De Expeditie

Brabantweg 101 6844 GA Arnhem

 • Schoolfoto van De Expeditie
 • Schoolfoto van De Expeditie
 • Schoolfoto van De Expeditie
 • Schoolfoto van De Expeditie
 • Schoolfoto van De Expeditie

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Expeditie is ontstaan uit de Toermalijn en de Jeroen Boschschool. In 2019-2020 zijn we gefuseerd. In dat jaar was er helaas geen eindtoets vanwege corona. De onderstaande cijfers zijn driejaarsgemiddelden, waarbij dus ook nog de waardes van de Jeroen Boschschool en Toermalijn in zijn verwerkt.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op De Expeditie vinden wij het belangrijk om voortdurend de voortgang van onze kinderen in het leerproces te monitoren. Wij werken conform de werkwijze van Opbrengstgericht Passend Onderwijs (OPO):

 1. Het onderwijsplan
  In onze onderwijsplannen beschrijven wij, per vakgebied, de manier waarop wij onderwijs geven. In het onderwijsplan worden ook de cruciale leerdoelen per leerjaar aangegeven en worden de schoolambities vastgesteld.

 2. Het schooloverzicht
  In het schooloverzicht staan de opbrengsten op schoolniveau en groepsniveau. De opbrengsten worden vergeleken met de ambities. Voor het schooloverzicht maken wij gebruik van Focus PO.

 3. Het groepsoverzicht
  In het groepsoverzicht zijn de resultaten op groepsniveau weergegeven. De resultaten worden in het groepsoverzicht op groepsniveau en individueel niveau bekeken. Per leerling staat de vaardigheidsgroei, de leerdoel beheersing en de betrokkenheid beschreven. Als alles in balans is, ga je door met wat je deed. Bij leerlingen bij wie de resultaten of betrokkenheid niet zoals verwacht zijn, wordt een interventie gedaan (bekeken waar de leerling niet geprofiteerd heeft van het aanbod en wat daaraan veranderd kan worden zodat het wel successen gaat opleveren).

 4. De schoolbespreking
  Tweemaal per jaar heeft het team een Schoolbespreking. Hierin wordt naar aanleiding van de tussenresultaten geëvalueerd en geanalyseerd of schoolbreed de ambities behaald zijn en welke acties ondernomen moeten worden om hierin bij te sturen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Basisschool De Expeditie is een fusieschool ontstaan uit de Jeroen Boschschool en de Toermalijn (locatie Brabantweg). Per 1 augustus 2019 zijn beide scholen gefuseerd tot één school. Hierdoor zijn mogelijk niet alle gegevens beschikbaar/correct.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Basisschool De Expeditie is een fusieschool ontstaan uit de Jeroen Boschschool en de Toermalijn (locatie Brabantweg). Per 1 augustus 2019 zijn beide scholen gefuseerd tot één school. Hierdoor zijn mogelijk niet alle gegevens beschikbaar/correct (gebaseerd op alleen de Jeroen Boschschool).

Terug naar boven