Basisschool St Paulus

Valckenierstraat 5 6828 RM Arnhem

Schoolfoto van Basisschool St Paulus

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De gegevens die hier staan, gaan over schooljaar 18-19.

In dat jaar hebben 14 leerlingen meegedaan aan de CITO eindtoets.

Daarvan tellen er 10 mee voor het eindresultaat en 4 leerlingen tellen niet mee in de gemiddelde eindtoetsscore.

Twee van deze vier leerlingen waren korter dan 4 jaar in Nederland en hoeven derhalve niet meegenomen te worden in dit gemiddelde.

Twee andere leerlingen zijn uitgestroomd naar het praktijkonderwijs. Ook zij worden bij het berekenen van het gemiddelde uitgesloten. 

Met de gemiddelde score van 531.8 liggen we boven het gemiddelde dat inspectie voor onze doelgroep stelt.

In 2018-19  vielen wij in schoolgroep 35 (35% doelgroepleerlingen).

Naast een reguliere basisschool zijn wij ook een opvangschool voor Nieuwkomers. Dit vraag passend onderwijs en een hoge mate van differentiatie.

Wij stellen de doelen die wij met het onderwijsproces trachtten te behalen, hoog in en dat is te zien in onze resultaten.

We werken  als school planmatig en doelgericht aan het verhogen van de opbrengsten.

Afgelopen schooljaar heeft de school geen CITO eindtoets gedaan i.v.m. Corona. Daarom zijn daar nu ook geen gegeven over genoemd.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.

De structuur brengen wij aan, door vanaf groep 1 de ontwikkelingen van uw kind in een leerlingvolgsysteem bij te houden (in groep 1-2 ook via een signaleringslijst). Met behulp van overdrachtskaarten zorgen wij ervoor dat leerkrachten op de hoogte zijn van belangrijke zaken die uw kind aangaan. Relevante gegevens zijn in leerling dossiers opgeslagen en centraal opgeslagen. Hier wordt vertrouwelijk mee om omgegaan. Naast de methode gebonden toetsen gebruiken we de gestandaardiseerde Cito-toetsen, om zo een beeld van de vorderingen van de leerprestaties van uw kind te krijgen en brengen deze vervolgens in kaart. We gebruiken hiervoor de volgende toetsen:

In groep 1/2:

• Taal voor kleuters (CITO)

• Rekenen voor kleuters (CITO)

Vanaf groep 3:• A.V.I. toets 2009  (groep 3 t/m 8)• DMT  (CITO  (groep 3 t/m 8)

• Begrijpend Lezen  3.0  (CITO) (groep 4 t/m 8)

• Spellingtoets 3.0 (CITO) (groep 3 t/m 8)

• Spellingtoets voor werkwoorden 3.0 (CITO) (groep 7 en 8)

• Rekenen en Wiskunde toets  3.0 (CITO) (groep 3 t/m 8)

• Eindtoets (groep 8)

Daarnaast wordt in groep 3 volgens Protocol Leesproblemen en Dyslexie de herfst, winter, lente en zomersignalering gebruikt. Deze hoort bij de taal/leesmethode Veilig leren lezen.De intern begeleider (IB-er) is degene bij wie alle resultaten centraal terecht komen. Zij beheert en coördineert deze gegevens, die onderdeel vormen van het leerling volg systeem (LOVS).De Intern begeleider coördineert de zorg binnen onze school en houdt zich vooral bezig met de zorgverbreding en maatschappelijke ondersteuning van kind en ouder. Zij werkt samen met het zorgteam bestaande uit: de orthopedagoog van Onderwijszorg Delta, de jeugdarts, de wijkcoach en de directeur van onze school.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Naast de Eindtoets gegevens geven wij  in groep 8 een schooladvies. Het schooladvies is zowel gebaseerd op de cognitieve ontwikkeling als de vaardigheden, werkhouding en inzet van het kind, waarbij de vorderingen die het kind maakt tijdens de basisschooltijd belangrijk zijn. Deze monitoren wij in het leerling volgsysteem.  In het schooladvies vermelden wij welke vorm van voortgezet onderwijs wij het best bij uw kind vinden passen en waar het hoogstwaarschijnlijk het best tot zijn recht komt. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven