Basisschool St Paulus

Valckenierstraat 5 6828 RM Arnhem

Schoolfoto van Basisschool St Paulus

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze leerlingen hebben behoefte aan rijke leeromgeving, wegens COVID-19 maatregelen hebben de leerlingen deze gemist en hebben hier de negatieve gevolgen van ervaren.  

In dit jaar hebben 19 leerlingen meegedaan aan de CITO eindtoets. Daarvan tellen er 17 mee voor het eindresultaat en 2 leerlingen tellen niet mee in de gemiddelde eindtoetsscore. Deze twee  leerlingen zijn uitgestroomd naar het praktijkonderwijs. 

De leerlingen met een TL en HAVO advies hebben de eindtoets veel minder goed dan verwacht gemaakt. De leerlingen met een BBL en KADER advies hebben hoger gescoord dan verwacht. We hebben waarschijnlijk zelf  meer aandacht gegeven aan deze laatste groep. Daarnaast hebben we ook behoorlijk kansrijk geadviseerd aan de groep die een HAVO advies hebben gekregen. In de periode van onderwijs op afstand was het heel moeilijk om de leerlingen goed te bereiken. De aandacht is in deze periode veel gegaan naar het sociale welbevinden. De leerlingen die aan de bovenkant zaten bleken hiaten hebben opgelopen die we eerst weer moesten dichten. Vele ouders konden thuis niet de ondersteuning bieden die de kinderen nodig hadden. Deze kinderen groeien dankzij het onderwijs.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.

De structuur brengen wij aan, door vanaf groep 1 de ontwikkelingen van uw kind in een leerlingvolgsysteem bij te houden (in groep 1-2 ook via een signaleringslijst). Met behulp van overdrachtskaarten zorgen wij ervoor dat leerkrachten op de hoogte zijn van belangrijke zaken die uw kind aangaan. Relevante gegevens zijn in leerling dossiers opgeslagen en centraal opgeslagen. Hier wordt vertrouwelijk mee om omgegaan. Naast de methode gebonden toetsen gebruiken we de gestandaardiseerde Cito-toetsen, om zo een beeld van de vorderingen van de leerprestaties van uw kind te krijgen en brengen deze vervolgens in kaart. We gebruiken hiervoor de volgende toetsen:

In groep 1/2:

 • Taal voor kleuters (CITO)
 • Rekenen voor kleuters (CITO)

Vanaf groep 3:

 • A.V.I. toets 2009  (groep 3 t/m 8)
 • DMT  (CITO  (groep 3 t/m 8)
 • Begrijpend Lezen  3.0  (CITO) (groep 4 t/m 8)
 • Spellingtoets 3.0 (CITO) (groep 3 t/m 8)
 • Spellingtoets voor werkwoorden 3.0 (CITO) (groep 7 en 8)
 • Rekenen en Wiskunde toets  3.0 (CITO) (groep 3 t/m 8)
 • Eindtoets (groep 8)

Daarnaast wordt in groep 3 volgens Protocol Leesproblemen en Dyslexie de herfst, winter, lente en zomersignalering gebruikt. Deze hoort bij de taal/leesmethode Veilig leren lezen.De intern begeleider (IB-er) is degene bij wie alle resultaten centraal terecht komen. Zij beheert en coördineert deze gegevens, die onderdeel vormen van het leerling volg systeem (LOVS).De Intern begeleider coördineert de zorg binnen onze school en houdt zich vooral bezig met de zorgverbreding en maatschappelijke ondersteuning van kind en ouder. Zij werkt samen met het zorgteam bestaande uit: de orthopedagoog van Onderwijszorg Delta, de jeugdarts, de wijkcoach en de directeur van onze school.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Naast de Eindtoets gegevens geven wij  in groep 8 een schooladvies. Het schooladvies is zowel gebaseerd op de cognitieve ontwikkeling als de vaardigheden, werkhouding en inzet van het kind, waarbij de vorderingen die het kind maakt tijdens de basisschooltijd belangrijk zijn. Deze monitoren wij in het leerling volgsysteem.  In het schooladvies vermelden wij welke vorm van voortgezet onderwijs wij het best bij uw kind vinden passen en waar het hoogstwaarschijnlijk het best tot zijn recht komt. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

In de Onderwijskundige uitgangspunten van onze school staat het volgende met betrekking tot sociale opbrengsten:    

 • vasthouden wat goed is, een pedagogisch klimaat met als kenmerken veiligheid, geborgenheid, sfeer en relatie  
 • zelfstandig en actief leren (leerproces zelf aansturen, zelf kunnen plannen)  
 • samenwerken (sociale en communicatieve vaardigheden leren en oefenen)
 • ontwikkeling (mede) verantwoordelijkheidsgevoel (verantwoordelijkheid voor je leerproces, je leer- en sociale omgeving)

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • ieder mens zichzelf mag zijn
 • ieder mens doet ertoe
 • ieder heeft talenten

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven