De Monchyschool

Lupinestraat 12 6841 GD Arnhem

  • Er is veel ruimte om het schoolgebouw om lekker te spelen. Ook is er veel groen en grote grasvelden om bijvoorbeeld te voetballen.
  • Op de Monchyschool hebben we oog voor elkaar en gaan we op een positieve manier met elkaar om.
  • Burgemeester Marcouch was te gast bij ons; hij nam tijd voor kinderen, ouders en leerkrachten.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Het beste uit ieder kind halen zodat het zo hoog mogelijk door kan stromen naar de middelbare school - dat is onze ambitie.

We zijn er trots op dat de kinderen hoog uitstromen naar het Voortgezet Onderwijs! Veertig tot vijfenveertig procent van onze kinderen stroomt uit naar HAVO en VWO.

De eindtoetsscores worden ieder jaar geanalyseerd en leiden tot acties en interventies. Op deze manier blijven we onszelf verbeteren en kunnen we steeds beter aansluiten bij wat de kinderen op school nodig hebben. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Dat doen wij ook.

Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een vak in kaart brengen. Deze onafhankelijke toetsen hebben een landelijke normering en worden vaak twee keer per jaar afgenomen: in het midden van het schooljaar en aan het eind van het schooljaar. De Onderwijsinspectie gebruikt de resultaten op de volgende tussentijdse toetsen als één van de onderdelen van haar toezicht op de kwaliteit van het onderwijs:

Technisch lezen groep 3

Technisch lezen groep 4

Rekenen en wiskunde groep 4

Rekenen en wiskunde groep 6

Begrijpend lezen groep 6

In groep 1-2 wordt het OVM gebruikt om aanbod te bepalen en de ontwikkeling van kinderen te monitoren.

In de groepen 3 t/m 8 worden twee maal per jaar de Cito toetsen afgenomen. In de groepen 3 t/m 8 wordt bij alle vakken ieder blok afgesloten met een methode gebonden toets. De gegevens van de methode gebonden toetsen worden direct gebruikt om de indeling in niveau groepen te maken en de lesinhoud vorm te geven. De Cito toetsen worden zowel op leerling-, leerkracht-, groeps-, als schoolniveau geanalyseerd.

De analyses van groep 1-8 worden in een schoolbespreking met alle leerkrachten, intern begeleider en directeur besproken. De aandachtspunten en de acties die daarop aansluiten bepalen we samen. Vervolgens worden afspraken gemaakt in de groepsbespreking (gesprek tussen de leerkracht en de intern begeleider) hoe de acties in de groep worden gerealiseerd. Tot slot volgt er een leerlingbespreking. Het gaat dan om zorgleerlingen die een eigen leerlijn hebben en/of betrokken zijn bij een zorgtraject.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het krijgen van het schooladvies is voor ieder kind een belangrijk moment! Het kind krijgt aan het einde van groep 7 een pre-advies. In groep 8 volgt, in januari, het definitieve schooladvies. 

Dit advies baseren we op

  1. De resultaten van lezen, spelling en rekenen. Resultaten in het dagelijks werk, de methodetoetsen en de Cito-toetsen
  2. De werkhouding en de inzet van het kind
  3. De motivatie van het kind

Het advies komt tot stand in overleg met de leerkrachten, de intern begeleider en de directeur.

Met het advies in de hand kunnen de ouders/verzorgers hun kind inschrijven op de middelbare school. Vanaf schooljaar 2023-2024 verandert de bekende Cito-eindtoets naar de doorstroomtoets. Er komt 1 week waarin alle groep 8-kinderen zich aanmelden voor de middelbare school. 

We raden ouders en kinderen van harte aan om in groep 7 en in groep 8 open dagen te bezoeken, zodat ouders en kinderen op zoek gaan naar de best passende school. 

Aan het begin van ieder schooljaar vindt voor groep 7 en 8 een informatie-avond plaats waarin we ouders vertellen welke stappen er in groep 7 en 8 gezet worden, welke verwachtingen we daarbij hebben van ouders en wat ouders van school mogen verwachten.  

Onze school werkt samen met Rijnstad en AM Support; er is een jongerenwerker op school en er is huiswerkbegeleiding in wijkcentrum de Fresh. Zo kunnen de kinderen op een goede manier de stap naar de middelbare school zetten.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Door het ontwikkelen van sociale vaardigheden vergroten de kinderen hun mogelijkheden zich te ontwikkelen tot zelfstandige, evenwichtige, sociale, gezonde en gelukkige volwassenen. Sociale vaardigheden willen we planmatig oefenen, in de praktijk, door te doen en door er samen met de kinderen over te praten. Zowel het leren (kennis), ervaren (oefenen, doen) als de taal (praten en luisteren) zijn hierbij belangrijk.  

We realiseren onderwijs in burgerschap (zie kwaliteitskaart). We sluiten aan bij de kerndoelen Mens en Samenleving 34, 35, 36, 38; Nederlands 1 en 2, Kunstzinnige oriëntatie 54, 55; bewegingsonderwijs 58. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Jezelf (kunnen) zijn
  • Respect en begrip voor elkaar
  • Communiceren: taal, taal, taal

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Monchschool heeft een voldoende beoordeling gekregen van de inspectie.

Terug naar boven