De Expeditie

Brabantweg 101 6844 GA Arnhem

 • Schoolfoto van De Expeditie
 • Schoolfoto van De Expeditie
 • Schoolfoto van De Expeditie
 • Schoolfoto van De Expeditie
 • Schoolfoto van De Expeditie

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op De Expeditie vinden wij het belangrijk om voortdurend de voortgang van onze kinderen in het leerproces te monitoren. Wij werken conform de werkwijze van Opbrengstgericht Passend Onderwijs (OPO):

 1. Het onderwijsplan
  In onze onderwijsplannen beschrijven wij, per vakgebied, de manier waarop wij onderwijs geven. In het onderwijsplan worden ook de cruciale leerdoelen per leerjaar aangegeven en worden de schoolambities vastgesteld.

 2. Het schooloverzicht
  In het schooloverzicht staan de opbrengsten op schoolniveau en groepsniveau. De opbrengsten worden vergeleken met de ambities. Voor het schooloverzicht maken wij gebruik van Focus PO.

 3. Het groepsoverzicht
  In het groepsoverzicht zijn de resultaten op groepsniveau weergegeven. De resultaten worden in het groepsoverzicht op groepsniveau en individueel niveau bekeken. Per leerling staat de vaardigheidsgroei, de leerdoel beheersing en de betrokkenheid beschreven. Als alles in balans is, ga je door met wat je deed. Bij leerlingen bij wie de resultaten of betrokkenheid niet zoals verwacht zijn, wordt een interventie gedaan (bekeken waar de leerling niet geprofiteerd heeft van het aanbod en wat daaraan veranderd kan worden zodat het wel successen gaat opleveren).

 4. De schoolbespreking
  Tweemaal per jaar heeft het team een Schoolbespreking. Hierin wordt naar aanleiding van de tussenresultaten geëvalueerd en geanalyseerd of schoolbreed de ambities behaald zijn en welke acties ondernomen moeten worden om hierin bij te sturen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het advies voor het VO komt als volgt tot stand. Vanaf midden groep 6 worden de resultaten, behaald op de LOVS-toetsen van begrijpend lezen, rekenen en spelling, meegewogen. De gemiddelde niveauwaard leidt tot een advies. Dit advies is niet leidend, maar richtinggevend in het gesprek dat wordt gevoerd over de leerling, en dat moet leiden tot een voorlopig advies in groep 7 (juni), of een definitief advies in groep 8 (februari).Het voorlopig advies wordt bepaald in samenspraak met de leerkrachten van de groepen 7, de toekomstige leerkrachten van de groepen 8 en de kwaliteitscoördinator van de bovenbouw.Het definitieve advies wordt bepaald in samenspraak met de leerkrachten van de groepen 8, de kwaliteitscoördinator van de bovenbouw en de directeur.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Expeditie ziet het als een belangrijke taak van school dat kinderen zich bewust worden van normen en waarden. We stimuleren gewenst gedrag met positieve feedback en willen ongewenst gedrag voorkomen door kinderen bewust te maken van (de consequenties van) dit soort gedrag. We werken met de methode KiVa, die als motto heeft: Samen maken we er een fijne school van!

Wij vinden de volgende competenties van belang voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze kinderen:

 • Uiten van gevoelens
 • Omgang met andere kinderen
 • Jezelf presenteren
 • Initiatief nemen
 • Zelfredzaamheid

Wij zien de school als maatschappij in het klein; een proeftuin voor het leven. Wij stimuleren de kinderen zich te ontwikkelen tot evenwichtige personen en burgers. 

Op De Expeditie brengen we verschillende opvattingen bij elkaar en laten kinderen hierover op basis van gelijkwaardigheid in gesprek gaan. Wij willen kinderen leren hoe verschillende achtergronden tot anders denken en handelen kunnen leiden. Als je weet wat anderen beweegt, kun je beter met elkaar samenleven. Op deze manier leren kinderen hun eigen opvattingen te ontwikkelen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Stimuleren gewenst gedrag
 • Respectvol met elkaar omgaan
 • Voor jezelf opkomen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Basisschool De Expeditie is een fusieschool ontstaan uit de Jeroen Boschschool en de Toermalijn (locatie Brabantweg). Per 1 augustus 2019 zijn beide scholen gefuseerd tot één school. Hierdoor zijn mogelijk niet alle gegevens beschikbaar/correct (gebaseerd op alleen de Jeroen Boschschool).

Terug naar boven