Basisschool St Paulus

Valckenierstraat 5 6828 RM Arnhem

Schoolfoto van Basisschool St Paulus

Het team

Toelichting van de school

Het team van ons kindcentrum bestaat uit leerkrachten, pedagogisch medewerker, leerkrachtondersteuners, onderwijsassistenten, specialisten op o.a. het gebied van taal/lezen en rekenen, de interne begeleider, vakdocenten voor theater, muziek en bewegingsonderwijs, de conciërge en de directeur. Aangevuld met stagiaires (PABO zorgen we voor de juiste ondersteuning aan alle leerlingen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van personeel maken wij gebruik van de centrale vervangingspool. Hierin zitten (vaste) poolleerkrachten die worden ingezet in geval van nood. Mocht er geen vervanging voorhanden zijn dan kijken wij of er intern personeel inzetbaar is. Mocht dit niet het geval zijn, dan verdelen wij de kinderen over andere groepen. Is dit laatste niet mogelijk dan zijn wij genoodzaakt de kinderen naar huis te sturen (dit is een uiterste maatregel en is gelukkig nog niet voorgekomen en is ook niet wenselijk!).

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Indeling op leeftijd & niveau

De groepen zijn ingedeeld volgens het leerstofjaarklassensysteem. Dit wil zeggen dat kinderen op basis van hun leeftijd zijn ingedeeld (in groep 1 t/m 8). In hun groep krijgen de kinderen lesstof aangeboden dat zoveel mogelijk op hun is afgestemd. Daarbij is ruimte voor verschillen tussen kinderen, want er wordt les gegeven op verschillende niveaus. Overigens hebben we alleen enkelvoudige groepen (en dus geen combinatiegroepen). Hierdoor zijn de groepen bij ons op school kleiner dan gemiddeld waardoor de leerkracht meer aandacht kan hebben voor elk kind. 
Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben is extra hulp aanwezig. De extra hulp kan geboden worden door onderwijsassistenten, leerkrachten of externe hulp (van bijvoorbeeld een logopedist). Daarnaast leren we de kinderen ook om elkaar te helpen. Dus als een leerling bijvoorbeeld een som of een stukje tekst niet begrijpt, vragen de kinderen elkaar ook om hulp. Meestal is deze hulp genoeg voor kinderen om weer verder te kunnen werken.

Passend Onderwijs

Onze school heeft als taak voor iedere leerling een zoveel mogelijk afgestemd onderwijsaanbod te realiseren. Er bestaat een vaststaand zorgtraject (Nieuw Handelings Gericht werken, in te zien op school) in geval kinderen, zowel cognitief als sociaal emotioneel 'opvallen' binnen de groep. Binnen ons team zijn hierover ook duidelijke afspraken gemaakt. Wij spreken over verschillende niveaus van hulpverlening binnen het traject.

  • Niveau 1 Basiszorg: de zorg ligt bij de leerkracht en de ouders.
  • Niveau 2 Breedtezorg: de zorg wordt ook neergelegd bij de Intern begeleider.
  • Niveau 3 Breedtezorg: een hulpvraag wordt bij externen neergelegd voor advies.
  • Niveau 4 Dieptezorg: de hulpvraag is onderzocht en advies is gegeven.

In geval van problematiek wordt het kind (via een hulpvraag) aangemeld bij de IB-er. Er volgt overleg tussen de IB en de leerkracht. Zo kan er een observatie binnen de groep worden voorgesteld. Ook kan er een handelingsplan of groepsplan worden opgezet om uw kind te helpen. Hierbij kan eventueel het Zorgteam worden ingeschakeld. Het handelingsplan wordt gerealiseerd door de leerkracht binnen of buiten de groep. Uiteraard wordt u als ouder op de hoogte gebracht. Deze structuur zorgt ervoor dat uw kind zoveel en zo goed mogelijk hulp wordt geboden binnen en buiten de groep.

Elk handelingsplan /groepsplan omvat 6 tot 8 weken en dan volgt een evaluatie. Hierna kan het kind weer instromen in het reguliere groepsproces of volgt er een nieuw handelingsplan en/of een gesprek met de ouders over de vorderingen en de volgende stap binnen het zorgtraject. Mocht de extra hulp geen vooruitgang laten zien, wordt u als ouder op de hoogte gebracht en kan er een onderzoek volgen door een orthopedagoog van het Onderwijs Zorgcentrum Delta. Dit onderzoek kan een Pedagogisch Didactisch Onderzoek (P.D.O.) zijn, afgenomen door de orthopedagoog of door de IB-er. Indien nodig kan er ook een intelligentie onderzoek volgen. De uitslag wordt besproken met u als ouder. Mocht deze uitslag aanleiding geven tot verder onderzoek (niveau 3) dan zal er een aanvraag worden gedaan voor een psychologisch onderzoek (door een GZ psycholoog van onderwijszorg Delta). Aan de hand van een geformuleerde en door u als ouder onderschreven hulpvraag, wordt een onderzoek aangevraagd. Afhankelijk van het onderzoek kan dit resulteren in een verwijzing naar een speciale school voor basisonderwijs (SBAO) of een school voor speciaal onderwijs (SO).

Tijdens het zogenaamde uitslaggesprek met u als ouder is een orthopedagoog of een psycholoog aanwezig. Daarna volgt de aanmelding bij een externe school eventueel onder begeleiding van de IB-er. Wij willen het liefst alle kinderen bij ons op school helpen, indien het echter beter voor het kind is, moet het ook elders aangepaste hulp kunnen krijgen. Als wij de gevraagde hulp niet kunnen bieden, kan binnen het samenwerkingsverband Passend Wijs extra ondersteuning worden geboden.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze school is aangesloten bij het landelijk project ‘Nieuwkomers’. Nieuwkomers zijn leerlingen van 6 tot 12/13 jaar die vanuit hun geboorteland buiten Nederland rechtstreeks instromen in het Nederlandse basisonderwijs. In deze groep zitten kinderen van onder- , midden-, en bovenbouw bij elkaar in één klas. Ieder kind werkt op zijn eigen niveau.
De twee groepen voor de nieuwkomers worden beide bezet door een leerkracht en een fulltime onderwijsassistent. De leerkracht en de assistent stemmen steeds af wat de vordering van kinderen is en passen daar het programma op aan.  

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Om de kinderen díe ondersteuning te geven die zij nodig hebben wordt het grootste deel van onze subsidies gebruikt voor 'extra handen' in de klas. Daarnaast werkt de school intensief aan:

  • Het verbeteren van ons taal-/leesonderwijs;
  • Moderniseren we het rekenonderwijs;
  • Implementeren we 'zelfstandig werken' (zodat kinderen eigenaar zijn van hun leerproces).

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Wij werken nauw samen met peuterspeelzaal "De kleine Paulus". Deze PSZ is  onze partner in de Brede School "de Symfonie". VVE is onderwijs bestemd voor jonge kinderen met een (taal)achterstand. Via speciale onderwijsprogramma’s worden deze kinderen bijgeschoold, om een mindere start op de basisschool te voorkomen. De voorschoolse en vroegschoolse educatie begint op de peuterspeelzaal en loopt door tot in de eerste groepen van de basisschool. Alle dagen in de week staan er twee leerkrachten of een leerkracht en een onderwijsassistent in de groep. Er zijn verschillende programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie. In de peuterspeelzaal De Kleine Paulus en ook in onze kleuterbouw werken we volgens de speel-leermethode Kaleidoscoop en voor de woordenschat: "Met woorden in de Weer". In schooljaar 23/24 werken in de peutergroep een pedagogisch medewerker en een leerkracht intensief samen om de doorgaande lijn van peuter naar kleuter te versterken.

Terug naar boven