Skoalle De Dúnwizer

Mjumsterwei 12 9243 SJ Bakkeveen

Schoolfoto van Skoalle De Dúnwizer

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De volgende stappen worden genomen om de vervanging te regelen. In principe volgen we de onderstaande volgorde, maar het kan om praktische redenen handiger zijn direct een andere optie te kiezen (bijvoorbeeld vanwege een viering o.i.d.).

1.    Zoeken op www.vervangers.nl

2.    Vervanging door de duo-partner.

3.    Vervanging door de duo-partner op een andere dag. Mochten we wel een vervanger op een andere dag kunnen regelen, dan kan het uitkomen om aan de duo-partner te vragen op een andere dag te gaan werken.

4.    Vervanging door een collega die op die dag niet werkt.

5.    Vervanging door de IB-er, directeur of door inzetten van de werkdruk-uren. Bij deze vervanging vervallen dus de uren die daar oorspronkelijk voor zijn. Eerste prioriteit is het door laten gaan van het onderwijs. Dit moet echter niet ten koste gaan van de organisatie. Dat is een inschatting die elke keer afgewogen wordt door de directeur.   

Mocht er geen vervanging geregeld kunnen worden dan doen we het volgende:

1.    Verdelen van de groep over andere groepen. Het kan ook mogelijk zijn andere combigroepen te maken (1-2-3 en 4-5-6 bijvoorbeeld). Uitgangspunt hierbij is dat we dit maximaal 1 dag doen. 

2.    De groep van de zieke leerkracht heeft een dag geen les. De eerste dag sturen we in principe geen groepen naar huis. Als gedurende die eerste dag geen vervanging wordt gevonden voor de volgende dag, krijgen de ouders, van de groep van de zieke leerkracht, die middag een bericht via Social Schools met het verzoek hun kinderen de volgende dag thuis te houden. Als er ook voor de dag en of dagen daarna geen vervanging mogelijk is, wordt dit zo spoedig mogelijk aan de ouders gemeld. Mocht er geen vervanging geregeld kunnen worden voor de groep voor meerdere dagen, dan wordt niet steeds dezelfde groep naar huis gestuurd. De directeur beslist hierin.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De leerlingen die starten in groep 1 en een VVE programma hebben gevolgd bij de peuters en/of Nederlands als tweede taal hebben, krijgen extra (taal) activiteiten aangeboden.

Binnen de thema's die aangeboden worden voor groep 1 en 2 zijn alle activiteiten geïntegreerd. Dit zorgt voor verbindingen en herkenning bij de kleuters en sluit aan bij de belevingswereld.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De weergave uren per vakgebied gelden als richtlijn. Per groep kunnen de onderwijsbehoeften van de leerlingen verschillen, waardoor er verschillen per groep kunnen zijn voor een bepaalde periode.

Onder taal valt ook het vak spelling en woordenschat. De uren voor lezen zijn opgebouwd uit de uren voor technisch en begrijpend lezen.

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

 

Medisch handelen en persoonlijke verzorging

Op school hanteren wij het protocol ‘Medicijnverstrekking en medisch handelen’. Het protocol dient als handreiking voor scholen hoe te handelen in situaties waarbij medewerkers van de school leerlingen medicijnen toedienen en/of medische handelingen verrichten. Het protocol kunt u opvragen bij de directeur.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De volgende afspraken zijn er over extra ondersteuning:

Toetsbeleid: Het toetsbeleid van stichting Comprix wordt gevolgd. De aanvulling is: bij leerlingen met een dyslexieverklaring of andere relevante diagnoses (naar inzicht van school) mag de cito toets of IEP Doorstroomtoets begrijpend lezen voorgelezen worden. Op school is een actuele toetskalender aanwezig.

Zorg- en ondersteuningsbeleid: Dit staat beschreven in het document ‘Ondersteuningsplan Skoalle De Dúnwizer’.

Deze documenten zijn op school in te zien.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Met KOV De Basis is gestructureerd overleg om de doorgaande lijn in het aanbod voor kinderen van 2-12 jaar te waarborgen.

Skoalle De Dúnwizer heeft een heldere visie op onderwijs aan de leerlingen in groep 1-2.

Kleuters leren spelenderwijs, dat is een belangrijk uitgangspunt in de vormgeving van ons kleuteronderwijs. De kleuters krijgen de ruimte om hun omgeving te verkennen en zo te leren. Zij ontdekken van alles tijdens het spelen en verbinden dit met kennis die ze al hebben. Spelen gebeurt vaak in interactie met anderen. Kleuters leren veel van elkaar en ontlenen hier plezier aan. In het spel wordt veel gecommuniceerd. Dit heeft een positieve uitwerking op de taalontwikkeling. De leerkrachten spelen hierop in door gebruik te maken van complex en rijk taalgebruik om de woordenschat te vergroten en veel kennis van de wereld te verkrijgen. Er wordt gewerkt met rijke, betekenisvolle thema's waarin kleuters ondergedompeld worden in gesproken en geschreven taal. Ook alle andere activiteiten zoals het voorbereidend rekenen, muziek, beweging en het knutselen houden verband met het thema.

Bij het ontdekken en onderzoeken van de wereld speelt het bewegen voor kleuters een belangrijke rol. Het is noodzakelijk dat zij dingen kunnen betasten, vastpakken, vasthouden en verplaatsen. Ze ervaren via beweging aan den lijve allerlei begrippen en processen. Het bewegingsspel is een natuurlijke manier om te communiceren met leeftijdsgenootjes, ze doen hierbij ook sociale vaardigheden op. Kortom, de motorische ontwikkeling is nauw verbonden met de andere ontwikkelingsgebieden. Daarom besteden we veel tijd aan het vrije spel buiten en het geleide spel in het speellokaal. Binnen de werklessen is er ruime aandacht voor het ontwikkelen van de fijne motoriek door het werken met verschillende materialen (klei, verf, zand, papier, water, scheerschuim) en het hanteren van materialen (schaar, kwast, penseel, prikpen, wasco, potlood, stift).Het is belangrijk dat er voor iedereen in de klas een aanbod is wat aansluit bij het ontwikkelniveau. We doen dit door het aanbieden van uitdagende spellen en materialen waarbij er een ruime keuze is uit verschillende activiteiten.

De ontwikkeling van kleuters kent grote interpersoonlijke tempoverschillen, terwijl de volgorde van deze ontwikkeling voor iedereen hetzelfde is. De ontwikkeling wordt door de leerkrachten vastgelegd in het leerlingvolgsysteem "Dorr”. Dorr is een observatie-pakket dat de leerkracht, vanuit een beredeneerd aanbod van leerlijnen, structuur geeft bij het plannen van activiteiten en waarbij kleuters geobserveerd worden in vrije onderwijssituaties. Vanaf schooljaar 2024-2025 gaat er gewerkt worden met Mijn Kleutergroep.

Terug naar boven