IKC Franciscus

Babborgaplein 3 b 6909 DW Babberich

  • Schoolfoto van IKC Franciscus
  • Schoolfoto van IKC Franciscus
  • Schoolfoto van IKC Franciscus
  • Schoolfoto van IKC Franciscus

Het team

Toelichting van de school

Op de Franciscus werken we met een betrokken team vanuit een actuele gedeelde visie. Het team van basisschool St. Franciscus bestaat totaal uit 13 teamleden, als IKC Franciscus bestaan we uit 16 teamleden.

Kinderopvang: Bij de kinderopvang (peuteropvang, voorschoolseopvang en buitenschoolseopvang) wordt er gewerkt met pedagogisch medewerkers en een vestigingsmanager vanuit Humankind.

Onderwijs: Vanuit het onderwijs wordt er gewerkt met leerkrachten, een intern begeleider, een onderwijsassistent, een leraarondersteuner een administratief medewerker en een directeur.

Namen teamleden:

Kinderopvang:

Peuteropvang, VSO en BSO: Kirsten Boekhorst (ma-di-do) en Monique Zaaijer (ma-di-do)

Vestigingsmanager Humankind: Suzanne te West (afwisselende werkdagen) 

Onderwijs:

Groep 1-2: Désirée Kohinor (ma-di-woe om de week-do-vrij) en Anita Korte (woe om de week)

Groep 2-3: Nancy Gudde (ma t/m vrij)

Groep 4-5: Patricia Stemerding (ma t/m vrij)

Groep 5-6: Anita Korte (ma-di) en Ans Wolters (woe-do-vrij)

Groep 7: Daphne Schregardus (ma t/m vrij)

Groep 8: Kevin Krechting (ma t/m vrij)

Directeur: Eva van den Berg (ma-di-do-vrij)

Intern begeleider: Thea Scharenborg (di-woe-do)

Onderwijsassistent: Guillaume Philippo (ma-woe-do-vrij)

Leraarondersteuner: Karin Lubbers (ma ochtend-di ochtend-do ochtend)

Administratief medewerker: Jolanda Hiddink (dinsdag ochtend)

Foto's van het team kunt u vinden op onze website.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht ziek is, of om een andere reden niet kan werken voor de groep, wordt er gekeken naar een oplossing. Wij zullen er zoveel mogelijk aan doen om te voorkomen dat kinderen naar huis moeten worden gestuurd. Pas als dit niet (meer) haalbaar is, wordt overgegaan tot het naar huis sturen van een of meerdere groepen kinderen.

  • Stap 1: Er wordt een melding gedaan bij vervangingspool PON om een vervanger te regelen.
  • Stap 2: Er wordt intern naar een oplossing gezocht als er geen vervanger beschikbaar is. Mocht er opvang door niet- leerkrachten beschikbaar zijn, zoals onderwijsassistenten of pabo-studenten dan gebeurt dit onder toezicht van een bevoegde leerkracht. De directeur en intern begeleider zijn niet beschikbaar voor vervanging.
  • Stap 3: Mocht er ook geen interne vervanging beschikbaar zijn, dan wordt de betreffende groep verdeeld over de andere groepen.
  • Stap 4: De leerlingen worden naar huis gestuurd. Ouders worden zo vroegtijdig mogelijk per Social Schools op de hoogte gebracht.

Aanvullende toelichting: Er is een groot tekort aan leerkrachten en momenteel een grote vraag naar vervanging. Dat we op een gegeven moment groepen naar huis moeten sturen vormt een steeds grotere werkelijkheid. Steeds weer zullen we afwegen welke oplossing we kunnen inzetten. Hiervoor kijken we naar het belang van al onze leerlingen. Mocht een leerkracht niet vervangen kunnen worden dan betekent dit dus mogelijk dat er een andere groep dan de groep van uw kind geen lessen heeft.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We geven onderwijs volgens het leerstofjaarklassensysteem. In het leerstofjaarklassensysteem worden de leerlingen ingedeeld op basis van hun leeftijd. De leerstof voor de groep is een totaalaanbod van leerstof die de leerlingen jaarlijks zouden moeten kunnen. Het uitgangspunt is dat aan kinderen van dezelfde leeftijd dezelfde prestatie-eisen worden gesteld. Deze manier van onderwijsorganisatie geeft structuur aan onze leerlingen en leerkrachten. Dit vindt plaats in een enkele (1 leerstofjaar per groep) of combinatiegroep (zoals bijv. groep 4/5). In de kleutergroepen wijken we af van dat principe, omdat we vinden dat het ontvangen van nieuwe kleuters beter kan in een gemengde heterogene groep. Elke groep heeft een vaste leerkracht of een vast duo leerkrachten. De leerkrachten zijn verantwoordelijk voor de leerlingen uit hun groep op alle gebieden. De beslissing over groepsgrootte is afhankelijk van een aantal factoren: het leerlingenaantal, de hoeveelheid leerkrachttijd, onze ideeën over de organisatie van het onderwijs en de beschikbare ruimte.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Tijdens weektaak tijd en het werken in de hoeken hebben de leerlingen de mogelijkheid om te werken aan lessen die nog niet af zijn of om aan hun eigen leerdoelen te werken.  In groep 3 valt taalonderwijs samen met het leesonderwijs.

Onder de onderwijstijd van lezen valt bij groep 3 onze leesmethode 'Veilig leren lezen' en bij groep 4 t/m 8 begrijpend lezen.

Onder de tijd van bewegingsonderwijs valt ook het omkleden.

In samenwerking met muziekvereniging in Babberich worden er door vakleerkrachten muziekles gegeven. Dit gebeurt tijdens een vaste periode. De rest van het jaar geven de leerkrachten zelf muziekles. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse instrumenten die aanwezig zijn op school.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Samenwerkingsverband Onderwijs op Maat de Liemers

Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs ingegaan. Het is de bedoeling dat elke leerling de ondersteuning krijgt die nodig is om zo optimaal mogelijk van het onderwijs te kunnen profiteren. Onderdeel van de wet is dat alle basisscholen en speciale (basis) scholen in de regio samenwerken in het Samenwerkingsverband. Ook St. Franciscus valt onder dit samenwerkingsverband. Wat het samenwerkingsverband precies is en doet, ziet en hoort u in deze animatie.  https://youtu.be/kWnadxyC21c 

Zorgplicht 
Vanaf 1 augustus 2014 is de school ervoor verantwoordelijk om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende onderwijsplek te bieden. Dit noemen we de zorgplicht. Als ouder hoeft u dus niet meer zelf op zoek naar een passende onderwijsplek voor uw kind. Ouders melden hun kind aan bij de school die hun voorkeur heeft. Binnen 6 tot 10 weken moet de school een zo passend mogelijk aanbod regelen.  Kan de school waar de leerling is aangemeld niet zelf in de benodigde onderwijsondersteuning voorzien, dan is het de verantwoordelijkheid van de school om (binnen het samenwerkingsverband) een school te vinden die wel een passend aanbod kan doen. Is het niet haalbaar om de leerling binnen het regulier onderwijs te plaatsen, dan kan een aanbod op het speciaal (basis) onderwijs worden gedaan.  

Ambulante Begeleiding
Er zijn mogelijkheden om deskundigheid vanuit het samenwerkingsverband  naar de school te halen door het aanvragen van Ambulante Begeleiding. Dat kan ondersteuning zijn op verschillende gebieden. Bijvoorbeeld vragen op het gebied van gedragsproblemen, hoogbegaafdheid, lezen/spelling, rekenen en combinaties daarvan. Indien de school zo’n aanvraag doet wordt u als ouder vooraf hierin gekend. Op school is een folder beschikbaar over preventieve ambulante begeleiding.  folder aanvraag Ambulante Begeleiding 

Ondersteuningsteam
Elke school heeft een ondersteuningsteam. In het ondersteuningsteam worden leerlingen besproken waarvan de ondersteuning de mogelijkheden van de school mogelijk te boven gaan. Hierbij kan het gaan om een mogelijke doorverwijzing naar een andere school of het organiseren van extra hulp voor het kind en/of het gezin. In het ondersteuningsteam zitten een directielid, de intern begeleider, de leerkracht , een orthopedagoog, een medewerker vanuit het sociaal team van de gemeente en mogelijk nog andere deskundigen. Als uw kind besproken wordt in het Ondersteuningsteam wordt u daarbij altijd uitgenodigd. 

Verwijzing naar het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs
Als blijkt dat de school niet het goede onderwijsaanbod kan realiseren voor uw zoon of dochter zal de school een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aanvragen bij het samenwerkingsverband bij de Commissie Leerling Ondersteuning (CLO).  Als zo’n toelaatbaarheidsverklaring  is afgegeven kan uw zoon of dochter worden aangemeld op de betreffende school. Daarvoor zijn voor de Schilderspoort (school voor speciaal basis onderwijs te Zevenaar) een aantal vaste instroomomenten afgesproken: direct na de zomervakantie, na de kerstvakantie en per 1 april. Deze vaste instroommomenten gelden niet voor het speciaal onderwijs.

Voor deze procedure is een informatiefolder beschikbaar.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Om nog beter aan de ondersteuningsbehoefte te kunnen voldoen zijn wij onze ondersteuningsstructuur nog krachtiger neer aan het zetten. Hierdoor wordt de doorgaande lijn nog inzichtelijker en stemmen we zaken nog meer op elkaar af. Daarnaast volgen we scholing om onze instructievaardigheden via het EDI (expliciete directe instructiemodel) verder te ontwikkelen en ons pedagogisch handelen te versterken d.m.v. de methodiek van de Kanjertraining. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Als vierjarige start een kind in de kleutergroep. Hier wordt gewerkt aan de hand van thema’s. De kinderen leren hier spelenderwijs. Ze krijgen instructie in grote- en kleine kringen. De kleuters werken met een planbord. Op dit planbord staan verplichte opdrachten en keuze opdrachten. D.m.v. het planbord kunnen kinderen kiezen en leren ze plannen. Het spelenderwijs leren vindt plaats in hoeken of aan een tafel. Daarnaast vinden we bewegen belangrijk, dit gebeurt zowel buiten op de speelplaats als binnen in de gymzaal. Voordat uw kind start is er een intakegesprek met de leerkracht. Ook is er een warme overdracht tussen de peuteropvang, kinderopvang of consultatiebureau en de school. Dit omdat we in willen steken op wat uw kind kan en wat uw kind nodig heeft. 

Terug naar boven