Kindcentrum De Branding Veller

Tusolaan 4 3772 WP Barneveld

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Branding Veller
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Branding Veller
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Branding Veller
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Branding Veller
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Branding Veller

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Na ziekmelding van een collega doorlopen we de volgende stappen:

1. Vervanging door duo-partner of leerkracht uit de invallers-pool die PCO Gelderse Vallei heeft;
2. Groep opsplitsen of twee groepen intern samenvoegen;
3. Indien LIO student aanwezig: vrij geroosterde leerkracht inzetten.

Bij de keuze die we maken streven we naar:
- Zoveel mogelijk behoud van rust in zoveel mogelijk groepen;
- Werkbaarheid van de situatie;
- Stabiliteit in invallerskeuze, bij voorkeur iemand die vaker in de groep heeft ingevallen;
- Geen inzet van directie en intern begeleiders, enkel als het niet anders kan.

Bieden voorafgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan moeten we de betreffende groep thuis laten, volgens de richtlijnen van de hoofdinspectie, met daarbij de volgende afspraken:
- Alleen in uiterste geval toe overgaan en de ouders schriftelijk informeren;
- Voor leerlingen die geen opvang hebben, in het uiterste geval, in school de opvang regelen;
- Lesrooster-technisch kan het soms beter zijn om op opeenvolgende dagen verschillende groepen naar huis te sturen;
- Informeren clusterdirecteur en inspectie

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Teamleden ontwikkelen zich verder in het werken met het effectieve directe instructiemodel en borgen de doorgaande lijnen. Hierdoor is het mogelijk goed te kunnen differentiëren. De ondersteuningsbehoeften van de leerlingen komen hierdoor nog beter in beeld;

Borgen van de beschreven kwaliteitskaarten (Effectieve Directe Instructie, Levelwerk, Leerlijnen, Rekenen, Spelling, Dag- en weektaken en Zelfstandig werken). Het toepassen van de kwaliteitskaarten in het onderwijs zal voor een versterking zorgen t.b.v. leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte;

Versterken van de kwaliteit van het rekenonderwijs en begrijpend lezen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Het jonge kind wordt geobserveerd met onze schoolmethode Parnassys. Deze methode koppelt leeftijd aan ontwikkelingsniveau en kan op die manier het jonge kind activiteiten op maat aanbieden. Voor kinderen die (ver) onder of boven hun ontwikkelingsniveau functioneren wordt een apart plan van aanpak gemaakt. 

Terug naar boven