De Parkschool

Kinderkamp 5 6825 JA Arnhem

De school kent vele gangen met kapstokken.

Het team

Toelichting van de school

De Parkschool bestaat vanaf 1 augustus 2018. De meerjarencijfers zijn de cijfers van de voormalige Dr. Willem Dreesschool.

Per 1 augustus 2018 zijn de twee basisscholen in de wijk Presikhaaf , de John F. Kennedyschool en de Dr. Willem Dreesschool, samengegaan.


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Verlof wordt verleend conform de CAO voor Primair Onderwijs

Verlofaanvragen en ziekmeldingen worden altijd gedaan bij de directeur van De Parkschool.

Flores Onderwijs heeft een vervangingspool. De vervanging van het personeel wordt geregeld vanuit deze vervangingspool. Is er geen vervanging beschikbaar vanuit de vervangingspool dan lossen we de vervanging intern op. In de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 hebben van de NPO gelden meer leerkrachten kunnen aannemen, zij zijn er voor extra ondersteuning in de klas en voor het werken aan de opgelopen achterstanden tijdens de corona pandemie. Bij geen vervanging staan onze extra leerkrachten voor de klas. Zo voorkomen we dat we klassen naar huis moeten sturen.

 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het onderwijsconcept.

Leerteam 1; groep 1, 2 & 3

In de literatuur en uit ervaring komen naar voren dat de overstap van voorschools naar groep 1 en/of de overstap van groep 2 naar 3 een behoorlijke uitdaging is voor leerlingen en leerkrachten, hetgeen maakt dat een leerteam met de groepen 1, 2 en 3 op deze overstap, als ook op de basis van het leren, een focus kan leggen.

Leerteam 2; groep 4, 5 en 6

De inhoud van het onderwijs in de groepen 4, 5  en 6 richt zich met name op het uitbreiden en verstevigen van de basiskennis. Alle leerlingen verlaten de school, in principe met 1F (eind 6) als ondergrens bij de overstap naar het voortgezet onderwijs.

Leerteam 3;groep 7 & 8 

De inhoud van het onderwijs in de groep 7 en 8 richt zich op het verbreden van de basiskennis in combinatie met het gericht versterken van vaardigheden die nodig zijn om meer zelfstandig kennis op te kunnen nemen en in te kunnen zetten bijvoorbeeld bij een vaardigheid als kritisch denken.

Het leren is georganiseerd door het geven van expliciete directe instructie(EDI) en in het schooljaar 2019-2020  door het werken in jaargroepen.

In het schooljaar 2019-2020 hebben we besloten om de organisatie van het unitonderwijs op onderdelen los te laten. Met ingang van januari 2020 krijgen de leerlingen onderwijs aangeboden in jaargroepen. De leerlingen wisselen niet meer, dagelijks, verschillende keren van groep en/of leerkracht. Dit geeft rust en er gaat geen leertijd verloren. Voor de leerkracht is het makkelijker om in de jaargroep om het pedagogisch klimaat en veiligheid voor ieder kind te waarborgen. Het werken in een leerteam geeft meer mogelijkheden om aan te sluiten bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van kinderen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Lezen;

In groep 1-2/leerteam 1 begint het lezen met elke dag voorlezen, letters en klanken oefenen, rijmversjes leren en werken met ontwikkelingsmaterialen. Zo leggen we een stevige basis voor het leesonderwijs in groep 3. Onze bronnenboeken in unit 1 zijn de methode Schatkist en de map Fonetisch Bewustzijn.

Taal en spelling;

Bij groep 1/2 ligt het accent op spreken, luisteren en het voeren van gesprekken. We werken met thema,s in groep 1-2.

Woordenschat;

Leerteam 1 (groep 1 t/m 3)werkt met de methode ´LOGO 3000´. Deze methode biedt een voorraad materialen waaruit de leerkrachten woorden kunnen kiezen, passend bij de thema’s in de groep en het niveau van de kinderen. Voor ouders van kinderen in groep 1, 2 en 3  organiseren wij een oudercursus ´LOGO 3000´, die ouders leert hoe ze woordenschat en de brede ontwikkeling van hun kind thuis kunnen helpen versterken.

Rekenen en wiskunde; 

Bij het voorbereidend rekenen in groep 1/2 oefenen we met tellen, getalbegrip en hoeveelheid besef door gevarieerde spelvormen. Andere onderdelen die in groep 1/2 aan bod komen zijn rekenbegrippen, meten en meetkunde. Ook doen de kinderen regelmatig rekenspelletjes op het digibord en hebben ze onder hun eigen naam een oefenpakket op de computer.

Schrijven;

Het schrijfonderwijs begint in groep 1/2 met veel fijn motorische oefening zoals knippen, kralen rijgen, tekenen, schilderen en kleuren. Ook oefenen we op een speelse manier allerlei schrijfpatronen. We letten op een goede potloodgreep en correcte zithouding aan tafel, zodat kinderen leren ontspannen te schrijven.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wat leren de kinderen?

Lezen;

Lezen is een belangrijke basisvaardigheid. Wij maken op school onderscheid tussen technisch lezen en begrijpend lezen. Technisch lezen is de vaardigheid van het lezen en bij begrijpend lezen gaat het om het begrip van de inhoud van een tekst.Voor technisch lezen hebben wij de methodes ‘Veilig leren lezen’ en ‘Estafette’ en voor begrijpend lezen maken we gebruik van ‘Nieuwsbegrip’.

Groep 3 Het aanvankelijk leesonderwijs in groep 3 krijgt dagelijks zeer veel aandacht, omdat dat het fundament is voor alle andere vakken in de basisschool. Het lezen wordt gegeven met de methode ‘Veilig Leren Lezen’. Uit onderzoek is gebleken dat deze methode de beste garantie voor goed leesonderwijs biedt. Binnen deze methode wordt gewerkt met een differentiatiemodel, waarbij elk kind het aanbod krijgt dat het nodig heeft.

Groep 4 t/m 8 Vanaf groep 3 oefenen de kinderen de leestechniek. Als ze die voldoende beheersen komen andere leesvormen aan bod. We blijven echter oefenen met de leestechniek tot in groep 8. Hoe meer “leeskilometers” het kind maakt, hoe vlotter en beter het lezen gaat.In de groepen 4 t/m 8 gebruiken we de leesmethode ‘Estafette’. Deze methode werkt op drie instructieniveaus, zodat alle kinderen leesonderwijs krijgen dat bij hen past.Begrijpend lezen wordt o.a gegeven met de methode ‘Nieuwsbegrip XL’. Nieuwsbegrip is een aanpak waarbij de  leerlingen teksten lezen over een actueel onderwerp. Aan de teksten zijn leesbegrip- en woordenschatoefeningen gekoppeld, met als doel leerlingen actief en strategisch te leren lezen. We onderzoeken de methode "close reading".

Het leesplezier van de kinderen bevorderen we door de kennismaking met verschillende soorten boeken. We besteden ruime aandacht aan de Kinderboekenweek en nemen elk jaar deel aan de Arnhemse voorleeswedstrijd. Vanaf  schooljaar 2019-2020 hebben we een Bibliotheek op School. Leesmotivatie is de vierde ambitie van De Parkschool.  

Taal en spelling;

In groep 3 is het taalonderwijs geïntegreerd in de aanvankelijk leesmethode ´Veilig Leren Lezen´.Vanaf groep 4 werken we met de methode ´Taalactief´. Het taalprogramma bestaat uit 4 domeinen: woordenschat, taal verkennen, spreken & luisteren en schrijven.Woordenschat

In groep 3 biedt de leerkracht clusters aan die passen bij de methode Veilig Leren Lezen.Vanaf groep 4 wordt er vanuit de taalmethode uitgebreid aandacht besteed aan de woordenschat met behulp van de extra woordenschatlijn van ´Taalactief´.

Rekenen en wiskunde;

Vanaf het schooljaar 2019-2020 zijn we overgestapt naar de rekenmethode Getal & Ruimte Junior.

Schrijven

Kinderen leren op de Parkschool schrijven met de methode ‘Pennenstreken’. Deze methode helpt kinderen een goed leesbaar en persoonlijk handschrift ontwikkelen. In groep 3 sluit de methode naadloos aan op de methode ‘Veilig leren lezen’ waarmee kinderen leren lezen. Er wordt gewerkt met de ‘Letterversie’, dat betekent dat elke nieuwe letter die wordt aangeboden, ook meteen als schrijfletter ingeoefend wordt. Als alle letters aan bod zijn geweest, leren de kinderen aan elkaar schrijven en is de aandacht gericht op het aanleren van de goede verbindingen tussen de schrijfletters.

In groep 4 leren kinderen hoofdletters schrijven. De methode heeft veel mogelijkheden voor differentiatie en zo kan school inspelen op kinderen die het schrijven snel onder de knie hebben en kinderen die juist extra tijd en oefening nodig hebben.De kinderen krijgen schrijfonderwijs tot en met groep 8. We vinden het belangrijk dat kinderen blijven oefenen op een verzorgd en leesbaar handschrift.

Wereldoriëntatie;

In groepen  5 t/m 8 wordt gewerkt met de methodes ‘Meander, Brandaan en Naut’. Het zijn lesmethodes voor aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. Het zijn drie methodes met beeldondersteuning,  spannende verhalen en begrijpelijke teksten.Meander voor aardrijkskunde laat de kinderen zien, dat aardrijkskunde in ons dagelijks leven overal aanwezig is. Het leert kinderen om zich heen te kijken en daagt hen uit om de betekenis en samenhang van alledaagse dingen te zien. Ook is er systematische aandacht voor topografie en kaartvaardigheid. Brandaan laat zien dat geschiedenis elke dag opnieuw ontstaat. Het maakt kinderen nieuwsgierig: ‘hoe zou het zijn als je er vroeger bij was geweest”?  Het leert kinderen om verbanden te zien tussen verleden en heden, zodat geschiedenis betekenis krijgt. Naut verwondert en maakt van ‘gewone’ dingen uit de natuur en techniek iets speciaals. Het laat kinderen de wereld om hen heen zien, ervaren en ontdekken en daarnaast leren ze te onderzoeken. In de drie methodes is er gericht aandacht voor het aanleren van nieuwe begrippen en wordt de diepere woordenschat besproken.


Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Parkschool wordt bezocht door leerlingen met verschillende levensovertuigingen en culturele achtergronden en vormt hiermee een mooie afspiegeling van de wijk Presikhaaf Oost.

Wat zijn onze sterke punten?

  • Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving.
  • Het personeel werkt continu aan hun handelingsbekwaamheid en competenties.
  • Ouders (en leerlingen) zijn als partners nauw betrokken bij de school.
  • De school heeft een effectieve interne zorgstructuur.
  • De school heeft een effectief multidisciplinair overleg gericht op de leerlingenzorg.

Wij leiden onze kinderen samen met onze omgeving op voor een maatschappij die niet geheel voorspelbaar is. Wij richten ons op een brede ontwikkeling van het kind, persoonsvorming, sociaal-emotionele vorming en cognitieve ontwikkeling, om later volwaardig te participeren in de samenleving. We geloven in relatie, verbinding, respect, zorg en aandacht. Als daaraan is voldaan is er ruimte en vertrouwen en komen kinderen tot leren.  We hebben elkaar nodig om onze ambitie waar te maken. Ouders zien wij hierin als partner, waarbij wij uitgaan van de mogelijkheden van de ouder. Kinderen zijn voor ons een individu met eigen mogelijkheden en kansen, maar kunnen ook kwetsbaar zijn. Ieder kind loopt een eigen ontwikkelroute met een rugzak vol ervaringen. Kinderen hebben elkaar nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Daarbij horen frustraties, ruzies, leren incasseren, assertiviteit en creatieve oplossingen bedenken.Ouders zijn verschillend. We nemen iedere ouder serieus en houden rekening met de individuele mogelijkheden. Samen zijn we verantwoordelijk voor de opvoeding en ontwikkeling van het kind. Wij zijn trots op het pedagogisch klimaat op onze school en de verbinding en relatie met de kinderen en hun omgeving. We hebben een open houding naar kinderen, ouders en partners in de wijk. We denken vanuit mogelijkheden en kansen en durven ook nieuwe dingen te proberen. Wij zijn trots op onze zorgstructuur die het mogelijk maakt dat we leerlingen goed in beeld hebben en ons onderwijs kunnen afstemmen op de onderwijsbehoeften. Onze zorgstructuur is een voortdurend punt van aandacht omdat we ons willen blijven ontwikkelen in het belang van de kinderen en hun mogelijkheden.

We werken vanuit convergente differentiatie binnen de eigen groep. De school biedt structureel ondersteuning aan kinderen op het gebied van Nederlands als tweede taal.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Zicht op ontwikkeling

Op de Parkschool streven we ernaar dat alle leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte worden voorzien in de juiste begeleiding. Uit de leerlingbespreking en/of groepsbesprekingen en/of oudergesprek kan blijken dat het kind naast de gewone zorg iets extra’s nodig heeft. De Parkschool biedt deze extra ondersteuning of vraagt ondersteuning van externe partners wanneer de school niet de juiste middelen of expertise heeft. Door een optimale samenwerking en afstemming met ouders en professionals kunnen we leerlingen goede begeleiding bieden.Daarnaast streven we ernaar dat leerkrachten en specialisten zichzelf voortdurend ontwikkelen (individuele trainingen en teamtrainingen) waardoor de mogelijkheden voor de begeleiding van leerlingen vergroot wordt.

Specialisten binnen de school

Binnen onze school werken we met leerkrachten die zich gespecialiseerd hebben in een bepaald vakgebied (vakdocent gym, EDI coach, rekenen, gedrag, begrijpend lezen en dyslexie). Deze specialisten ondersteunen leerkrachten en leerlingen met ondersteuningsvragen en altijd in overleg met de kwaliteitscoördinator. De EDI coach begeleidt leerkrachten in het versterken van hun lessen. 

Rots en Water

Binnen de school hebben we een trainer die met leerlingen werkt in zowel kleine groepen als met een hele groep. De doelstelling is het bevorderen van een positieve ontwikkeling van sociale en emotionele competenties en het voorkomen en/of verminderen van problemen op het intrapersoonlijke domein (hoe zien leerlingen zichzelf ) en het interpersoonlijke domein (hoe gaan leerlingen met elkaar om) bij kinderen.

Orthopedagoog

Wanneer er vragen zijn over de ontwikkeling van de leerling, wordt de orthopedagoog gevraagd mee te kijken en mee te denken. Zij analyseert met de leerkracht en de kwaliteitscoördinator de hulpvraag. In de meeste situaties geeft zij handelingsadviezen.Soms is verder onderzoek noodzakelijk. Er zijn verschillende mogelijkheden zoals een persoonlijkheidsonderzoek, een intelligentieonderzoek en observaties door de orthopedagoog. De orthopedagoog heeft naar aanleiding van het onderzoek een gesprek met ouders en met school. Zij kan tips en adviezen geven.

Logopedist

Binnen de school werken we samen met de logopedist. Zij behandelt leerlingen gericht op hun spraak- en taalontwikkeling.JeugdartsDe samenwerking met de jeugdarts is belangrijk wanneer er vragen of zorgen zijn over de gezondheid en ontwikkeling van een leerling. Hierbij denken we aan eten, slapen, bewegen, groei maar ook vragen over zindelijkheid, verzuim en gedrag worden besproken. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Na aanmelding van uw kind vragen wij de gegevens, met toestemming van ouders, op van de peuterspeelzaal of de kinderopvang en hebben contact met de pedagogisch medewerkers. De kinderopvang en/of peuterspeelzaal vult 10 weken voordat het kind vier jaar wordt een overdrachtsformulier in voor de basisschool. Als er reden is voor een warme overdracht dan maken we een afspraak met pedagogisch medewerker, leerkracht en ouders. Zo wordt alles wat van belang is voor de ontwikkeling van uw kind besproken en kan gebruikt worden in de programma,s van onze groep 1-2.

Wij vinden het belangrijk om alle kennis en ervaring bij elkaar te brengen: ouders, peuterspeelzaal, kinderopvang en school.

Vanaf schooljaar 2021-2022 hebben we een coördinator VVE (Vroeg- en voorschoolsevoorzieningen). Zij is contactpersoon tussen school, voorschoolse voorzieningen en ouders.

De intern begeleider volgt de ontwikkeling van kinderen door de hele school heen van groep 1 tot en met 8. Alles wordt opgeslagen in het leerlingvolgsysteem. 

Terug naar boven