Jenaplanschool Montini

De Oude Werf 5b 3741 CS Baarn

  • Buiten spelen in een groene en uitdagende omgeving
  • Elke bouw heeft zijn eigen schoolbibliotheek
  • Fraai gebouw met twee scholen en een kinderdagverblijf
  • In samenwerking met de muziekvereniging Crescendo lerende kinderen spelen op blaas- en slaginstrumenten.
  • Ons Jenaplanonderwijs kent vier basisactiviteiten: gesprek, spel, viering en werk.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussenresultaten hanteren we om de ontwikkeling van elk kind en de ontwikkeling op groepsniveau te volgen en waar nodig bij te sturen. We hanteren hierbij methode gebonden en niet-methode gebonden toetsen alsmede observatie instrumenten gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van elk kind.

Verslag en Portfolio
Twee keer per jaar ontvangt u een verslag over uw kind. Deze verslagen worden digitaal opgeslagen in het kindvolgsysteem (ParnasSys). Naast het verslag geschreven door de groepsleider, is er het portfolio van het kind. Het portfolio is een persoonlijke map waarin het kind aan de hand van zelfgekozen werk en toetsresultaten, zijn eigen ontwikkeling bijhoudt. Het portfolio heeft zeven verschillende kopjes: Dit ben ik, Hoe leer ik, Rekenen, Taal, De Wereld, Expressie en Complimenten. Net zoals in het verslag (rapport). Ieder kind heeft een bewaarmap waar het werk in wordt verzameld. Regelmatig maakt het kind een keuze of het werk mee naar huis kan, in het portfolio gaat of niet. Aan het eind van groep 8 presenteren de kinderen het portfolio op een speciaal moment aan hun ouders.

Inzicht in resultaten
In het ouderportaal van ParnasSys kunt u de vorderingen van uw kind inzien. Iedere ouder heeft/krijgt een inlogcode. Alle afgenomen toetsen worden door de groepsleider geregistreerd en zijn zichtbaar voor ouders. Ook is te zien welke vorderingen kinderen maken binnen Gynzy. Deze vorderingen voor spelling en woordenschat worden zichtbaar gemaakt in vaardigheidsscores. De score wordt uitgedrukt in procenten en geeft aan in welke mate een kind een leerdoel beheerst. Wanneer een kind start aan een nieuw leerdoel is zijn vaardigheid nog 0% en gedurende het oefenen ontwikkelt hij zijn score.

Zorg
Twee maal per jaar bespreekt de stamgroepleider het functioneren van de stamgroep met de intern begeleider. Van belang is dat zowel de begeleidingsbehoeften van individuele kinderen, als die van de totale groep en de stamgroepleider helder worden. In deze bespreking staan de opbrengsten van de groep en de individuele kinderen aan de hand van vooraf opgestelde (leer-) doelen en het onderwijsaanbod centraal. Deze opbrengsten worden op basis van observaties, methode- en niet-methode gebonden toetsen en portfolio ontwikkeling op individueel en groepsniveau geanalyseerd. Op grond van deze analyse worden de leer- en ontwikkelingsdoelen voor de nieuwe periode waar nodig bijgesteld. Het contact met ouders en kind is essentieel, daar waar het onderwijsaanbod afwijkt van het reguliere aanbod. De groepsleider neemt hiertoe het initiatief en wordt hierin zo nodig bijgestaan door de intern begeleider. Voor kinderen die extra ondersteuning krijgen is drie maal per jaar een extra groot overleg georganiseerd, waarbij meerdere disciplines aansluiten

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het vervolgonderwijs, de middelbare school

Na de herfstvakantie worden de ouders van de kinderen van groep 8 uitgenodigd voor een informatieavond over de hele gang van zaken rond de verwijzing naar en aanmelding voor de middelbare school. De kinderen van groep 8 maken de drempeltoets. Deze geeft een indicatie voor het vervolgonderwijs. De kinderen van groep 8 krijgen tijdens het eerste oudergesprek in november een voorlopig advies. In januari organiseren we een middag waarop onze oudleerlingen komen vertellen over hun nieuwe school. In februari krijgen de kinderen het definitieve advies. Meestal zal er niet veel verschil zijn met het advies van november. In april nemen we de IEP-toets af, dit is één van de landelijk verplichte eindtoetsen. Als het schooladvies lager is dan de uitslag van de IEP toets, gaan we in overleg met ouders om het schooladvies te heroverwegen en mogelijk naar boven bij te stellen. De middelbare scholen vragen ons een digitaal onderwijskundig rapport in te vullen. Nadat wij dat rapport hebben opgestuurd, krijgt u de bevestiging van de middelbare school dat de aanmelding van uw kind in orde is. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Pedagogische uitgangspunten

De aandacht voor een sterk pedagogisch klimaat is voor de Montinischool een belangrijke voorwaarde om te komen tot kwalitatief goed onderwijs. Goed onderwijs omvat meer dan het effectief en efficiënt aanleren van kennis en vaardigheden. Ook de pedagogische kwaliteit is belangrijk: de vorming van kinderen tot zelfstandige, kritische en zelfverantwoordelijke wereldburgers.

De belangen en ontwikkeling van kinderen in relatie met zichzelf, de ander en de wereld om hen heen zijn onderdeel van de sociale opbrengsten.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • veilig sociaal schoolklimaat
  • respect & aandacht voor elkaar
  • zorg voor de omgeving

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs heeft op 22 maart 2022 een onderzoek uitgevoerd op de Moninischool. Zij hebben daarbij vastgesteld dat de Montinischool een zeer zwakke school is. In de bijlage voegen wij het samenvattende rapport voor ouders toe.

De Montinischool heeft een verbeterplan geschreven, waarin duidelijk staat beschreven wat er moet gebeuren. Het team en bestuur, maar ook de PO-raad heeft vertrouwen in het verbeterplan en de acties die de afgelopen maanden al zijn genomen en die genomen gaan worden. 

Terug naar boven