De Trinoom

Olmenwede 1 2993 GG Barendrecht

  • Schoolfoto van De Trinoom
  • Schoolfoto van De Trinoom
  • Schoolfoto van De Trinoom
  • Schoolfoto van De Trinoom
  • Schoolfoto van De Trinoom

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten van de eindtoets zijn lager uitgevallen dan verwacht. Uit analyse blijkt dat 30% van de leerlingen in 2017 lager heeft gescoord op de eindtoets dan de score die nodig is voor het vervolgonderwijs van het schooladvies.

Hierbij de kanttekening dat basisschoolopbrengsten in totaal breder zijn dan de weergegeven scores van de eindtoets:

- De Trinoom scoort hoog, bij ouders en kinderen, daar waar het gaat om sociale veiligheid en goed pedagogisch klimaat.

- De resultaten in het voortgezet onderwijs geven een positief beeld, ongeveer 90% van de leerlingen blijkt in het tweede en derde jaar van het vervolgonderwijs op of hetzelfde niveau te zitten.

- Methodetoetsen en observaties geven een positiever beeld van de opbrengsten op verschillende vakgebieden.

- Uit de terugkoppeling van scholen voor Voortgezet Onderwijs blijkt dat onze leerlingen een voorsprong hebben in zelfstandigheid, werkplanning en werkaanpak.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2022/2023 en 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenopbrengsten worden verzameld, geanalyseerd en interventies worden besproken met de coördinatoren op de vakgebieden technisch lezen, rekenen, spelling en begrijpend lezen en vervolgens omgezet in acties per leerjaar of per groep. De tussenopbrengsten worden verzameld door de interne begeleiding en samen met het team wordt er gekeken naar de mogelijkheden om de tussenopbrengsten te verbeteren en/ of te continueren.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Bij het inspectiebezoek in 2014 hebben de inspecteurs teruggegeven dat zij een enorme positieve ontwikkeling hebben ervaren in het onderwijs op onze school. De kwaliteitsverbetering is te zien aan de opbrengsten, de gang van zaken in de groepen en de organisatie en uitvoering van de leerlingzorg. Op grond van die bevindingen heeft de Onderwijsinspectie het volste vertrouwen in het vervolg. Dit betekent dat zij ons het basisarrangement hebben toegekend, we zijn  “groen”. In de terugkoppeling door de inspecteurs is nadrukkelijk aangegeven dat zij het montessoriconcept, in een eigentijdse vorm, terug zien in het pedagogisch klimaat en het werken in de groepen.

Terug naar boven