De Monchyschool

Lupinestraat 12 6841 GD Arnhem

  • Er is veel ruimte om het schoolgebouw om lekker te spelen. Ook is er veel groen en grote grasvelden om bijvoorbeeld te voetballen.
  • Op de Monchyschool hebben we oog voor elkaar en gaan we op een positieve manier met elkaar om.
  • Burgemeester Marcouch was te gast bij ons; hij nam tijd voor kinderen, ouders en leerkrachten.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op De Monchyschool!

De Monchyschool is een moderne en open basisschool. Dit merkt u zodra u de school binnenloopt. We zijn een kleine school, we kennen elkaar. Ouders/verzorgers zien en horen we natuurlijk ook. We zijn er samen voor ieder kind.

Elke dag werken we aan goed onderwijs. Er is aandacht en ruimte voor elk kind. Leren is: (inter)actief aan de slag met rekenen en taal, doorzetten, sociale vaardigheden oefenen. Nieuwsgierige kinderen met zelfvertrouwen kunnen de hele wereld aan!

Warmte, veiligheid en uitdaging, creativiteit, sport en muziek, en heel veel taal!

U bent van harte welkom!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Goed onderwijs!
  • Plezier in leren
  • Samen: ouders en school
  • Respectvol en open
  • Verbinding: midden in de wijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Monchyschool staat in Malburgen-West. Op 1 februari 2023 hebben we iets meer dan 100 leerlingen. Dit maakt dat we een kleine, open school zijn. We kennen elkaar allemaal en er is aandacht voor elk kind. 

Onze groepen zijn klein; het gemiddelde aantal kinderen per groep is 17 kinderen. 

Ons motto is "Ieder kind kan alles leren". Dit motto daagt ons iedere dag uit om aan te sluiten bij wat de kinderen kunnen, en ze successen te laten ervaren. We geven goed onderwijs en we zien daarbij ieder kind. Na schooltijd zijn de leerkrachten in gesprek met elkaar hoe we ons onderwijs steeds weer kunnen verbeteren. Iedereen stelt zich lerend op. Het is prachtig om te zien dat het werkt!

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
89
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze school staat midden in Malburgen-West, in een prachtig modern gebouw: de Spil. In de Spil zijn we samen met De Pastoor van Arsschool, en de peuterspeelzaal en kinderopvang van SKAR. Er wordt veel georganiseerd naast het onderwijs.

Om de kinderen veilig naar binnen en buiten te laten gaan, beginnen en eindigen de beide scholen 10 minuten na elkaar. De vakanties zijn gelijktijdig.

De opvang voor en na school wordt geregeld van maandag tot en met vrijdag door SKAR. Hier zijn kosten aan verbonden. De SKAR verzorgt ook peuteropvang, de Vrolijke Ark. 

De opvang tussen de middag wordt door het team opgevangen en is gratis voor de ouders.

Op donderdagmorgen is er speelmorgen voor kinderen van 0 - 2 jaar.

De kinderen hebben één vrije middag per week (de woensdag). Vrijdagmiddag gaan alle kinderen naar school. Alle maandagmiddagen is er gym+ voor de kinderen van de Monchyschool. Op woensdagmiddag is er Instuif (sport, spel, creativiteit) voor alle kinderen in de wijk. Daarnaast zorgt AM Support voor activiteiten (o.a. AJB).

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Aan veiligheid wordt gewerkt via een preventief programma voor sociaal emotionele vaardigheden.

Jaarlijks wordt gemonitord hoe de veiligheidsbeleving van kinderen en medewerkers is.

De uitkomsten worden besproken in het team en er worden actiepunten geformuleerd.

We hebben alle protocollen in januari 2022 bijgewerkt. Deze nieuwe protocollen sluiten aan bij laatste inzichten en bij de protocollen die bestuursbreed gelden. Ze worden jaarlijks met het team geëvalueerd.

Terug naar boven