Sint Antoniusschool

Oud-Oosteinde 2 4571 DE Axel

  • Schoolfoto van Sint Antoniusschool
  • Schoolfoto van Sint Antoniusschool
  • Schoolfoto van Sint Antoniusschool

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de ontwikkeling van de kinderen goed te kunnen volgen en registreren, maken we gebruik van het leerlingvolgsysteem Parnassys. Dit is een landelijk genormeerd leerlingvolgsysteem en geeft ons zicht op:

· hoe het kind zich individueel ontwikkelt (observaties en methodetoetsen)

· hoe het kind zich binnen de groep ontwikkelt

· hoe het kind zich ten opzichte van leeftijdsgenoten in het land ontwikkelt (CITO).

We hanteren een toetskalender waarin niet-methode gebonden toetsen staan gepland.

We toetsen enkele keren per jaar de vorderingen van onze kinderen met genormeerde methode onafhankelijke toetsen zoals AVI-leestoetsen, CITO-rekentoetsen, CITO-spellingtoetsen en CITO begrijpend lezen. Deze toetsuitslagen worden bijgehouden, zodat elk kind nauwkeurig gevolgd kan worden in zijn ontwikkeling op de verschillende gebieden. Bij leerlingen die uitvallen op sociaal-emotioneel gebied wordt gekeken in hoeverre dit invloed heeft op hun schoolprestaties. Soms wordt er samen met de ouders hulp gezocht bij hulpverlenende instanties. Via handelingsgericht werken (HGW) geven wij vorm aan adaptief onderwijs op onze school. Voor rekenen, lezen en spelling werken wij meestal in drie aanpakken in de klas.

Aanpak 1  is voor  leerlingen die een D of E gescoord hebben op de laatste citotoets en / of voor leerlingen die behoefte hebben aan gericht en begeleide instructie gedurende de hele lestijd binnen de eigen groep.

Aanpak 2 is voor de leerlingen die wel behoefte hebben aan de instructie, zoals bij aanpak 1. Zij verwerken daarna  de leerinhoud zelfstandig.

Aanpak 3 is voor kinderen die heel goed zelfstandig werken en zelf de oplossingen willen vinden. Gedurende de hele lestijd werken zij zelfstandig.

In welke aanpak een leerling zit en wat voor hem het beste is,  wordt bepaald door de onderwijsbehoeften die de leerkracht waarneemt en signaleert.  Voor het clusteren van leerlingen in deze verschillende aanpakken worden de resultaten (cito), de methode gebonden toetsen en dagelijkse observaties in de klas geanalyseerd. Zo stelt de leerkracht enkele keren per jaar een groepsplan op en worden de leerlingen ingedeeld in die 3 aanpakken.  Deze werkwijze  wordt regelmatig geëvalueerd en aangepast om de vooropgestelde doelen te behalen. Groepsbesprekingen (tussen leraar en IB-er) worden drie keer per jaar gepland. Dit houdt onder meer in dat kinderen die gesignaleerd zijn door de leerkracht,  besproken worden zodat ze verder optimaal geholpen kunnen worden in hun ontwikkeling. In de bouwvergadering worden de leerlingen besproken als dat nodig is.                    

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven