Basisschool de Ieveling

Buitenroede 12 1633 GZ Avenhorn

Schoolfoto van Basisschool de Ieveling

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

eindtoets 2017-2018: 22 leerlingen hebben de toets gemaakt. De adviezen van school komen nagenoeg allemaal overeen met het advies dat vanuit IEP gegeven is. Meerdere leerlingen verkeren in omstandigheden waardoor het leren niet vanzelf gaat. Toch hebben zij laten zien dat zij hun potentieel hebben benut. Knap! Het groepsresultaat ligt, voor het eerst in de geschiedenis van de Ieveling, onder de inspectienorm. Wij maken ons hier geen zorgen om, aangezien de kinderen hebben gepresteerd naar vermogen.

eindtoets 2018-2019: 26 Leerlingen hebben de toets gemaakt. Zo goed als alle leerlingen hebben naar verwachting gepresteerd. De adviezen vanuit IEP komen dan ook nagenoeg allemaal overeen met het advies dat wij als school hebben gegeven. 

Het gemiddelde van de groep ligt ruim boven de gestelde norm van de onderwijsinspectie. De norm is 78,7, de behaalde score is 82.

eindtoets 2019-2020: niet afgenomen i.v.m. Corona (geldt voor alle scholen in Nederland). 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Van iedere leerling wordt, na inschrijving, een digitaal dossier aangelegd. Daarin worden de persoonlijke gegevens, observaties, de leerlingbesprekingen, gesprekken met ouders, speciale onderzoeken, toets- en rapportgegevens bewaard. Dit dossier worden bijgehouden door de groepsleerkrachten. U kunt desgewenst de inhoud hiervan, voor zover het uw kind betreft, in overleg met de groepsleerkracht raadplegen.

De wijze waarop het dagelijkse werk van kinderen wordt bekeken en beoordeeld en de middelen die worden gebruikt om vorderingen van leerlingen te verzamelen.

Het dagelijkse werk wordt met de leerlingen besproken, door leerlingen en/of leerkrachten bekeken en beoordeeld. De vorderingen en observaties worden vastgelegd in het portfolio, in de klassenmap en in ons digitale systeem. Hiermee is de continue ontwikkeling gewaarborgd.

Ontwikkeling van vaardigheden en begrip wordt regelmatig getoetst door middel van methode-afhankelijke toetsen. De cijfers/ resultaten worden door de groepsleerkracht bijgehouden in het schooladministratieprogramma “Parnassys”, voorzien van een analyse. De kinderen houden hun vorderingen voor diverse vakken ook bij in hun portfolio. Indien nodig wordt het groepsplan (pedagogisch didactisch groepsoverzicht) aangepast.

Op vaste tijdstippen worden methode-onafhankelijke toetsen afgenomen, meestal bekend onder de naam Cito-toetsen. De uitslagen van deze toetsen, waarbij een vergelijking met een landelijk gemiddelde mogelijk is, geven ons redelijk objectieve gegevens over de leerprestaties van uw kind. De uitslagen, die onder worden verdeeld in I, II, III, IV en V scores helpen ons om te bepalen wat het juiste aanbod (leerstof en instructie) is voor uw kind. De uitslagen van deze toetsen worden in de computer opgeslagen. De verrichtingen van ieder kind en de groep kunnen zodoende op langere termijn worden gevolgd. Een dergelijk systeem noemen wij het Leerlingobservatie volgsysteem (LOVS).

De resultaten op leerlingniveau zijn terug te vinden in het rapportfolio.

De resultaten van de Citotoetsen worden na afname geanalyseerd en verwerkt in het groepsplan. Er worden individuele doelen en groepsdoelen opgesteld. Na iedere CITO-periode worden de Citogegevens op groeps- en schoolniveau in een teamvergadering besproken geanalyseerd t.b.v. ons onderwijsaanbod.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven