Christelijke School voor Speciaal Basisonderwijs De Vogelhorst

Ds. E. Fransenlaan 1 3772 TX Barneveld

  • Schoolfoto van Christelijke School voor Speciaal Basisonderwijs De Vogelhorst
  • Schoolfoto van Christelijke School voor Speciaal Basisonderwijs De Vogelhorst

In het kort

Toelichting van de school

Binnen SBO De Vogelhorst staan onderwijzen en vorming centraal. Onze school is een plek waar kinderen veilig kunnen landen en vanuit welbevinden gaan leren en zich ontwikkelen. In de warme sfeer van de school worden zij gezien, gehoord en gekend. Wij richten ons op ieders mogelijkheden in plaats van belemmeringen. We observeren, stimuleren en motiveren leerlingen in het ontdekken van hun talenten. Daarbij koesteren we voor elke leerling eigen, hoge verwachtingen. We maken gebruik van heldere leerlijnen en een goede zorgstructuur. Hierbij zetten we bijvoorbeeld ICT, beweging en praktische vaardigheden in zoals koken en techniek. Als het leren even niet lukt, bieden we het op een andere manier aan. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Onderwijs op maat
  • Leren vanuit welbevinden
  • Ambitieuze, maar reële doelen
  • Bijbel als bron van inspiratie
  • Praktisch handelen en bewegen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal is gebaseerd op de 1 februari telling. Gedurende een schooljaar stromen er echter altijd weer nieuwe leerlingen in. Zij komen in aanmerking voor plaatsing binnen het SBO, nadat er een toelaatbaarheidsverklaring SBO is afgegeven door een samenwerkingsverband. Binnen een reguliere basisschool kan er onvoldoende worden aangesloten bij de ondersteuningsbehoeften van deze leerlingen, de leerling is verhuisd of afkomstig van een andere vorm van gespecialiseerd onderwijs. Instroom is mogelijk na een zomervakantie, na de kerstvakantie of rond de meivakantie. Incidenteel kan hiervan worden afgeweken, mits er ruimte is binnen bestaande groepen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
171
Landelijk gemiddelde
129

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op SBO de Vogelhorst werken we met het 5 gelijke dagen model. Onze lessen starten om 8.25 uur en om 14.00 uur gaat de school uit. Vanaf 8.15 uur gaan onze schooldeuren open en mogen de leerlingen naar binnen.

Alle leerlingen blijven tussen de middag over op school. Er wordt onder leiding van de leerkracht in het eigen klaslokaal gegeten. De leerlingen nemen zelf brood, fruit en drinken mee. Na het eten gaan de leerlingen (als het weer het toelaat) naar buiten, onder toezicht van groepsleerkrachten en/of onderwijsondersteuners. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

We zijn graag een veilige school! Hoe wij omgaan met sociale veiligheid staat beschreven in ons beleidsplan, waarin ook wordt verwezen naar verdere uitwerkingen in verschillende protocollen/beleidsplannen/kwaliteitskaarten.

Om er voor te zorgen dat ook (de omgeving van) de school veilig is, worden onze speeltoestellen jaarlijks gecontroleerd, houden we regelmatig ontruimingsoefeningen, zijn een aantal teamleden bedrijfshulpverlener (BHV-er) en voeren we om de 2 jaar een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit. Hiermee wordt in kaart gebracht welke knelpunten zich mogelijk voordoen op het gebied van veiligheid en gezondheid. In het voorjaar van 2022 is deze voor het laatst uitgevoerd.

We gaan zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen, dit staat beschreven in ons privacyreglement.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband (SWV) Rijn & Gelderse Vallei. Dit samenwerkingsverband omvat zowel reguliere basisscholen als scholen voor speciaal (basis)onderwijs (cognitie en gedrag). De samenwerkende schoolbesturen zijn samen verantwoordelijk voor het bieden van een dekkend aanbod van passend onderwijs voor alle leerlingen, zodat ieder kind succesvol kan zijn op school.   

Passend onderwijs is niets anders dan onderwijs bieden dat aansluit bij de ontwikkeling en ondersteuningsbehoeften van kinderen. Stagneert de ontwikkeling van een kind binnen het reguliere basisonderwijs, dan kan er een arrangement aangevraagd worden bij het SWV voor extra ondersteuning. Soms blijkt een arrangement ontoereikend en kan door middel van een overstap naar het speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO) beter tegemoet gekomen worden aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Hiervoor is een zogenoemde toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig, die via het samenwerkingsverband wordt afgegeven.      

Schoolondersteuningsprofiel  

Ouders/verzorgers kunnen zich voordat zij hun kind aanmelden bij een school goed oriënteren. Wat de school te bieden heeft op het gebied van (extra) onderwijsondersteuning staat beschreven in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Ook onze school heeft een SOP. Ouders/verzorgers kunnen dit inzien en bekijken op de website van de school. Net als andere scholen in ons samenwerkingsverband werkt ook onze school ‘handelingsgericht’. Wij kijken naar wat een leerling wél kan en wat een leerling nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Dit wordt samen met ouders/verzorgers onderzocht. Ook kijken we naar de ondersteuningsbehoefte van de leerkracht en het team: hoe kan hij/zij of hoe kunnen wij binnen het SBO passend onderwijs vormgeven?   

Ouders/verzorgers (en medewerkers) denken mee  

Zowel binnen onze school als binnen het samenwerkingsverband hebben ouders/verzorgers en medewerkers medezeggenschap.  Ouders/verzorgers zijn vertegenwoordigd in de MR of binnen de Ondersteuningsplanraad (OPR) van ons samenwerkingsverband. Deze OPR moet instemmen met het Ondersteuningsplan en is gesprekspartner van sw Raad van Toezicht van het samenwerkingsverband. Op www.swvrijnengeldersevallei.nl staat meer informatie over de OPR, de leden en medezeggenschap. 

Terug naar boven