Basisschool het Talent

Asterstraat 35 5721 EE Asten

  • Schoolfoto van Basisschool het Talent
  • Schoolfoto van Basisschool het Talent
  • Schoolfoto van Basisschool het Talent
  • Schoolfoto van Basisschool het Talent
  • Het Talent is een Brainportschool. Vernieuwend onderwijs is een van onze drie pijlers.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het behalen van de opbrengsten zoals gepland in de periodeplannen worden door de leerkracht en intern begeleider besproken tijdens de groeps- en toetsbespreking. Resultaten en uitkomsten worden verwerkt tot een nieuw periodeplan. Hierbij wordt hoofdzakelijk gekeken naar opbrengsten op groeps- of subgroepniveau. Trendanalyse zoals hier bedoeld, vindt niet plaats op leerlingniveau. Wanneer verdere analyse op leerlingniveau noodzakelijk is, vindt dit plaats in de leerlingbespreking, het CLB of zorgteam. Daarnaast vindt in de bouw onder leiding van de bouwcoördinator reflectie plaats op de trends vanuit Esis. Er wordt nagegaan of streefdoelen en school- en/of bouw-ontwikkeldoelstellingen zijn gerealiseerd en waarom. Resultaten en vervolgacties worden vastgelegd in de notulen. Aansluitend wordt in het MT op schoolniveau op de opbrengsten en trends gereflecteerd. Het MT en IB trekken conclusies op schoolniveau. Deze worden gerelateerd aan de analyse van de leerlingenpopulatie. Resultaten en voorgenomen vervolgacties worden na de medio-toetsing vastgelegd in de notulen en na de eindtoetsing in het schoolontwikkelplan (SOP) voor het komende schooljaar. Om de vier jaar wordt een algehele trendanalyse uitgevoerd als opstap naar het nieuw te formuleren schoolplan.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij zijn een veilige school met structureel aandacht voor de omgang met elkaar (pijler?Samen). Onze leerlingen zijn gelukkig en krijgen de ruimte over hun geluk te praten. We spreken MET leerlingen en ouders.??Er wordt op basis van de?filosofie?van Human Dynamics gehandeld, we accepteren elkaar. We borgen de veiligheid door de inzet van protocollen.?  Samen werken, samen leren, samen spelen. Samen is echt een kernwaarde voor onze school en voor ons onderwijs. Dit geldt voor onze leerlingen. Zij werken op flexplekken, in units en zij zijn samen verantwoordelijk voor hun ontwikkeling. Maar dit geldt ook voor onze leerkrachten. Onze leerkrachten zitten tussen, en werken samen met leerlingen. Het gesprek is hierbij van cruciaal belang. Leerkrachten en leerlingen voeren regelmatig ontwikkelgesprekken met elkaar. Dit om de persoonlijke ontwikkeling van iedere leerling inzichtelijk te maken. Samen zien we ook terug door de openheid van onze school. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samen verantwoordelijk
  • Welzijn en Geluk
  • Jezelf kunnen zijn

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven