Basisschool St Paulus

Valckenierstraat 5 6828 RM Arnhem

Schoolfoto van Basisschool St Paulus

Het team

Toelichting van de school

Het team van onze school bestaat uit juffen en meesters, onderwijsassistenten, de interne begeleider, de conciërge en de directeur. Maar bij ons zijn ook altijd stagiaires en er zijn veel specialisten aanwezig. Samen zorgen we voor de juiste ondersteuning aan alle kinderen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van personeel maken wij gebruik van de centrale vervangingspool. Hierin zitten (vaste) poolleerkrachten die worden ingezet in geval van nood. Mocht er geen vervanging voorhanden zijn dan kijken wij of er intern personeel inzetbaar is. Mocht dit niet het geval zijn, dan verdelen wij de kinderen over andere groepen. Is dit laatste niet mogelijk dan zijn wij genoodzaakt de kinderen naar huis te sturen (dit is een uiterste maatregel en is gelukkig nog niet voorgekomen en is ook niet wenselijk!).

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze zorgstructuur

Onze school volgt de richtlijnen van onze stichting, zoals die ook wettelijk is bepaald. Ons uitgangspunt is passende en gestructureerde zorg aan te bieden binnen onze mogelijkheden. De zorg voor uw kind begint in feite al bij de aanmelding. Tijdens het intakegesprek maken wij gebruik van een sociaal emotionele kaart, waarop wij kunnen aantekenen hoe de voorschoolse periode van uw kind is geweest. Hierdoor kan de leerkracht uw kind op een gepaste manier begeleiden. De sociaal emotionele kaart is dus één van de instrumenten binnen de zorg. De structuur brengen wij aan, door vanaf groep 1 de ontwikkelingen van uw kind in een leerlingvolgsysteem bij te houden. Met behulp van overdrachtskaarten zorgen wij ervoor dat leerkrachten op de hoogte zijn van belangrijke zaken die uw kind aangaan. Relevante gegevens zijn in leerling dossiers opgeslagen en centraal opgeslagen. Hier wordt vertrouwelijk mee om omgegaan. Naast de methode gebonden toetsen gebruiken we de gestandaardiseerde Cito-toetsen, om zo een beeld van de vorderingen van de leerprestaties van uw kind te krijgen en brengen deze vervolgens in kaart.

De intern begeleider (IB-er) is degene bij wie alle resultaten centraal terecht komen. Zij beheert en coördineert deze gegevens, die onderdeel vormen van het leerling volg systeem (LOVS). De Intern begeleider coördineert de zorg binnen onze school en houdt zich vooral bezig met de zorgverbreding en maatschappelijke ondersteuning van kind en ouder.

Zij werkt samen met het zorgteam bestaande uit:de orthopedagoog van Onderwijszorg Delta, de jeugdarts, de wijkcoach en de directeur van onze school. 

Passend Onderwijs Onze school heeft als taak voor iedere leerling een zoveel mogelijk afgestemd onderwijsaanbod te realiseren. Er bestaat een vaststaand zorgtraject (Nieuw Handelings Gericht werken, in te zien op school) in geval kinderen, zowel cognitief als sociaal emotioneel 'opvallen' binnen de groep. Binnen ons team zijn hierover ook duidelijke afspraken gemaakt. Wij spreken over verschillende niveaus van hulpverlening binnen het traject.

  • Niveau 1 Basiszorg: de zorg ligt bij de leerkracht en de ouders.
  • Niveau 2 Breedtezorg: de zorg wordt ook neergelegd bij de Intern begeleider.
  • Niveau 3 Breedtezorg: een hulpvraag wordt bij externen neergelegd voor advies.
  • Niveau 4 Dieptezorg: de hulpvraag is onderzocht en advies is gegeven.

In geval van problematiek wordt het kind (adhv een hulpvraag)aangemeld bij de IB-er. Er volgt overleg tussen de IB en de leerkracht. Zo kan er een observatie binnen de groep worden voorgesteld. Ook kan er een handelingsplan of groepsplan worden opgezet om uw kind te helpen. Hierbij kan eventueel het Zorgteam worden ingeschakeld. Het handelingsplan wordt gerealiseerd door de leerkracht binnen of buiten de groep. Uiteraard wordt u als ouder op de hoogte gebracht. Deze structuur zorgt ervoor dat uw kind zoveel en zo goed mogelijk hulp wordt geboden binnen en buiten de groep.

Elk handelingsplan /groepsplan omvat 6 tot 8 weken en dan volgt een evaluatie. Hierna kan het kind weer instromen in het reguliere groepsproces of volgt er een nieuw handelingsplan en/of een gesprek met de ouders over de vorderingen en de volgende stap binnen het zorgtraject. Mocht de extra hulp geen vooruitgang laten zien, wordt u als ouder op de hoogte gebracht en kan er een onderzoek volgen door een orthopedagoog van het Onderwijs Zorgcentrum Delta. Dit onderzoek kan een Pedagogisch Didactisch Onderzoek (P.D.O.) zijn, afgenomen door de orthopedagoog of door de ib-er. Indien nodig kan er ook een intelligentie onderzoek volgen. De uitslag wordt besproken met u als ouder. Mocht deze uitslag aanleiding geven tot verder onderzoek (niveau 3) dan zal er een aanvraag worden gedaan voor een psychologisch onderzoek (door een GZ psycholoog van onderwijszorg Delta). Aan de hand van een geformuleerde en door u als ouder onderschreven hulpvraag, wordt een onderzoek aangevraagd. Afhankelijk van het onderzoek kan dit resulteren in een verwijzing naar een speciale school voor basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs.

Tijdens het zogenaamde uitslaggesprek met u als ouder is een orthopedagoog of een psycholoog aanwezig. Daarna volgt de aanmelding bij een externe school eventueel onder begeleiding van de IBer. Wij willen het liefst alle kinderen bij ons op school helpen, indien het echter beter voor het kind is, moet het ook elders aangepaste hulp kunnen krijgen. Als wij de gevraagde hulp niet kunnen bieden, kan binnen PassendWijs extra ondersteuning worden geboden.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school is aangesloten bij het landelijk project ‘neveninstromers’. Neveninstromers zijn leerlingen van 6 tot 12/13 jaar die vanuit hun geboorteland buiten Nederland rechtstreeks instromen in het Nederlandse basisonderwijs. In deze groep zitten kinderen van onder- , midden-, en bovenbouw bij elkaar in één klas. Ieder kind werkt op zijn eigen niveau

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Om de kinderen díe ondersteuning te geven die zij nodig hebben wordt het grootste deel van onze subsidies gebruikt voor 'extra handen' in de klas. Daarnaast werkt de school intensief aan:

  • Het verbeteren van ons taal-/leesonderwijs;
  • Moderniseren we het rekenonderwijs;
  • Implementeren we 'zelfstandig werken' (zodat kinderen eigenaar zijn van hun leerproces).

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Wij werken nauw samen met peuterspeelzaal "De kleine Paulus". Deze PSZ is  onze partner in de Brede School "de Symfonie". VVE is onderwijs bestemd voor jonge kinderen met een (taal)achterstand. Via speciale onderwijsprogramma’s worden deze kinderen bijgeschoold, om een mindere start op de basisschool te voorkomen. De voorschoolse en vroegschoolse educatie begint op de peuterspeelzaal en loopt door tot in de eerste groepen van de basisschool. Alle dagen in de week staan er twee leerkrachten of een leerkracht en een onderwijsassistent in de groep. Er zijn verschillende programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie. In de peuterspeelzaal De kleine Paulus en ook in onze kleuterbouw werken we volgens de speel-leermethode Kaleidoscoop en voor de woordenschat: "Met woorden in de Weer". 

Terug naar boven