Basisschool De Uitkijck openbaar dalton onderwijs

Margrietstraat 2 3742 RC Baarn

 • De laatste dag voor de zomervakantie eten wij altijd een ijsje met de hele school.
 • De kinderen gaan bij de groene inval naar de schooltuintjes
 • Schoolfoto van Basisschool De Uitkijck openbaar dalton onderwijs
 • Schoolfoto van Basisschool De Uitkijck openbaar dalton onderwijs
 • Schoolfoto van Basisschool De Uitkijck openbaar dalton onderwijs

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wat is de eindtoets?

Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets, dit is verplicht. Met de eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

Op onze school streven we naar zo hoog mogelijke opbrengsten m.b.t. de cognitieve (met name taal en rekenen) en de sociaal-emotionele ontwikkeling. We achten het van belang dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend en succesvol vervolgonderwijs. Op onze school gebruiken we een leerlingvolgsysteem om de ontwikkeling van de leerlingen te monitoren. Dit ondersteunt ons bij het opbrengst gericht werken. We monitoren of de leerlingen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen tijdens de groepsbesprekingen. Vervolgens bespreken we of de groep zich ontwikkelt conform de verwachtingen en of dit ook geldt voor de individuele leerlingen.

We verantwoorden ons over de opbrengsten door middel van:

 • Analyse tussentoetsen;
 • Analyse eindtoetsen;
 • Overzicht kengetallen doorstroming;
 • Overzicht kengetallen adviezen VO;

U ziet hier de gemiddelde eindscore van de laatste jaren. Het kleine aantal leerlingen heeft soms grote invloed op een gemiddelde. We zijn trots op de resultaten van de kinderen en stimuleren alle leerlingen om het maximale uit hun mogelijkheden te halen!

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussentijdse resultaten worden geëvalueerd en geanalyseerd. Dit gebeurt door de leerkrachten aan de hand van methodetoetsen en niet-methodetoetsen. Er vinden onder leiding van de intern begeleider regelmatig 'groepsbesprekingen' plaats, waar de tussentijdse resultaten besproken worden. Op basis hiervan worden de vervolgstappen bepaald voor het onderwijsaanbod van een leerling of een groep leerlingen. Welke doelen staan in de volgende periode centraal? Dat wordt dan volgens de HGWcyclus geëvalueerd en zo nodig bijgesteld, zie 'kwaliteitszorg'.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op basis van het schooladvies stromen de leerlingen uit naar een passende vorm van voortgezet onderwijs (VO). Onze leerlingen stromen uit naar het VO in Soest, Baarn, Amersfoort en Hilversum. Eigen onderzoek naar de plek van oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs heeft uitgewezen dat de schooladviezen van De Uitkijck effectief en betrouwbaar zijn. Wij verstrekken de schooladviezen altijd voordat de uitslag van de IEP bekend is, op basis van de 'film' van acht jaar basisonderwijs. De score van de eindtoets is dus nooit bepalend voor het schooladvies. De ontwikkeling van kinderen door de jaren heen, hun inzet, werkhouding en motivatie zijn wel bepalende elementen bij het schooladvies. In dat opzicht heeft de verplaatsing van de eindtoets naar de maand april dus geen verandering tot gevolg in de werkwijze van De Uitkijck.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.

Onze school is een mini-maatschappij, waarin wij kinderen waarden en normen meegeven en hen leren functioneren als verantwoordelijk, maatschappelijk betrokken, autonome personen. De opvoeding van een kind is een primaire verantwoordelijkheid van de ouders. De school speelt daar op in. Er wordt gestreefd naar een goed overleg tussen ouders, kind en leerkracht omdat we het belangrijk vinden een goede basis te creëren voor een evenwichtige ontwikkeling van het kind.

Het kind moet zich veilig voelen op onze school. Ouders moeten zichzelf kunnen vinden in de schoolregels en de manier van onderwijs geven van de school. Onze school wil een inspirerende school zijn die vanuit onze openbare waarden en normen vorm geeft aan kwalitatief goed onderwijs. Om dit te kunnen bereiken is een prettig sociaal klimaat essentieel. We hebben vertrouwen in de mogelijkheid van ieder kind.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Samen
 • Zelfvertrouwen
 • Autonomie

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie komt tot de conclusie dat de leerresultaten van de leerlingen op De Uitkijck aan het einde van de schoolperiode op het verwachte niveau liggen. Ook de resultaten van de leerlingen gedurende de schoolperiode liggen op het verwachte niveau.

Terug naar boven