Sint Antoniusschool

Oud-Oosteinde 2 4571 DE Axel

 • Schoolfoto van Sint Antoniusschool
 • Schoolfoto van Sint Antoniusschool
 • Schoolfoto van Sint Antoniusschool
 • Schoolfoto van Sint Antoniusschool
 • Schoolfoto van Sint Antoniusschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte, studieverlof of andere vormen van afwezigheid van leerkrachten, wordt geprobeerd een vervanger in te schakelen. Vaak is dat een leerkracht van de eigen school. Zoveel mogelijk wordt, in een dergelijke situatie, de dagelijkse gang van zaken voortgezet. Als er geen vervanger kan worden gevonden kunnen groepen worden opgedeeld, dat wil zeggen: de kinderen worden verdeeld over andere groepen. We proberen te voorkomen dat groepen naar huis moeten worden gestuurd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepenindeling:

groep 1/2 A juf Lotte Kerwyn, juf Mariette Cauwels, juf Anniek ten Kate

groep 1/2 B juf Petra Schoone, juf Mariette Cauwels, juf Anniek ten Kate

groep 3 juf Cindy Staal, juf Jody Curran, juf Mariette Cauwels, juf Anniek ten Kate

groep 4 juf Bianca van Laare, juf Daisy Zwanckaert

groep 5 juf Nicole de Bruijne, juf Rebecca Linthout (OA)

groep 6 juf Froukje Dekker, juf Deborah van Hauten, juf Rebecca Linthout (OA) 

groep 7 juf Jessica van Sikkelerus, juf Nathalie van Vooren, juf Sandra v.d. Klooster 

groep 8 meester Joost van Wijk, juf Sandra v.d. Klooster en juf Jody Curran

In alle groepen worden extra leerkrachten en onderwijsassistenten ingezet, we noemen dat co-teaching.

In de onderbouw zijn dat: juf Mariette Cauwels, juf Daisy Zwanckaert, juf Anniek ten Kate en juf Veronique Pierssens (onderwijsassistent);

In de middenbouw zijn dat:   juf Rebecca Linthout (onderwijsassistent), juf Veronique Pierssens (onderwijsassistent)

In de bovenbouw zijn dat: juf Jody Curran, juf Sandra v.d. Klooster en juf Veronique Pierssens (onderwijsassistent)

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Gymnastiek: (Sporthal 't Sportuus)

Op maandag: groepen 1/2A en 1/2B 

Op dinsdag: groepen 3 t/m 8 

Op vrijdag: groepen 3 t/ 8 

Het bewegingsonderwijs met de groepen 1 en 2 doen we in de speelzaal op school en ook in de sporthal.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn. Scholen hebben zorgplicht. Dat geldt dus ook voor onze school. Dat betekent dat wij ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden. Het gaat daarbij om leerlingen die bij ons worden aangemeld en leerlingen die al op school zitten. Wij zoeken in overleg met de ouders een passende plek. Op onze eigen school of, als de school niet de juiste begeleiding kan bieden, op een andere reguliere of speciale school. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben we vastgelegd welke ondersteuning wij kunnen bieden. Wij werken daarbij vanuit het bovenschoolse Ondersteuningsplan van Perspecto.

 

Op welke onderwijsbehoeften richt de school zich?

 •  Leergebied
 •  Gedrag 
 •  Sociaal-emotionele ontwikkeling
 •  Werkhouding: motivatie, concentratie, taakgerichtheid 
 •  Opvoedsituatie 
 •  Pedagogisch klimaat
 •  Structuur 
 •  Planmatig werken
 •  Samen spelen
 •  Samenwerken
 •  Leren leren 

Vanuit ons Leerlingvolgsysteem Cito, KIJK en ZIEN wordt nauwkeurig bijgehouden op welke gebieden kinderen extra sturing nodig hebben en op welke manier de onderwijsbehoeften bijgesteld behoeven te worden. 

Specialismen die we binnen ons team hebben:

Intern begeleider;  Leescoördinator;  Gedragsspecialist;  ICT;  Rekenspecialist;  NT2; Beelddenken

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven