Kindcentrum Het Octaaf

Witterhoofdweg 1 C 9405 HX Assen

Schoolfoto van Kindcentrum Het Octaaf

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op het SchoolVenster van Kindcentrum Het Octaaf.
Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven we een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze schoolprestaties.

Het Octaaf is een levendig, leerrijk kindcentrum, waar kinderen met plezier leren en spelen. Wij staan voor persoonlijke aandacht en zorg voor elk kind. Wij verzorgen naast onderwijs ook kinderopvang voor kinderen van 0-13 jaar. Op het Octaaf geven we onderwijs vanuit de principes van Meervoudige Intelligentie. We werken groepsdoorbroken in thema's aan de kerndoelen, waar kinderen alle ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen. In de school werken we met flexibele groepen. Kinderen maken deel uit van een basisgroep met kinderen van verschillende leerjaren. Daarnaast krijgen ze voor de vakken rekenen, taal en lezen in kleine jaar- of niveaugroepen instructies.  Op onze website http://www.ckchetoctaaf.nl vindt u alle informatie over de gang van zaken op ons kindcentrum.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betekenisvol, kerndoelgericht
  • Meervoudige Intelligentie
  • Engels
  • Positive Behavior Support
  • Christelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
113
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven