St. Theresiaschool

Postweg 131 7884 PJ Barger-Compascuum

  • Schoolfoto van St. Theresiaschool
  • Schoolfoto van St. Theresiaschool
  • Schoolfoto van St. Theresiaschool
  • Schoolfoto van St. Theresiaschool

In het kort

Toelichting van de school

De St. Theresiaschool is naast een leergemeenschap ook een leefgemeenschap. Binnen deze leefgemeenschap is een goed contact met ouders en de omgeving van groot belang. Uw kind zit acht jaren van zijn leven op een basisschool. Het kiezen van een basisschool is dan een weloverwogen keus. De St. Theresiaschool kenmerkt zich door een verscheidenheid aan ontwikkelniveaus. We vinden dat ieder kind uniek is. Dat is dan ook de reden dat de St. Theresiaschool uit ieder kind het beste wil halen. De school beschikt over een ruime ervaring in het werken met kinderen die extra aandacht behoeven. Deze worden binnen het onderwijs zo veel mogelijk opgevangen. De school werkt vanuit leerlijnen. Op deze wijze komt de school tegemoet aan de verscheidenheid. 

De St. Theresiaschool is een katholieke school voor alle kinderen. De identiteit staat centraal in onze school. Samen met u werken we aan het ontwikkelen van ieders talenten.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Katholieke identitieit
  • Uitdagend eigentijds onderwijs
  • Werken vanuit leerlijnen
  • De Vreedzame School
  • Gepersonaliseerd leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In Drenthe krimpt het leerlingenaantal op de basisscholen. Op de St. Theresiaschool is dat op dit moment nog niet te merken. De Sint Theresia start het schooljaar 2024-2023 met 125 leerlingen. In de loop van het schooljaar zal het leerlingenaantal groeien i.v.m. de instroom van 4-jarigen. De verwachting is, gezien het aantal aanmeldingen, dat de komende schooljaren het leerlingenaantal nog zal toenemen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
125
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Klachtenregeling

Het team van de St. Theresia is dagelijks bezig om het beste onderwijs te bieden. Toch is het mogelijk dat een ouder/ verzorger ontevreden is over de school.

Indienen van klachten gaat als volgt:

De ouder/ verzorger neemt eerst contact op met de groepsleerkracht. Heeft dit geen resultaat, dan licht de ouder/ verzorger de directeur in. Deze gaat in gesprek met de ouder/ verzorger en onderzoekt de klacht. De directeur brengt verslag uit aan de ouder/ verzorger en de leerkracht. Wanneer de ouder/ verzorger niet tevreden is met de oplossing kan hij of zij naar de contactpersoon van de school gaan. Deze heeft de taak om te luisteren en te bemiddelen en kan eventueel doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon. Stichting Primenius heeft twee  vertrouwenspersonen benoemd.

De vertrouwenspersoon probeert te bemiddelen bij een oplossing. De vertrouwenspersoon gaat na of het indienen van een officiële klacht bij de Landelijke Klachtencommissie voor Katholiek Onderwijs noodzakelijk is. De Landelijke Klachtencommissie is een commissie van 3 personen. Zij heeft geen relatie met Primenius of een van de scholen. Deze commissie onderzoekt de klacht en is daarbij verplicht tot geheimhouding. Wel worden de betrokkenen op de hoogte gesteld van de klacht. Na onderzoek rapporteert de commissie aan Primenius en geeft een advies. Primenius moet binnen 4 weken na de rapportage meedelen of zij het oordeel van de klachtencommissie deelt en welke maatregelen zij neemt. Het bestuur is van mening dat op deze wijze niet alleen de kinderen, maar ook de ouders en de kwaliteit van het onderwijs recht wordt gedaan. 

Terug naar boven