De Parkschool

Kinderkamp 5 6825 JA Arnhem

De school kent vele gangen met kapstokken.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij vinden het als school belangrijk het beste uit alle kinderen te halen. De kwaliteit van ons onderwijs is echter veel meer dan de gemiddelde toetsscore op de eindtoets. In augustus 2018 is de fusie van de Dr. Willem Dreesschool en de John F. Kennedyschool een feit en zijn we samen verder gegaan als De Parkschool. De resultaten van voorgaande jaren zijn niet te vergelijken met het resultaat van De Parkschool in het schooljaar 2018-2019. De Dr. Willem Dreesschool en de John F. Kennedyschool hadden in het schooljaar 2017-2018 beduidend lagere scores op de cito eindtoets.

  

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In de groepen 1 t/m 8 worden twee maal per jaar de Cito toetsen afgenomen. In de groepen 3 t/m 8 worden alle vakken ieder blok afgesloten met een methode gebonden toets. De methode toetsen en de cito toetsen worden zowel op leerling-, leerkracht-,  groeps-, als schoolniveau geanalyseerd.

De analyse bespreken wij 2x per jaar in een schoolbespreking.. Daarbij zijn aanwezig, intern begeleider, leerkrachten en directeur. De aandachtspunten en de acties die daaruit komen bepalen we samen. Vervolgens passen we daar waar nodig de onderwijsplannen aan. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

volgt
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?


Onze missie;

Waar staan we voor;

Wij zorgen ervoor dat kinderen op onze school met plezier naar school gaan en zin hebben om te leren.

Wij zijn gericht op goed onderwijs met als doel het beste uit ieder kind te halen.

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind gehoord wordt.

Wij willen alle kinderen optimaal voorbereiden op de vervolg stap richting voortgezet onderwijs.

Op school houden we ons aan de volgende gedragsregels.

Deze regels gelden voor alle bij de school betrokken mensen.

 • Er is er maar één die praat zodat het luisteren beter gaat.
 • Kun je het even niet alleen, dan zijn er anderen om je heen.
 •  We laten merken dat wij rustig kunnen werken.• Dit weet ik allang: wij lopen rustig op de gang.
 •  Wij ruimen alles netjes op want een schone school is top!
 •  Hand in hand oké, slaan, schoppen, duwen, daar doen wij niet aan mee.
 •  Nederlands is onze taal, op school spreken we het allemaal.
 •  Voor groot en klein zullen wij aardig zijn.
 •  Als ik zeg ‘stop hou op’, dan hou je op!
 •  Bij het spelen binnen of buiten, sluit ik niemand buiten.

Wij gaan hierbij uit van de volgende principes:

 1. iedereen doet ertoe en heeft iets te bieden
 2. ieder mens is uniek
 3. rekening houden met een ander
 4. anderen in hun waarde laten
 5. niemand uitsluiten
 6. gelijkwaardigheid
 7. samenwerken
 8. verantwoording nemen voor je gedrag
 9. willen, kunnen en durven luisteren
 10. de ander serieus nemen
 11. grenzen aannemen
 12. ruimte geven aan een ander

 Wij willen dat onze kinderen leren hun weg te vinden in de maatschappij.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Focus op Taal en gedrag
 • Ieder kind kan alles leren
 • We doen het samen met ouders

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren.

Terug naar boven