Jenaplanschool Montini

De Oude Werf 5b 3741 CS Baarn

  • Buiten spelen in een groene en uitdagende omgeving
  • Elke bouw heeft zijn eigen schoolbibliotheek
  • Fraai gebouw met twee scholen en een kinderdagverblijf
  • In samenwerking met de muziekvereniging Crescendo lerende kinderen spelen op blaas- en slaginstrumenten.
  • Ons Jenaplanonderwijs kent vier basisactiviteiten: gesprek, spel, viering en werk.

In het kort

Toelichting van de school

"Meetbare doelen zijn de maatstaf geworden voor het onderwijs en de onderwijskwaliteit" (Geert ten Dam; voorzitter Onderwijsraad 2013). Onderwijs heeft naast de functie van kwalificatie van kinderen -te herkennen in het aanleren van kennis, vaardigheden en begrip, die in meetbare doelen worden vastgelegd- nog twee andere functies. Deze functies zijn socialisatie -te herkennen in overdracht van waarden en normen en het in stand houden van culturele en religieuze tradities- en persoonsvorming -te herkennen in onderwijsactiviteiten gericht op autonoom en onafhankelijk denken en handelen (Biesta, 2012). De Montinischool biedt onderwijs aan vanuit deze drie functies.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • samen leven samen leren
  • respect en waardering
  • creativiteit
  • ontwerpen-onderzoeken-creëren
  • elk kind heeft talenten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
246
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op de Montinischool zijn we een leefgemeenschap van kinderen, teamleden en ouders. We willen in alle openheid met elkaar communiceren. Daarom is het logisch dat de eerste actie bij de meeste klachten moet zijn: een gesprek met de direct betrokken persoon. Als dat geen bevredigend resultaat oplevert, of als dat niet mogelijk is, dan zal een gesprek met de schoolleider de volgende stap zijn. Lost dit gesprek het probleem niet op, dan kan het schoolbestuur een rol spelen. U kunt ook contact opnemen met de vertrouwenspersonen op Het Stichtniveau. Pas als ook het schoolbestuur geen afdoende oplossing kan aandragen, zullen vertrouwenspersoon en klachtencommissie ingeschakeld worden. De klachtenregeling ligt op school ter inzage.

De Montinischool is voor de algemene klachtenregeling in het onderwijs en het reglement seksuele intimidatie in het onderwijs aangesloten bij de klachtencommissie van het VBKO (Postbus 82324, 2508 EH Den Haag. tel: 070-3568600). De procedure is opgesteld om er voor te zorgen dat alle betrokkenen binnen de school (kinderen, ouders/verzorgers, teamleden, studenten enz.) bij serieuze klachten verzekerd kunnen zijn van een juridisch correcte werkwijze.

De vertrouwenspersonen voor de kinderen op de Montinischool:

Heleen van Schoonhoven: h.vanschoonhoven@montinischool.nl

Sonja Elsenburg: s.elsenburg@montinischool.nl

De vertrouwenspersonen op Het Stichtniveau voor ouders en medewerkers zijn:

Mw. B.A. Janssen                                         

06- 45144301      email: blijkejanssen@gmail.com               

Dhr. A.A. Stegeman

tel: 06 - 1502 2647 email: antonstegeman@live.nl

PRIVACY-REGLEMENT

Op de Montinischool gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen waarbij wij ons houden aan de wettelijke regels van de AVG. Dit is vastgelegd in het privacyreglement [www.het sticht.nl] van onze Stichting. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). In verband met de identiteit van onze school, willen wij graag de geloofsovertuiging registreren zodat wij daar – zo mogelijk – tijdens het onderwijs rekening mee kunnen houden, maar het geven van deze informatie aan de school is niet verplicht.   De leerlinggegevens worden opgeslagen in een (digitale) administratiesysteem. De vorderingen van de leerlingen worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem Parnassys. Deze programma’s zijn goed beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. Omdat de Montinischool onderdeel uitmaakt van Het Sticht, worden daar ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie. Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen. Dit zijn de zgn. verwerkersovereenkomsten. Leerlinggegevens worden numeriek (met een getal) weergegeven en zijn voor de leveranciers niet te herleiden tot persoonsinformatie. Dit is een ingebouwde zekerheid. Ook met ondersteunende diensten worden afspraken gemaakt over privacy.   Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind, of met de schoolleiding.   Voor het publiceren van foto’s en/of video-opnames van leerlingen, vragen wij altijd vooraf uw toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Wij verwachten ook van u als ouder dat u zorgvuldig en terughoudend omgaat met beeldmateriaal van de leerlingen.

Alle relevante informatie over het privacybeleid en de contactgegevens vindt u op de website van de school www.montinischool.nl  en die van Het Sticht www.hetsticht.nl .

Terug naar boven