IKC Franciscus

Babborgaplein 3 b 6909 DW Babberich

 • Schoolfoto van IKC Franciscus
 • Schoolfoto van IKC Franciscus
 • Schoolfoto van IKC Franciscus
 • Schoolfoto van IKC Franciscus

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In groep 1 en 2 gebruiken wij 'Leerlijnen van ParnasSys' als observatie leerlingvolgsysteem. Via dit systeem wordt de ontwikkeling van leerlingen via leerdoelen in kaart gebracht. N.a.v. deze leerdoelen stemmen wij ons onderwijs af.

In de groepen 3 t/m 8 worden de toetsen, die bij de methodes die wij gebruiken, afgenomen. Naast de methode gebonden toetsen worden de leerlingen ook gevolgd met een onafhankelijk leerlingvolgsysteem van het CITO. Hiervoor gebruiken wij de DMT (woorden leestoets), AVI (verhaal leestoets), begrijpend lezen, rekenen en spelling. Daarnaast wordt in groep 8 de centrale eindtoets (de AMN toets) afgenomen. 

De sociale competenties van de leerlingen worden gevolgd door het invullen het Kanvas leerlingvolgsysteem. We kennen hierbij verschillende soorten vragenlijsten:

 • Het Sociogram: vanaf groep 4 vullen de leerlingen 1x per jaar deze vragenlijst in. D.m.v. deze vragenlijst krijgt de leerkracht inzicht in de relaties in de klas op het gebied van samen spelen en samen werken.
 • De leerlingvragenlijst: vanaf groep 6 vullen de leerlingen 1x per jaar deze vragenlijst in. Door middel van deze vragenlijst wordt de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling in kaart gebracht. 
 • De Sociale veiligheidslijst: vanaf groep 5 vullen de leerlingen 1x per jaar deze vragenlijst in. Deze vragenlijst gaat over de fysieke veiligheid, de sociale veiligheid, de psychische veiligheid en het welbevinden.
 • De docentenvragenlijst: de leerkracht van groep 1 t/m 8 vult 1x per jaar deze vragenlijst in.
 • De oudervragenlijst: deze vragenlijst zetten we naar behoefte in. 

Conclusies worden door de leerkrachten getrokken op leerling- en groepsniveau. Deze conclusies leiden tot acties op zowel leerling- als groepsniveau. Dit wordt vormgegeven in een onderwijsplan of individueel handelingsplan. 

In het midden en eind van het schooljaar wordt er een uitgebreide analyse gemaakt van de resultaten aan de hand van de toetsen uit het leerlingvolgsysteem. Deze analyse wordt gemaakt voor de vakgebieden lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling. Het zijn brede analyses per vakgebied op school-, groeps- en individueel niveau. Aan de hand van de analyse (waarbij ook methode gebonden toetsen worden meegenomen) worden er voor de onderwijsplannen nieuwe doelen geformuleerd. Aan het eind van het schooljaar worden ook de toetsen geanalyseerd en maken de leerkrachten een overdracht per leerling.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Een goed pedagogisch klimaat en in het bijzonder aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen is een speerpunt van onze school. We willen een omgeving creëren waarin kinderen, ouders en collega’s zich veilig voelen, zich gewaardeerd en gerespecteerd weten. Onze school vindt het belangrijk, dat de leerlingen leren de verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen gedrag. Voor leerlingen betekent dit dat zij respect hebben voor leerkrachten, voor elkaar en elkaar waarderen. Voor leerkrachten betekent dit dat zij leerlingen en hun verschillen waarderen en accepteren en alert zijn op de sfeer tussen leerlingen onderling. Van ouders verwachten we een positief kritische houding met vertrouwen in de werkwijze en visie van de school. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Veiligheid
 • Verbinding
 • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven