Ds. J. Fraanjeschool De Burcht

Saparua 48 3772 ET Barneveld

Schoolfoto van Ds. J. Fraanjeschool De Burcht

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Jaarlijks worden in alle groepen de Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem afgenomen en ingevoerd. Deze toetsen spelen een belangrijke rol bij het volgen van de individuele leerlingen bijvoorbeeld bij de niveau-indeling. Daarnaast worden jaarlijks de opbrengsten van het onderwijs geanalyseerd en worden binnen het Handelings- en opbrengstgericht werken (HOGW) streefdoelen gesteld.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Sociale veiligheid begint feitelijk met de vorming van het geweten. Het is daarom van het grootste belang dat kinderen van jongsaf thuis én op school wordt ingescherpt wat tijdloze Bijbelse waarden zeggen over ‘ruimte voor jezelf’ en ‘ruimte voor de ander’. Om het voor de leerlingen concreet te maken hoe dit Bijbels sociaal veilige gedrag eruit ziet, is het raadzaam de waarden te vertalen naar gedragsregels. Hierbij moet niet worden gedacht aan conditionerende regels, dat wil zeggen: regels die bepaald gedrag uitlokken, waarna het gedrag wordt gestraft of beloond. Leerlingen moeten zich namelijk altijd en overal sociaal veilig leren gedragen, ook daar waar geen controle is. Zij kunnen sociaal veilig gedrag alleen altijd en overal vertonen wanneer zij de verantwoordelijkheid hebben leren dragen voor hun eigen gedrag. De regels die hen worden aangeleerd voor sociaal veilig gedrag moeten uiteindelijk leiden tot het vergroten van dit verantwoordelijkheidsgevoel. De regels moeten dus gewetensvormend van aard zijn. Dat houdt in dat er op school en in de klas regels moeten gelden die Bijbels onderbouwd worden, waardoor het geweten wordt aangesproken. Overtreding van de regels betekent dat het geweten moet worden gewekt door straf te geven. Tegelijkertijd is het gedragen volgens de regels reden tot bemoediging: versterking van de wil om overeenkomstig het geweten te (blijven) handelen. De misse van waaruit Fraanjeschool De Burcht werkt aan sociale veiligheid op school is: ‘Samen bouwen aan en ontwikkelen vanuit een veilige Burcht’.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • gewetensvorming
  • veilig schoolklimaat
  • respect

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven