De Trinoom

Olmenwede 1 2993 GG Barendrecht

  • Schoolfoto van De Trinoom
  • Schoolfoto van De Trinoom
  • Schoolfoto van De Trinoom
  • Schoolfoto van De Trinoom
  • Schoolfoto van De Trinoom

In het kort

Toelichting van de school

De Trinoom baseert haar onderwijs op de onderwijskundige principes van Maria Montessori. Onze visie houdt in dat de leerlingen samenwerken, lachen, op ideeën komen, zich ontwikkelen, maar vooral zich gelukkig voelen op school. De school is een plek waar leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige mensen, met zelfvertrouwen en zelfkennis en die positief in het leven staan.

Er wordt gewerkt met heterogene groepen: leerlingen van verschillende leeftijden zitten bij elkaar in de groep. Hierdoor leren leerlingen met elkaar samen te werken, elkaar te helpen en van elkaar te leren.

Onze leerlingen doen in de loop van hun basisschooltijd extra vaardigheden op zoals luisteren en spreken in het Engels en het omgaan met moderne media. Kinderen leren zich “vrij te voelen” en “eigenheid” te ontwikkelen om op een positieve wijze met anderen en zichzelf om te gaan. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zorg voor elkaar & de omgeving
  • Leer mij het zelf te doen!
  • Werken met materialen
  • Eigentijds montessorionderwijs
  • Samenwerken met ouders

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
221
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Tussen 08.15 uur en 08.30 uur worden de kinderen ontvangen en kunnen de leerlingen naar hun lokaal gaan waar hun leerkracht aanwezig is. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op onze school willen wij een prettig en veilig leefklimaat bewerkstelligen. We zien dat als een belangrijke voorwaarde voor een goede ontwikkeling van onze leerlingen. Om dat te kunnen doen hebben wij een aantal leefregels op school:

· Een veilige omgeving waar een ieder zichzelf mag zijn zolang het een ander mens niet belemmert in zijn/haar leefwereld en/of ontwikkeling.

· Respect voor elkaar ongeacht uiterlijk, geloof, leeftijd of geslacht. Respect krijgen,je waardevol en geaccepteerd voelen zijn voorwaarden voor ieder mens om tot optimale ontplooiing te komen.

· Vertrouwen hebben in elkaar

. Samen ervoor zorgen dat de schoolomgeving er uitdagend, opgeruimd en aantrekkelijk uitziet.

· Wedijver,rivaliteit, pesten, verbaal geweld of agressief gedrag werken hierbij storenden worden niet getolereerd.

Kinderen leren bij ons hun grenzen aan te geven met de “stop-hou-op methode” waarbij kinderen respect hebben voor grenzen van anderen en zich daarnaar gedragen.

Terug naar boven