Basisschool het Talent

Asterstraat 35 5721 EE Asten

Schoolfoto van Basisschool het Talent

Resultaten eindtoets Toelichting

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Het behalen van de opbrengsten zoals gepland in de periodeplannen worden door de leerkracht en intern begeleider besproken tijdens de groeps- en toetsbespreking. Resultaten en uitkomsten worden verwerkt tot een nieuw periodeplan. Hierbij wordt hoofdzakelijk gekeken naar opbrengsten op groeps- of subgroepniveau. Trendanalyse zoals hier bedoeld, vindt niet plaats op leerlingniveau. Wanneer verdere analyse op leerlingniveau noodzakelijk is, vindt dit plaats in de leerlingbespreking, het CLB of zorgteam. Daarnaast vindt in de bouw onder leiding van de bouwcoördinator reflectie plaats op de trends vanuit Esis. Er wordt nagegaan of streefdoelen en school- en/of bouw-ontwikkeldoelstellingen zijn gerealiseerd en waarom. Resultaten en vervolgacties worden vastgelegd in de notulen. Aansluitend wordt in het MT op schoolniveau op de opbrengsten en trends gereflecteerd. Het MT en IB trekken conclusies op schoolniveau. Deze worden gerelateerd aan de analyse van de leerlingenpopulatie. Resultaten en voorgenomen vervolgacties worden na de medio-toetsing vastgelegd in de notulen en na de eindtoetsing in het schoolontwikkelplan (SOP) voor het komende schooljaar. Om de vier jaar wordt een algehele trendanalyse uitgevoerd als opstap naar het nieuw te formuleren schoolplan.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven