Basisschool de Ieveling

Buitenroede 12 1633 GZ Avenhorn

Schoolfoto van Basisschool de Ieveling

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

eindtoets 2018-2019: 26 Leerlingen hebben de toets gemaakt. Zo goed als alle leerlingen hebben naar verwachting gepresteerd. De adviezen vanuit IEP komen dan ook nagenoeg allemaal overeen met het advies dat wij als school hebben gegeven. 

Het gemiddelde van de groep ligt ruim boven de gestelde norm van de onderwijsinspectie. De norm is 78,7, de behaalde score is 82.

eindtoets 2019-2020: niet afgenomen i.v.m. Corona (geldt voor alle scholen in Nederland). 

eindtoets 2020-2021: De adviezen vanuit IEP komen nagenoeg allemaal overeen met het advies dat wij als school hebben gegeven.

De resultaten van de eindtoets 2021 tellen niet mee bij beoordeling van de eindopbrengsten van scholen door de onderwijsinspectie (ivm corona). De toets is dit jaar wel afgenomen:15 leerlingen hebben de toets gemaakt, waarbij ontheffing is toegepast. (Let op: Deze ontheffing is helaas niet zichtbaar in het overzicht, waardoor de opbrengsten lager ogen dan in werkelijkheid het geval is).

Na toepassing van de ontheffing blijkt: De opbrengsten van de eindtoets zijn passend bij onze schoolambitie.

De inspectie hanteert een signaleringswaarde (een soort norm) die past bij onze populatie. Het resultaat van onze eindtoets ligt daar boven. We hebben in onze schoolambitie gesteld dat de referentieniveaus bij minimaal 95% van de leerlingen 1F (97,6%) en 65% 2F/1S (71,4%) moet zijn. Dit is dus gelukt. Als we het het uitsplitsen in taal en rekenen, zien we dat taal voor beide referentieniveaus passend is bij onze ambitie, voor rekenen is dit nét niet gelukt (64,4% ipv 65% voor 2F/1S).  


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Van iedere leerling wordt, na inschrijving, een digitaal dossier aangelegd. Daarin worden de persoonlijke gegevens, observaties, de leerlingbesprekingen, gesprekken met ouders, speciale onderzoeken, toets- en rapportgegevens bewaard. Dit dossier worden bijgehouden door de groepsleerkrachten. U kunt desgewenst de inhoud hiervan, voor zover het uw kind betreft, in overleg met de groepsleerkracht raadplegen.

De wijze waarop het dagelijkse werk van kinderen wordt bekeken en beoordeeld en de middelen die worden gebruikt om vorderingen van leerlingen te verzamelen.

Het dagelijkse werk wordt met de leerlingen besproken, door leerlingen en/of leerkrachten bekeken en beoordeeld. De vorderingen en observaties worden vastgelegd in het portfolio, in de klassenmap en in ons digitale systeem. Hiermee is de continue ontwikkeling gewaarborgd.

Ontwikkeling van vaardigheden en begrip wordt regelmatig getoetst door middel van methode-afhankelijke toetsen. De cijfers/ resultaten worden door de groepsleerkracht bijgehouden in het schooladministratieprogramma “Parnassys”, voorzien van een analyse. De kinderen houden hun vorderingen voor diverse vakken ook bij in hun portfolio. Indien nodig wordt het groepsplan (pedagogisch didactisch groepsoverzicht) aangepast.

Op vaste tijdstippen worden methode-onafhankelijke toetsen afgenomen, meestal bekend onder de naam Cito-toetsen. De uitslagen van deze toetsen, waarbij een vergelijking met een landelijk gemiddelde mogelijk is, geven ons redelijk objectieve gegevens over de leerprestaties van uw kind. De uitslagen, die onder worden verdeeld in I, II, III, IV en V scores helpen ons om te bepalen wat het juiste aanbod (leerstof en instructie) is voor uw kind. De uitslagen van deze toetsen worden in de computer opgeslagen. De verrichtingen van ieder kind en de groep kunnen zodoende op langere termijn worden gevolgd. Een dergelijk systeem noemen wij het Leerlingobservatie volgsysteem (LOVS).

De resultaten op leerlingniveau zijn terug te vinden in het rapportfolio.

De resultaten van de Citotoetsen worden na afname geanalyseerd en verwerkt in het groepsplan. Er worden individuele doelen en groepsdoelen opgesteld. Na iedere CITO-periode worden de Citogegevens op groeps- en schoolniveau in een teamvergadering besproken geanalyseerd t.b.v. ons onderwijsaanbod.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven