Basisschool de Ieveling

Buitenroede 12 1633 GZ Avenhorn

Schoolfoto van Basisschool de Ieveling

Het team

Toelichting van de school

De Ieveling kent een enthousiast team van onderwijzend personeel en onderwijsondersteunend personeel. Daarnaast zijn er regelmatig stagiaires van de pabo, het horizoncollege en leerlingen voor een maatschappelijke stage. 

Het team kent dit schooljaar 3 fulltime leerkrachten en 10 parttime leerkrachten. 

Directie, intern begeleider en directieondersteuner zijn parttimers. Het onderwijsondersteunend personeel en de vakleerkrachten zijn parttimers. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In overleg met het schoolbestuur is de navolgende regeling van kracht: op de dag van een ziekmelding door een leerkracht zullen de kinderen indien mogelijk op school worden opgevangen. T.a.v. de oplossing zijn er diverse mogelijkheden. De eerste optie is natuurlijk het vervangen van de zieke leerkracht. Indien er geen vervanging mogelijk is, wordt gekeken of de kinderen kunnen worden verdeeld over de overige groepen. Dit is echter niet altijd mogelijk. Het naar huis sturen van de kinderen zal pas in een uiterste situatie aan de orde zijn. U wordt hier dan z.s.m. over geïnformeerd via parro.


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepering van leerlingen

Op de Ieveling wordt gewerkt met stamgroepen: in deze samenstelling wordt de meeste tijd doorgebracht. 

Bij de samenstelling van stamgroepen wordt gekeken naar meerdere factoren. Daarbij valt te denken aan leeftijd, dynamiek, ondersteuningsbehoeften, verbinding. Ten aanzien van instructies wordt gekeken naar het niveau van de leerling voor het betreffende vak. Het kan zijn dat een leerling een instructie volgt in een andere stamgroep

Hoe is de verdeling van leerlingen over de groepen tot stand gekomen?

Onze visie op onderwijs is hierin leidend. Het vergroten van eigenaarschap. Instructies en verwerking op niveau waardoor je meer en meer tegemoet komt aan de natuurlijke ontwikkeling van leren van kinderen vinden we van groot belang. Ook samenwerkend leren, de leerkracht als coach: leergesprekken met kinderen, leren via betekenisvol spel en betekenisvolle contexten vinden we belangrijk in ons onderwijs. Mogelijkheden voor goede samenwerking zijn hierin van belang.  De verdeling van de leerlingen verloopt middels een zorgvuldig proces. Hierbij spelen vele factoren een rol; o.a. onderwijsbehoeften, vriendjes/vriendinnetjes, zorgzwaarte, aantallen, verdeling jongens/meisjes.

Bezetting van de groepen

Naast eigen voorkeur van leerkrachten, wordt bij de indeling ook gekeken naar ervaring en talenten van leerkrachten. Dit wordt afgezet tegen de behoeften van een groep. Dit laatste is leidend bij de verdeling van de leerkrachten over de groepen en taken.

Groepsverdeling 2020-2021: 

Groep 1/2 A Marloes van der Neut en Carola Rood 

Groep 1/2 B Miranda Belleman* en Lisa Prinsen (* Vervanger zwangerschapsverlof Wieneke Klijnsma aug -  dec 2020) 

Groep 1/2 C Anouk van der Vlugt

Groep 3       Linda de Haan en Rianne Looijesteijn

Groep 3/4    Suzanne Vet

Groep 4/5    Mariska Kaptein

Groep 6       Marrit Dijkstra   

Groep 7/8    Willemijn Kranenburg en Marion Ursem

Overige taken binnen de school in 2020-2021:

?Yostha Spit en Ilona Zuidinga: begeleiding leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften &groepsondersteuning.

? Stephanie de Kroon: intern begeleider en begeleider leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (voornamelijk hoogbegaafde leerlingen/leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong).

? Rianne Looijesteijn: allround ondersteuning bovenbouw

? Marion Ursem: directieondersteuner, extra leerkracht groep 7/8

? Linda de Haan en Marrit Dijkstra: ICT-taken

? Brenda van Driel: conciërge

? Sylvia van Schagen: administratief medewerker

? Wouter Snoek: vakleerkracht bewegingsonderwijs

? Daphne Marechal: vakleerkracht GVO.

? Suzanne Leegwater: vakleerkracht muziek

? Marion Ursem: directieondersteuner

? Marjolein Schilder: directeur

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1/2 willen we de kinderen een veilige en uitdagende leeromgeving bieden. We vinden het belangrijk dat de kinderen zoveel mogelijk ervaringen opdoen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.We werken volgens “het beredeneerd aanbod“. Dit houdt in dat de leerkrachten thema’s plannen, waarbij de volgende ontwikkelingsgebieden aan de orde komen:sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische ontwikkeling, spelontwikkeling, taalontwikkeling, voorbereidend lezen, voorbereidend rekenen.

Voor elk ontwikkelingsgebied worden per thema doelen gesteld, die gedurende de kleuterperiode voor een doorlopende leerlijn zorgen. De kinderen oefenen deze doelen middels betekenisvolle activiteiten. Het leren vindt voornamelijk plaats binnen speel/werktijd, kleine kring activiteiten, buitenspeelmomenten en bewegingslessen. Hierbij valt te denken aan het oefenen van het tellen tot tien in de restauranthoek (tellen van bestek), het uitbreiden van de woordenschat tijdens het voorlezen in een kleine kring, taartjes bakken in de zandbak (spelontwikkeling: samenspelen, motorische vaardigheden vergroten, voorbereidend rekenen etc).

Bewegingsactiviteiten

Het spel buiten: Tijdens het buitenspel ontwikkelt het kind zijn kennen en kunnen op een "vrije" en ongedwongen manier. Het uitgedeelde materiaal, de inrichting en de weersomstandigheden bepalen waar de kinderen mee kunnen spelen en bepalen hun spel. Het weer is een sterk bepalende factor in de keuze van het materiaal en de wijze van buitenspelen. Door regelmatig mee te spelen en door te observeren waar de kinderen mee spelen, ziet de leerkracht de belangstelling en de ontwikkeling van de kinderen. De leerkracht kan daar op ingaan, door mee te spelen of er op andere momenten bij aan te sluiten om de kinderen nieuwe spelervaringen te laten opdoen en zo een stapje verder te laten komen in hun ontwikkeling.

Het spel binnen: Het spel in de klas vindt het meest plaats in de "hoeken" zoals het speelhuis, bouwhoek, constructiemateriaal, poppenkast, zandtafel, watertafel, enz. De leerkracht heeft ook hier een voorwaardenscheppende taak door het observeren van de kinderen, het stellen van vragen die kinderen verder helpen in hun ontwikkeling en het aanbieden van steeds weer ander materiaal dat uitdaagt om tot een uitbreiding van de spelmogelijkheden te komen. Het centrale thema vormt de basis voor de inrichting van de hoeken en het aanbod.

In het speellokaal: Een aantal keer per week wordt met de groep bewegingsonderwijs gevolgd in het speellokaal. In het speellokaal zijn verschillende bewegingsvormen mogelijk die tegemoet komen aan de belangstelling en mogelijkheden van het kind in de kleutergroep. Voor de gymnastiekles wordt gebruik gemaakt van een methode. Materialen, die bepaalde bewegingsvormen uitlokken, worden hierbij ingezet. Verder besteden we aandacht aan ritme, dans en spelletjes. 

Expressie activiteiten

Tekenen en handvaardigheid: Werken met materialen, technieken en beelden komt regelmatig aan bod. Kinderen bouwen, maken constructies, knutselen, boetseren, schilderen en tekenen. Kinderen experimenteren met allerlei materialen en ontdekken mogelijkheden om lijnen, kleuren, vlakken en vormen te gebruiken in werkstukken. Ze beleven veel plezier aan het onderzoeken en kunnen hier steeds weer mee bezig zijn, waarbij ze voortbouwen op ervaringen. Kinderen leren vanuit beleving en fantasie en maken zich een voorstelling van het betreffende onderwerp. Dit maken zij zichtbaar in een o.a. tekening of een werkstuk. Observatie door de leerkracht geeft aan, wanneer kinderen nieuwe impulsen nodig hebben.

Muziek

Muziek betekent veel voor de kinderen. Je kunt je er fijn mee uiten: dansend, springend en zingend dartelen kinderen de dag door. De regelmaat van de spelvorm, de herhaling en de motorische intensiteit geven hen gelegenheid zichzelf en de wereld om hen heen beter te beheersen. Omdat muziek voor kleuters zo’n belangrijke plaats in het leven inneemt, komt dit ook regelmatig aan bod, waarbij de kern ligt op luisteren, bewegen, vastleggen, maken van muziek en spreken over muziek. Muziek brengt een sterke bewegingsimpuls bij kinderen teweeg. Dit schooljaar wordt in alle groepen muziekonderwijs gegeven door een vakleerkracht muziek. 

Drama

Drama is een spelactiviteit waarin kinderen en leerkracht samen gericht een verbeelde werkelijkheid creëren. Ze bepalen al spelend de inhoud, de situatie en de spelregels, de verschillende rollen, de kenmerken van iedere rol en de mogelijke acties. Soms worden al die aspecten vooraf besproken, soms alleen de regels van het samenspel. Het spontane spel van 4- en 5 jarigen wordt in drama door gerichte opdrachten, inspirerende suggesties en eigen spel van de leerkracht geïntensiveerd. Al spelende leren de kinderen een voorstelling te maken van de werkelijkheid.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Aanbod hoofdvakken en zaakvakken: Op de Ieveling wordt in iedere groep minimaal 40 % van de lestijd besteed aan taal & rekenen. De specifieke afstemming in tijd is afhankelijk van de onderwijsbehoefte van de groep/leerlingen. Naast de grote aandacht voor taal en rekenen, wordt tijd besteed aan oriëntatie op jezelf en de wereld (zoals aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, verkeersles en staatsinrichting), kunstzinnige oriëntatie (bijvoorbeeld muziek, tekenen en handvaardigheid), bewegingsonderwijs en Engels.

Bewegingsonderwijs: Iedere groep gymt minimaal 1,5 uur per week. Kleuters bewegen dagelijks (buitenspel of in de speelzaal). Schoolzwemmen: leerlingen van leerjaar 4 zwemmen om de week 60 minuten, leerlingen leerjaar 5 t/m 8 zwemmen eens in de 4/5 weken 60 minuten.

Muziek: Onze vakleerkracht muziekonderwijs verzorgt wekelijks de lessen Algemene Muzikale vorming. Alle groepen krijgen elke week een half uur muziekles.

Engels: De Engelse taal wordt steeds belangrijker in onze maatschappij. Op een aantal scholen voor Voortgezet onderwijs wordt daarom tweetalig onderwijs aangeboden. Om de kinderen daar, binnen onze mogelijkheden, zo goed mogelijk op voor te bereiden is bewust gekozen voor inzet van de methode vanaf groep 1. Zo wordt o.a. ingezet op het creëren van ‘spreekdurf’ om hiermee het uitstroomniveau op een zo goed mogelijk niveau te krijgen. Oftewel: op een hoger niveau dan eigenlijk vanuit de kerndoelen van ons verwacht wordt.Wij gebruiken voor dit vakgebied de methode ‘Take it Easy’. In de onderbouw wordt deze methode thematisch ingezet, om jonge kinderen kennis te laten maken met de taal. De lessen zijn om de week. Vanaf groep 5 wordt de methode wekelijks ingezet. 

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven