Basisschool het Talent

Asterstraat 35 5721 EE Asten

  • Schoolfoto van Basisschool het Talent
  • Schoolfoto van Basisschool het Talent
  • Schoolfoto van Basisschool het Talent
  • Schoolfoto van Basisschool het Talent
  • Het Talent is een Brainportschool. Vernieuwend onderwijs is een van onze drie pijlers.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het behalen van de opbrengsten zoals gepland in de periodeplannen worden door de leerkracht en intern begeleider besproken tijdens de groeps- en toetsbespreking. Resultaten en uitkomsten worden verwerkt tot een nieuw periodeplan. Hierbij wordt hoofdzakelijk gekeken naar opbrengsten op groeps- of subgroepniveau. Trendanalyse zoals hier bedoeld, vindt niet plaats op leerlingniveau. Wanneer verdere analyse op leerlingniveau noodzakelijk is, vindt dit plaats in de leerlingbespreking, het CLB of zorgteam. Daarnaast vindt in de bouw onder leiding van de bouwcoördinator reflectie plaats op de trends vanuit Esis. Er wordt nagegaan of streefdoelen en school- en/of bouw-ontwikkeldoelstellingen zijn gerealiseerd en waarom. Resultaten en vervolgacties worden vastgelegd in de notulen. Aansluitend wordt in het MT op schoolniveau op de opbrengsten en trends gereflecteerd. Het MT en IB trekken conclusies op schoolniveau. Deze worden gerelateerd aan de analyse van de leerlingenpopulatie. Resultaten en voorgenomen vervolgacties worden na de medio-toetsing vastgelegd in de notulen en na de eindtoetsing in het schoolontwikkelplan (SOP) voor het komende schooljaar. Om de vier jaar wordt een algehele trendanalyse uitgevoerd als opstap naar het nieuw te formuleren schoolplan.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven