St. Theresiaschool

Postweg 131 7884 PJ Barger-Compascuum

 • Schoolfoto van St. Theresiaschool
 • Schoolfoto van St. Theresiaschool
 • Schoolfoto van St. Theresiaschool
 • Schoolfoto van St. Theresiaschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Schooladvies toelating voortgezet onderwijs

Leerlingen krijgen in groep 8 van de basisschool een schooladvies. Dit advies hebben zij nodig bij de toelating op de middelbare school. Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies.

Schooladvies: best passende middelbare school: In het schooladvies staat welk type middelbare school het beste bij een leerling past. De school kijkt bij elke leerling onder andere naar:· gedragskenmerken· sociaal-emotionele vaardigheden· praktijkgerichte vaardigheden· werkhouding en motivatie· resultaten van leerlingvolgsysteemtoetsen uit eerdere groepen en groep 8· resultaten op methode gebonden toetsen· resultaat capaciteiten- of intelligentieonderzoek· zorgdossier van de leerling.

Leerlingen maken de doorstroomtoets in de eerste of tweede volle week van februari. Uiterlijk 15 maart ontvangen scholen de uitslag van de doorstroomtoets. Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies. Tussen 25 maart en 31 maart melden leerlingen zich, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school (vo).

Basisschool kan het schooladvies bijstellen na de doorstroomtoets: Voor de leerling kan de uitkomst van de doorstroomtoets van invloed zijn op het schooladvies. Is de uitkomst van de doorstroomtoets lager dan het schooladvies, dan verandert het schooladvies van de school niet. Als uit de doorstroomtoets een hogere score komt dan verwacht, kan de school het schooladvies bijstellen. Dat wordt ook de norm vanaf schooljaar 2023-2024.De school kan nog van een bijstelling afzien. De school moet dan goed motiveren waarom zo’n bijstelling niet in het belang van de leerling is. Door bijstellen de norm te maken, vergroten we de kans dat alle leerlingen evenveel profiteren van het toetsadvies. Middelbare school neemt advies basisschool over.

Bezwaar tegen schooladvies: Ouders die het niet eens zijn met het schooladvies kunnen hierover in gesprek gaan met de leerkracht of directeur van de basisschool. Zijn zij niet tevreden over de uitkomst van de gesprekken dan kunnen zij een klacht indienen bij de klachtencommissie van de school. Scholen moeten een aanpak hebben voor ouders die een klacht in willen dienen. Deze procedure staat in de schoolgids.

Handreiking helpt bij schooladvies: Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontwikkelde samen met SLO en pilot-scholen de Handreiking schooladvisering. Deze handreiking helpt bij het opstellen van het schooladvies. Meer uitleg en informatie over het schooladvies staat op de website van SLO.

Toelating tot leerwegondersteuning of tot praktijkonderwijs: Het schooladvies praktijkonderwijs is geen automatische toelating tot het praktijkonderwijs (pro). Het geeft alleen aan dat het pro naar inschatting van de basisschool het best bij de leerling past. Voor toelating tot het pro is naast een schooladvies ook een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband nodig. Geeft een basisschool bijvoorbeeld het schooladvies ‘vmbo met leerwegondersteuning (lwoo)’? Dan is het deel ‘met lwoo’ geen onderdeel van het schooladvies. Het geeft alleen aan dat de school verwacht dat de leerling leerwegondersteuning nodig heeft op het vmbo.

Ook passende plek voor leerling die ondersteuning nodig heeft: Soms heeft een leerling extra ondersteuning nodig, bijvoorbeeld leerlingen met een lichamelijke handicap, een verstandelijke beperking, een langdurige of chronische ziekte, een gedragsprobleem, een leerstoornis. Een middelbare school kan zelf niet altijd de extra steun bieden. In dat geval moet de school een andere school zoeken voor de leerling. Een school moet een leerling die extra ondersteuning nodig heeft altijd een passende plek bieden. Dit heet de zorgplicht in passend onderwijs.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de ontwikkeling van de leerlingen en de geboekte resultaten bij te houden, zijn er toetsen. We maken gebruik van methode gebonden en niet methode gebonden toetsen. Voor de tussenresultaten gebruiken we de toetsen van Leerling in beeld. De leerkracht analyseert en bespreekt deze toetsen met de meerschools intern begeleider (MIB'er) en met collega's. Het aanbod passen we aan op wat ieder kind nodig heeft.

Op schoolniveau zorgen we voor een kwaliteitszorg waarbij de intern begeleider coachend is.

Op groepsniveau zorgt de leerkracht ervoor dat door de manier waarop zij de lessen presenteert en organiseert dat er opbrengst gericht wordt gewerkt. We zorgen hierbij voor goede kwaliteit van het leerstofaanbod voor alle leerlingen, de onderwijstijd en de afstemming van het onderwijsleerproces op de verschillende behoefte van leerlingen.

Op  leerlingniveau speelt de extra zorg aan de individuele leerlingen een belangrijke rol. We creëren een sfeer voor actieve betrokkenheid van de leerlingen.

We richten ons dit schooljaar op:

- we hebben hoge verwachtingen van leerlingen

- we stellen doelen die passen bij onze leerlingpopulatie

- we gaan regelmatig na of deze doelen behaald worden

- we doen, indien nodig, aanpassingen in aanbod, leertijd, leeromgeving en didactisch aanpak

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De school verwijst de leerlingen naar diverse vormen van voortgezet onderwijs:

 • het Esdalcollege in Klazienaveen
 • het Esdalcollege, het Carmelcollege en het Hondsrugcollege in Emmen
 • het Terracollege in Emmen
 • het PRO onderwijs in Emmen

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We vinden dat een kind binnen het onderwijs zichzelf moet kunnen zijn of leren te worden. Om dit te waarborgen staat het kind dan ook centraal. Wanneer je een kind begeleidt, moet je het kind leren kennen. We gaan met een kind in gesprek over wat hij of zij wil leren en hoe. Zo leren we het kind beter kennen. En vergroten we het welbevinden en de betrokkenheid van de kind. We geven kinderen de ruimte om eigen beslissingen te nemen. Om te ervaren waar hun eigen grenzen en talenten liggen. Hierin zien we een gedeelde verantwoordelijkheid voor kinderen, ouders en school. We tonen respect voor elkaar.  Daardoor voelen kinderen, ouders en alle mensen die in de school werken zich prettig.

De school is de samenleving in het klein. Ieder kind maakt deel uit van de groep, van de school. We werken dan ook actief aan groepsvorming. Aan het begin van het schooljaar spreken we groepsregels af. Gedurende het schooljaar besteden we hier veel aandacht aan. Hierbij benadrukken we dat iedereen er mag zijn, met zijn of haar eigen talenten en kwaliteiten. Respect is een belangrijke waarde, zodat wij van en met elkaar kunnen leren.   

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • vertrouwen
 • welbevinden
 • veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school heeft het vertrouwen van de Inspectie en daarom is het basisarrangement toegekend.

Terug naar boven