Skoalle De Dúnwizer

Mjumsterwei 12 9243 SJ Bakkeveen

Schoolfoto van Skoalle De Dúnwizer

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Gedurende het hele schooljaar observeert en begeleidt de groepsleerkracht de leerlingen uit de groep. De ontwikkeling van de leerlingen wordt gemonitord met behulp van de groepsadministratie. De toetsen behorende bij de methode (methode gebonden toetsen) worden structureel afgenomen en geregistreerd in het digitale leerling-dossier van Parnassys. Naast de observaties en methode gebonden toetsen worden de methode onafhankelijke toetsen van CITO leerlingvolgsysteem afgenomen. We volgen hierbij de toetskalender van CITO. De toetsen worden digitaal geregistreerd in het CITO leerlingvolgsysteem. In februari maken de leerlingen van groep 8 de Doorstroomtoets Basisonderwijs (IEP).

De gegevens van de toetsen worden geanalyseerd. Op leerling niveau kijkt de leerkracht samen met de interne begeleider naar de onderwijsbehoeften van de individuele leerlingen. Indien nodig wordt er een handelingsplan opgesteld. Op groepsniveau wordt er bekeken wat de groep nodig heeft. De onderwijsbehoeften van de leerlingen worden in kaart gebracht in de groepskaart en deze groepskaart wordt omgezet in een groepsplan. Op deze manier streven wij naar Passend Onderwijs voor al onze leerlingen. Ook op schoolniveau worden de toetsen geanalyseerd en worden er doelen vastgesteld en conclusies en vervolgafspraken gemaakt ten behoeve van de kwaliteit van ons onderwijs. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op Skoalle De Dúnwizer worden de leerlingen in hun ontwikkeling gevolgd om zo tot een passend schooladvies voor het voortgezet onderwijs te komen. Het schooladvies komt tot stand op basis van het advies van de leerkracht. Ondersteund door de methode-toetsen, Cito Leerling in Beeld toetsen, observatielijsten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Plaatsingswijzer. De Plaatsingswijzer is een hulpmiddel om tot een goed doordacht en goed onderbouwd advies te komen op basis van de gegevens uit de leerlingvolgsystemen van onder meer Cito.

Leerlingen van groep 7 ontvangen aan het einde van groep 7 een voorlopig schooladvies.

Met dit schooladvies wordt in groep 8 verder gewerkt.

Doorstroomtoets

De eindtoets is per dit schooljaar een Doorstroomtoets geworden. Leerlingen maken in de eerste 2 weken van februari de Doorstroomtoets. Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de Doorstroomtoets. Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies. Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school. Dit geldt niet voor leerlingen die doorstromen naar het voortgezet speciaal onderwijs.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Ieder kind is uniek en mag zichzelf zijn. We stimuleren de vorming van hun persoonlijkheid, sociale vaardigheden en ontwikkelen  bij de leerlingen het zelfvertrouwen. Zodat zij na het verlaten van de basisschool zelfstandig en met goede normen en waarden de 'grote' wereld in kunnen gaan.

Kanjertraining wordt georganiseerd voor groep 1 t/m 8. Kanjertraining is gebaseerd op vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect. De Kanjertraining heeft een heldere aanpak met een doorgaande lijn die aansluit bij de doelstellingen van het onderwijs en de belevingswereld van het kind. Daarnaast blijkt dat Kanjertraining de algemene opvoedingsnormen ondersteunt en aansluit bij een aantal onderdelen van de Wet Actief Burgerschap en Sociale Integratie.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect
  • Veiligheid
  • Eigenheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven