Jenaplanschool Montini

De Oude Werf 5b 3741 CS Baarn

  • Buiten spelen in een groene en uitdagende omgeving
  • Elke bouw heeft zijn eigen schoolbibliotheek
  • Fraai gebouw met twee scholen en een kinderdagverblijf
  • In samenwerking met de muziekvereniging Crescendo lerende kinderen spelen op blaas- en slaginstrumenten.
  • Ons Jenaplanonderwijs kent vier basisactiviteiten: gesprek, spel, viering en werk.

Het team

Toelichting van de school

Werken met verschillende rollen en vervanging
Binnen onze school werken wij met verschillende rollen om kinderen binnen hun ontwikkeling te begeleiden.
Naast de stamgroepleider zijn dit de onderwijsassistent, de intern begeleider, de vakspecialist, de interne specialist en de externe specialist. Ieder vanuit hun eigen rol, met een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

De Montini als opleidingsschool 
De Montinischool begeleidt studenten van de PABO/ALPO (academische lerarenopleiding) en het ROC. Wij zijn als gecertificeerde opleidingsschool verbonden aan de HU. Doel van de certificering is dat wij samen met de Hogeschool kwalitatief goede leerkrachten opleiden. Wij vinden het als school van belang om bij te dragen aan het opleiden van nieuwe leerkrachten. Daarnaast biedt het voor onze school meerwaarde om samen met een student in de groep te zijn. Ook studenten van de opleiding tot onderwijsassistent lopen regelmatig stage op de Montinischool. Onze collega’s in opleiding worden op een professionele wijze begeleid door de praktijkopleiders in de groep. Verder is er een schoolopleider welke medeverantwoordelijk is voor de coördinatie en plaatsing van de studenten. Zij is het aanspreekpunt, geeft feedback en ondersteunt de praktijkopleiders. De schoolopleider van de Montini is: Wietske Arends (w.arends@montinischool.nl) 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Groepsleiders worden bij ziekte en/of afwezigheid vervangen door 'eigen invalkrachten' of externe invalkrachten vanuit de PIO-invalpool.

Bij het ontbreken van vervanging worden de kinderen uit de stamgroep waar de groepsleider afwezig is, verdeeld over de andere groepen. In sommige gevallen kan er gekozen worden om een stamgroep thuis te laten. Kinderen voor wie geen goed alternatief gevonden kan worden, kunnen naar school komen en worden daar verdeeld over andere stamgroepen uit dezelfde bouw. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Blokuur: zelfverantwoordelijk leren; taal- en rekenactiviteiten; creativiteitsontwikkeling; individuele leerroutes en extra uitdaging; fijn motorische ontwikkeling (o.a. voorbereidend schrijven); werken met ontwikkelingsmateriaal;

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het blokuur wordt ingezet om te werken aan taal; begrijpend lezen; wereldoriëntatie; verwerking Engelse taal;

Bij groep 3 is taal en lezen geïntegreerd in het aanbod.

Burgerschapsvorming staat voor 1 uur in het rooster. Het is ook geïntegreerd in de vieringen, kringen, levensbeschouwing en de wereldoriëntatie.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Montinischool profileert zich als een brede zorgschool.

Vanuit het Samenwerkingsverband De Eem heeft de Montinischool een clusterarrangement voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften.

Het schoolondersteuningsprofiel wordt in januari 2023 geactualiseerd.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In januari 2023 willen wij ons schoolondersteuningsplan aanpassen. Er ligt een schoolondersteuningsprofiel dat voldoet en passend is bij het gevoerde beleid op de school.  Daarbij is een aanvulling beschreven op het SOP op gebied van aanname beleid nieuwe leerlingen, zij-instromers en de grenzen aan de zorg die de school heeft.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven