CBS Groen van Prinstererschool

Stellingmolen 10 2992 DN Barendrecht

  • Schoolfoto van CBS Groen van Prinstererschool
  • Schoolfoto van CBS Groen van Prinstererschool
  • Schoolfoto van CBS Groen van Prinstererschool

In het kort

Toelichting van de school

Ieder mens doet de eerste periode van zijn leven zoveel indrukken op, dat dagen vol indrukken hun sporen levenslang nalaten. CBS Groen van Prinsterer vormt deze jaren een vast baken waarin kinderen mede gevormd worden tot een zelfstandig individu. Wij willen hierbij niet alleen kennis overdragen, we helpen kinderen ook sociaal en emotioneel verder. Vandaar ons motto: “Groeien doe je op de Groen”.

U als ouders vertrouwt uw grootste bezit, uw kinderen, toe aan de zorg van onze leerkrachten. Wij streven ernaar uw kind acht jaar lang zo goed mogelijk te begeleiden.

CBS Groen van Prinsterer is onderdeel van de Stichting PCPO Barendrecht en Ridderkerk. Stichting PCPO Barendrecht en Ridderkerk vormt het gezag van 11 basisscholen met 14 locaties in de gemeenten Barendrecht en Ridderkerk. Circa 450 personeelsleden werken samen aan de ontwikkeling van ruim 4200 kinderen. 

De directeur-bestuurder is het bevoegd gezag (stuur en stelt vast) en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (keurt goed en houdt toezicht). De directeur-bestuurder zet het strategisch beleid voor de stichting uit en zorgt voor impulsen en beleidsontwikkelingen voor het onderwijs op de scholen. Daarbij wordt de directeur-bestuurder ondersteund door de drie stafhoofden Personeel & Organisatie, Onderwijs & Kwaliteit en Bedrijfsvoering en de schooldirecteuren. In een managementstatuut is weergegeven welke en hoe de bestuurlijke taken en bevoegdheden aan stafmedewerkers en schooldirecteuren zijn gemandateerd.

De directeur-bestuurder is: Mw. ir. J.M.F. (Yolande) de Beer.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:
- Vacature - voorzitter 
- Dhr. G. (Geert-bram) Steijn - lid
- Dhr. H.J. (Harm-Jan) Bakker RA - lid
- Dhr. bc. H.L.L. (Henk) Robbe - lid
- Dhr. J.L.W. (Hans) van der Vaart MSc - lid
- Mw. drs. M.L. (Marleen) Brummelink - lid

Bestuurskantoor

Adres:

Achterom 70  
2991 CV Barendrecht  
Postbus 217
2990 AE Barendrecht

Telefoon : 0180 620533
Website : www.pcpobr.nl
e-mail: : info@pcpobr.nl

Schooldirectie 
Functie: Directeur
Naam: Esmee van Oudheusden
Emailadres: esmee.vanoudheusden@pcpobr.nl

Functie: Teamleider
Naam: Marloes van den Berge
Emailadres: marloes.vandenberge@pcpobr.nl  

Plaatsingsbeleid

Onze school is gevestigd op twee locaties geografisch dicht bij elkaar (loopafstand 800meter). Leerkrachten van de verschillende locaties werken binnen hun leerjaar intensiefsamen. Dit samenwerken is locatieoverstijgend. Het aanbod op de verschillende locaties isidentiek. We zijn nadrukkelijk één school met één visie, identiteit, onderwijskundige aanpak,nu nog verdeeld over drie gebouwen.

Wij hanteren een plaatsingsbeleid, waarmee de medezeggenschapsraad (MR) heeftingestemd:
1. Broertjes en zusjes t/m groep 5 worden op dezelfde locatie geplaatst. (de enigeuitzondering hierop kan een tijdelijke instroomgroep met 4-jarigen zijn);
2. We houden rekening met de leeftijd en de diversiteit van de kinderen;
3. We houden rekening met de balans in de groepen qua zorgzwaarte. Hoeveel kinderen hebben extra ondersteuning nodig?

Als hieraan is voldaan, kijken we naar welke locatie uw voorkeur uitgaat. U kunt uw voorkeurkenbaar maken op het inschrijfformulier. We streven ernaar om kinderen die al bij ons opschool zitten, zo min mogelijk van gebouw te laten wisselen. Er kunnen echter redenen zijnwaardoor leerlingen gedurende hun schoolloopbaan toch van gebouw wisselen. Ook dan geldt dat wij handelen zoals beschreven in bovenstaand plaatsingsbeleid.

Onderwijsinspectie

De Onderwijsinspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op scholen en andere onderwijsinstellingen. De inspectie bekijkt of scholen en opleidingen voldoen aan de wetten en regelgeving en of ze hun financiën op orde hebben. 

Inspectie van het Onderwijs 
St.-Jacobsstraat 200 
3511 BT Utrecht 
Tel. 1400 (Informatie Rijksoverheid)

Begeleiding en ondersteuning van leerkrachten

Iedere school is bezig met de ontwikkeling, invoering en borging van de visie van de school. In het kader van de visie van de school vinden er voor leerkrachten nascholingsactiviteiten plaats. Dit kan op teamniveau zijn, maar ook op individueel niveau. Beginnende leerkrachten binnen onze stichting worden de eerste drie jaar van hun carrière begeleid vanuit een bovenschools traject door een (beeld)coach. Ook vinden intervisie- en professionaliseringsactiviteiten plaats. Daarnaast krijgen zij een naaste collega als maatje toegewezen en zijn de werkzaamheden m.n. gericht op het werken in en voor de groep. Na ieder jaar maken de coach en de leerkracht een gezamenlijk verslag over de leeropbrengst voor in het personeelsdossier. Het is vervolgens aan de directeur om tot een gedegen beoordeling te komen. 

Indeling gebouwen

Door de indeling van onze 2 gebouwen voelt onze grote school als kleinschalig voor onze kinderen, ouders en teamleden. 

Op onze locatie Stellingmolen zijn de lokalen van de groepen 1 t/m 8 in het gebouw Stellingmolen 10 aanwezig. De kleutergroepen en groep 3 bevinden zich in een overzichtelijke gang, waarbij de ruimte afgesloten zou kunnen worden door klapdeuren. De groepen 1 t/m 3 hebben hun eigen ingang. De groepen 4 t/m 7 hebben een andere ingang, en bevinden zich in een overzichtelijke gang waarbij dezelfde jaargroepen naast of tegenover elkaar zitten. Voor de groepen 8 hebben wij de Villa Kakelbont ingericht. Deze bevindt zich aan het schoolplein en wordt gedeeld met de kinderopvang Kibeo. 

Op onze locatie Hof van Maxima zijn de lokalen op de begane grond gegroepeerd met voornamelijk de kleutergroepen. Daarbij zit een ingang via een deur in het lokaal direct aan het schoolplein. De kinderen komen ook door deze ingang de school binnen en zijn direct in hun eigen lokaal. De andere groepen lopen via de andere 2 ingangen het gebouw in. Op de eerste verdieping bevinden zich de hogere groepen. 

Maak gerust een afspraak om onze school “in bedrijf” te zien. Dit geeft het meest duidelijke beeld hoe onze manier van aanpak, structuur, warmte en rust ervaren wordt in de school. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Groeien doe je op de Groen!
  • Samen: ouder, kind en school.
  • Tijd voor kwaliteit
  • Open en transparant
  • Extra zorg? Zorgen wij voor!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Brede persoonsvorming van leerlingen

We zijn ons ervan bewust dat we als school een grote vormende rol spelen in de ontwikkeling van kinderen. Hoe wij ons onderwijs inrichten, welke vaardigheden we aandacht geven en hoe we met elkaar omgaan zijn van belang. Datzelfde geldt voor het gemeenschappelijk normatief kader dat we hanteren, de activiteiten die we bieden en de mate van verantwoordelijkheid en vrijheid die we leerlingen gunnen. We kiezen ervoor te werken vanuit de talenten van kinderen. We stimuleren leerlingen hun talenten te ontdekken, te ontplooien en in te zetten. We bieden hen een breed aanbod, opdat zij zich ontwikkelen tot zelfstandig denkende en verantwoordelijke mensen, die aandacht hebben voor hun medemens en hun omgeving en die goed en waardevol kunnen functioneren in de wereld. Burgerschapsonderwijs maakt daar een belangrijk onderdeel van uit.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
472
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Sinds het huidige schooljaar (2021-2022) is het vijf-gelijke-dagen model definitief ingevoerd. Daartoe is de formele procedure gevolgd. De lessen beginnen nu voor alle groepen elke dag 's morgen om 8.30 uur en eindigen om 14.00 uur. Om 8.20 uur gaan de schooldeuren open, zodat de leerlingen rustig naar hun lokaal kunnen gaan.

Het vijf-gelijke-dagen model houdt ook in dat er op school met elkaar geluncht wordt. De kinderen brengen hun eigen lunchpakket mee naar school.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven