Basisschool De Uitkijck openbaar dalton onderwijs

Margrietstraat 2 3742 RC Baarn

 • De laatste dag voor de zomervakantie eten wij altijd een ijsje met de hele school.
 • De kinderen gaan bij de groene inval naar de schooltuintjes
 • Schoolfoto van Basisschool De Uitkijck openbaar dalton onderwijs
 • Schoolfoto van Basisschool De Uitkijck openbaar dalton onderwijs
 • Schoolfoto van Basisschool De Uitkijck openbaar dalton onderwijs

Het team

Toelichting van de school

De kinderen krijgen 2x per week gym van meester Thijmen Molenberg. Onze leerkrachten hebben veelal ook een gymbevoegdheid, zodat zij ook gym kunnen geven in de gymzaal.


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij inval, ziekte of andere reden wordt in eerste instantie geprobeerd het intern te regelen met de teamleden. Mocht dit niet lukken dat wordt een aanvraag ingediend bij de vervangingspool van PIO/Transvita. 

Stichting EEM-Vallei Educatief is aangesloten bij PIO en Transvita. PIO Personeel is de gemeenschappelijke invalpool van 46 schoolbesturen. Zij verzorgen voor ons kort- en langdurige vervangingen. Transvita heeft een talentenpool van leerkrachten in het PO met een vaste aanstelling bij een van de deelnemende besturen. Vanuit deze pool wordt een leerkracht ingezet, soms op korte, maar vaak ook op langere vervangingen.

In uiterste nood kan het voorkomen dat een groep wordt opgedeeld over andere groepen of naar huis wordt gestuurd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Dalton de Uitkijck;

 • Een openbare school
 • Daltononderwijs
 • Onderdeel van de stichting STEV
 • Mini-maatschappij - duurzame wereldburgers
 • Doorgaande ontwikkeling voor iedere leerling
 • Educatief partnerschap - ít takes a village to raise a child
 • Continurooster
 • Team van leerkrachten zijn deskundige professionals
 • Respect, verantwoordelijkheid en samenwerking worden zeer belangrijk gevonden
 • Veilige en gezellige sfeer
 • ICT als middel in alle groepen
 • Onderwijs voor leerlingen in de onderbouw met Nederlands als tweede taal in een speciale taalklas
 • Hoogbegaafdheidsonderwijs geïntegreerd in het onderwijssysteem door middel van een peergroep
 • Vakspecialist hoogbegaafdheid
 • Klusgroep

Klasindeling

 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Tweemaal per dag wordt er doelgericht gewerkt in de kring, daarnaast zijn er diverse kleine groepjes waarna leerlingen op hun eigen niveau leerstof aangeboden krijgen. Per dagdeel is er aandacht voor de motorische ontwikkeling b.v. buitenspel en gymnastiek. De leerlingen werken taakgericht in diverse hoeken met 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De tijd die besteed wordt aan verschillende vakken is een gemiddelde. Er staan geen schotten tussen de vakken, taal komt bijvoorbeeld bij alle vakken aan bod.

Bij de bovenbouwgroepen staan 's ochtends de kernvakken centraal. De leerlingen krijgen volgens een vast rooster, doelgericht instructie. De verwerking van de leerstof gebeurt in de klas of op het Leerplein. Hier is ook de mogelijkheid om verlengde instructie (individueel of in kleine groepjes) te krijgen. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?

Per 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs in werking getreden. Op onze school geven we dit al sinds enige jaren vorm door Handelingsgericht en Opbrengstgericht te werken. Het onderwijs wordt daarmee aangepast aan de onderwijsbehoefte van de kinderen. We streven ernaar dat alle leerlingen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen. We volgen deze ontwikkeling nauwgezet met behulp van het leerlingvolgsysteem, leergesprekken en portfolio's, waarin de ontwikkeling op didactisch, persoonlijk en sociaal gebied aan bod komt.

Wij voldoen aan de basisondersteuning, zoals verwoord in het zorgondersteuningsplan van Samenwerkingsverband De Eem. Het betreft o.a. ondersteuning voor kinderen met dyslexie, dyscalculie, extra uitdaging voor meer- en hoogbegaafden. Ons schoolondersteuningsprofiel vindt u ook op Schoolvensters. Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte worden begeleid door de inzet van externen, een extra leerkracht of door onderwijsassistenten.

Bij de aanmelding van leerlingen wordt volgens de stappen van de zorgplicht onderzocht of De Uitkijck de leerling passend onderwijs kan bieden en kan voldoen aan de onderwijsbehoeften. Meer informatie is te vinden op de website www.basisschooldeuitkijck.nl

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Naast de basisondersteuning bieden wij extra begeleiding aan voor leerlingen die dat nodig hebben. 
In de groepen 2, 3, 4 en 5 is er een clusterarrangement vanuit het Samenwerkingsverband (SWV). De omvang en invulling van het programma biedt perspectief op het wegwerken van leer- en ontwikkelachterstanden. Dit zorgt ervoor dat de kloof tussen leerlingen in de klas kleiner wordt en het meer behapbaar wordt voor de leerkracht.

Daarnaast bieden wij ook voor de groep 6, 7 en 8 extra begeleiding aan om ook hier te werken aan de hiaten die er nog liggen op het gebied van begrijpend lezen, rekenen en spelling. 

Voor de leerlingen waarbij het onzeker is of zij de 1F doelen eind groep 8 zullen behalen, zetten we individuele arrangementen in. 

Wij hebben meerdere lerarenondersteuners en onderwijsassistent bij ons op school om met de kinderen individueel te werken.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang.

Wij gaan de kinderen nu volgen met Mijn Kleutergroep. Pienter gebruiken wij niet, wij vragen advies aan onze HB specialist om uitdaging te realiseren en DHH om te signaleren. 

Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.

Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het kinderdagverblijf binnen onze school. OBS dalton de Uitkijck werkt in de gemeente Baarn samen met andere scholen en peuterspeelzalen aan het VVE-beleid. Hiervoor is begin 2014 ook een convenant ondertekend, met afspraken over de doorgaande lijn tussen peuterspeelzalen en groep 1 en 2 van de basisscholen. In 2018 is dit convenant weer aangepast. De doorgaande lijn wordt gemonitord via observaties en registeren dit in Parnassys. Er is een warme overdracht van gegevens naar de basisschool. Met name de taalontwikkeling wordt in groep 1 en 2 voor doelgroepkinderen extra ondersteund door inzet van de Taalklas. Er wordt gebruik gemaakt van het VVE-gecertificeerde programma Kleuterplein. 

Terug naar boven