Kindcentrum De Branding Veller

Tusolaan 4 3772 WP Barneveld

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Branding Veller
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Branding Veller
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Branding Veller
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Branding Veller
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Branding Veller

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten van de Eindtoets IEP zijn conform de verwachtingen van de leerlingenpopulatie groep 8.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden gemeten met methodetoetsen en methode-onafhankelijke toetsen.

Voor deze laatste worden de toetsen van Cito gebruikt. Naast de Midden- en Eindtoetsen worden ook tussenmetingen gepland voor technisch lezen (de zgn. AVI en DMT toetsen).

Methodetoetsen worden doorgaans afgenomen aan het einde van een blok of hoofdstuk. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Leerlingen ontwikkelen zich optimaal als zij zich veilig, gezien en gewaardeerd voelen. Dit betekent dat wij werken aan zelfvertrouwen en veiligheid in en om de eigen klas. Daarnaast zetten we in op het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het adequaat oplossen van conflicten. We leren onze kinderen dat voor allerlei problemen diverse oplossingsstrategieën mogelijk zijn.

Op De Branding gebruiken we de Kanjertraining. Deze methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling kent vijf uitgangspunten:
1. we vertrouwen elkaar;
2. we helpen elkaar;
3. we werken samen;
4. we hebben plezier;
5. we doen mee.

De school besteedt ook veel aandacht aan de communicatie tussen ouders - kind - school. Als deze communicatie helder en transparant is, zal dit de sociale ontwikkeling van leerlingen ten goede komen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • zelfvertrouwen
  • sociale vaardigheden
  • conflictbeheersing

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven