Ds. J. Fraanjeschool De Burcht

Saparua 48 3772 ET Barneveld

Schoolfoto van Ds. J. Fraanjeschool De Burcht

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof kunnen we een beroep doen op vaste vervangers, duo-collega's die op momenten van verlof extra willen werken en collega's uit een vervangingspool. Met deze regeling kunnen we bijna alle verlofvragen oplossen. In noodgevallen vangt een onderwijsassistent, onder toezicht van een collega, de groep op.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het kopje "anders" bestaat uit spelling, schrijven, Biologie, verkeer. Daarnaast is er aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling, ICT vaardigheden en burgerschap.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De school probeert zo goed mogelijk aan te sluiten op de onderwijsbehoefte van de leerlingen. Door een Handelingsgerichte en Opbrengstgerichte benadering worden de belemmerende, maar ook de compenserende factoren van de leerlingen in beeld gebracht. Observeren, signaleren, analyseren, communiceren, plannen en evalueren vormen belangrijke uitgangspunten voor een systematische en transparante werkwijze om het onderwijs af te stemmen op de behoefte van de leerlingen. De zorg is voornamelijk gericht op het bereiken van het gemiddelde niveau van de leerstof. Omdat rekening wordt gehouden dat leerlingen zich verschillend ontwikkelen, wordt er gedifferentieerd gewerkt in maximaal drie niveaus. Daarnaast kunnen er leerlingen zijn die een eigen leerlijn hebben. Kinderen die naast verrijkingsstof behoefte hebben aan meer uitdaging, komen in aanmerking voor de plusklas. De leerkracht zorgt voor extra ondersteuning in zijn of haar eigen groep. Wanneer de instructie daartoe niet toereikend is, wordt extra ondersteuning geboden door een RT’er. Wanneer een kind in de klas moeite heeft met concentratie of meer hulp nodig heeft op sociaal-emotioneel gebied, komt het kind in aanmerking voor de zorgklas. De ouders worden zo optimaal mogelijk betrokken bij de zorg die leerlingen behoeven. Naast de reguliere contactmomenten vinden er gesprekken plaats tussen ouders, leerkracht, IB’er en eventueel de RT –er en/of extern deskundigen als er sprake is van extra ondersteuningsbehoefte.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We hebben de zorgstructuur ingrijpend aangepast en afgestemd op de behoeften van de leerling. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven