultaat van de eindtoets van 48 leerlingen is 537,6 (zie bijlage)

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

LEERLINGVOLGSYSTEEM
Hierin verzamelen en bewaren de leerkrachten gegevens over de ontwikkeling van de kinderen gedurende hun hele verblijf op De Biezenkamp. Het gaat hierbij om de volgende gegevens: - sociaal-emotionele ontwikkeling; om dit in kaart te brengen gebruiken we Scol; - toetsuitslagen voor lezen, spelling en rekenen. We gebruiken zowel toetsen die bij de methode horen als toetsen van het landelijk toetsinstituut CITO; - korte verslagen en afspraken van gesprekken tussen leerkrachten en ouders en/of kinderen; - verslagen en afspraken van gesprekken met ‘derden’. Samen met de observaties van de leerkrachten in de klas geven deze gegevens een heldere indruk van de vorderingen van elk kind.

GROEPSOVERZICHTEN EN GROEPSPLANNEN
In het groepsplan wordt op basis van gegevens over individuele kinderen het onderwijs voor een beperkte periode voor de groep gepland. De planningsperiode moet een beperkte tijd beslaan omdat dan het meeste recht kan worden gedaan aan de ontwikkeling van kinderen. Gemiddeld zal dit twee keer per jaar zijn. Na zo’n periode moeten opnieuw doelen voor de kinderen worden gesteld. Het is ook een periode die te overzien is, als het om de inhoudelijke planning gaat. Groepsplannen zijn zowel pedagogisch als didactisch van aard. Er wordt dus onderwijs gepland op de verschillende vak- en vormingsgebieden. Voor (groepen) kinderen worden haalbare doelen gesteld en naar verwachting succesvolle leerroutes uitgestippeld. Er zijn ook aanwijzingen in opgenomen over de omgang met individuele kinderen en de groep. Specifieke, op de sociaal emotionele ontwikkeling gerichte activiteiten, zijn in het groepsplan opgenomen. Werken met een groepsplan betekent dat er activiteiten voor de hele groep, voor subgroepen en voor individuele kinderen zijn opgenomen. Uitgangspunt is de onderwijsbehoefte van kinderen op didactisch en pedagogisch gebied. Dit is terug te lezen in het groepsoverzicht. Hierin worden ook van elk kind de faciliterende en belemmerde factoren benoemd. Deze items bepalen het leerkracht handelen naar het kind. Op didactisch gebied spreken we van instructiebehoefte, op pedagogisch gebied van ondersteuningsbehoefte. Gegevens over kinderen, over hun kenmerken en over hun leervorderingen, zijn op zichzelf onvoldoende om beslissingen op te baseren. Ze moeten dus vertaald worden in de instructie- en ondersteuningsbehoeften. Gegevens over kinderen worden hiertoe vergeleken met leer- en ontwikkelingslijnen. Het is belangrijk om te constateren dat de vaststelling van de ondersteunings- en instructiebehoeften maar voor beperkte tijd geldig is. Ontwikkeling betekent immers verandering.

HANDELINGSPLANNEN / ONDERWIJSARRANGEMENTEN
Voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften worden (groeps)handelingsplannen gemaakt. De handelingsplannen worden opgesteld door de leerkracht. Een handelingsplan wordt gecommuniceerd en geëvalueerd met het kind en de ouders/opvoeders.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven